Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild på gräs, buskar, träd och människor

Rörsundsviken 1

Detaljplanen har ändrats för det här bostadsområdet i norra Boo, så att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir möjlig. Vägföreningen är huvudman för allmän plats samt dagvattenhantering inom allmän plats.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor. För enkla planer kan arbetet starta efter beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas. Här gäller projektet ändring genom tillägg av en äldre detaljplan.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för va-utbyggnaden. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen vann laga kraft den 13 oktober 2010.
 • Vägföreningen har undertecknat ett genomförandeavtal med kommunen.
 • Då vägföreningen även omfattar detaljplanen för område C (Vikingshill-Sommarbo) kan utbyggnaden påbörjas först när detaljplanen för det området har vunnit laga kraft.

detaljplanering

Genom ett tillägg till planbestämmelserna kan Nacka kommun bygga ut vatten och avlopp i området.

Syftet med planändringen för Rörsundsviken 1 är att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området. Områdets vägförening kommer även i fortsättningen vara huvudman för allmän plats samt ansvara för dagvattenhanteringen inom allmän plats.

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 13 oktober 2010.

utbyggnad

Kommunen ska bygga ut och ansvara för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen (va), men vägföreningen i området ska behålla ansvaret för vägarna och dagvattenhanteringen. För att reglera parternas inbördes ansvar och ekonomi i samband med utbyggnaden har genomförandeavtal upprättats.

För att påskynda en framtida utbyggnad har kommunen låtit projektera för kommunens va-arbeten. Avsikten är att utbyggnaden av vägar och va ska ske samtidigt med den av kommunen upphandlade entreprenören.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Projektering

Kommunen har inom Rörsundsviken 1 projekterat för arbetena förknippade med nedläggningen av den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Vägföreningen har också projekterar för sina vägarbeten inom föreslaget planområde.

Markfrågor

I ett projekt av det här slaget ska vägarna vara så pass breda och fungerande att va-ledningarna kan läggas ned. Kommunen löser inte in någon mark.

Kommunen behöver tillstånd för att kunna ha va-ledningar i vägföreningens vägar. Därför kommer kommunen att ansöka om ledningsrätt. Ledningsrätten reglerar även till viss del framtida drift och underhåll.

Ledningsrätt och markfrågor regleras via det genomförandeavtal som tecknats mellan vägföreningen och kommunen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: