Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Hus längs en väg

Furuvägen, Finntorp

Detaljplanen medger två nya flerbostadshus med fyra våningar. Byggnaderna ska anpassas till kulturmiljön och naturvärden på platsen.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Detaljplanen vann laga kraft den 13 juni 2018.
 • Fastigheten är i privat ägo och nya bostäder kommer att byggas.
 • Markarbeten har startat i Skandiafastigheters regi. Följande arbeten kommer att utföras:
 • Signum Fastigheter planerar att bygga två hus med lägenheter i norra delen av området, utmed Furuvägen. Det är i dagsläget oklart när arbetena beräknas komma igång.

  – Byggande av fördröjningsmagasin för dagvatten (magasin som gör att vattenavrinningen fördröjs) under parkeringsytorna i södra delen av området.
  – Utökning av parkeringsplatserna i södra delen av området.
  – Uppförande av nya cykelparkeringar.
  – Upprustning av lekplatsen.
  – Uppförande av ny uteplats på innergården.

  Arbeten med hantering av dagvatten samt parkeringen har startat och planeras vara klara i höst. Det behöver utföras schaktning i berg vilket kan upplevas störande. Övriga arbeten kommer att utföras efter det att nya bostadshus i norra delen av området uppförts.

  Följ projektet på Signumhems webbsida.

  Om du har frågor, kontakta gärna Skandia Fastigheter, projekteringschef Reino Johansson, telefon: 08-573 656 07 eller e-post: reino.johansson@skandiafastigheter.se.

Projektets syfte

Syftet med detaljplanen är att kvarteret Furuvägen-Helgesons väg-Gamla Värmdövägen i Finntorp ska kunna kompletteras med nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning i på västra Sicklaön.

Noggranna studier av omfattning och skala av den nya bostadsbebyggelsen och tillhörande parkering samt anpassning till kulturmiljö och naturvärden var viktiga inslag i planarbetet.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Från samråd till beslut

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd från den 17 maj till och med den 17 juni 2016. Under samrådet fick myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet lämna sina synpunkter på planförslaget. Ett omarbetat förslag var utställt till granskning från den 28 februari till den 28 mars 2017.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte det färdiga planförslaget den 28 juni 2017 och kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 september.
Fullmäktiges antagandebeslut, §229

Detaljplanen vann laga kraft (började gälla) den 13 juni 2018.

Där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: