Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsgata med butiker i markplan.

Gillevägen-Atlasvägen

Området vid Gillevägen-Atlasvägen i Nacka stad kompletteras med cirka 50-100 nya bostäder.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektet är vilande nu. Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

Projektets syfte

Syftet med detta projekt är att komplettera området vid Gillevägen-Atlasvägen med nya bostäder i flerbostadshus, i enlighet med översiktsplanens intentioner om förtätning på västra Sicklaön. Man ska också pröva möjligheterna att skapa aktiva bottenvåningar (verksamheter) utmed Gillevägen.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Omfattningen och skalan på den nya bebyggelsen och tillhörande parkering ska utredas i kommande planarbete. Den nya bebyggelsens anpassning till terräng och naturvärden, främst i form av större ekar, samt till kulturhistoriska värden är också en fortsatt viktig fråga i kommande planarbete. Angöring, parkering samt utformning av den intilliggande gatan Gillevägen ska även studeras. Hänsyn ska tas till befintlig boendemiljö i närliggande fastigheter.

Atrium Ljungberg och Nacka kommun är byggherrar.

Cirka 130 personer var på plats den 21 oktober 2015, när kommunen berättade om den framtida stadsutvecklingen runt Gillevägen för boende i närområdet.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades: