Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Gillevägen-Planiavägen

Vid Gillevägen-Planiavägen i Nacka stad föreslås nya bostäder. Här kan även lokaler för handel och kontor finnas i bottenvåningen. Onzo AB är byggherre.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 13 februari 2019 meddelade Svea Hovrätt (mark- och miljööverdomstolen), i ett slutligt beslut, att inget prövningstillstånd kommer att ges. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.
  • Kommunfullmäktige i Nacka kommun antog detaljplanen den 11 december 2017, § 361. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen beslutade den 30 november 2018 att avslå överklagandena. Domstolens beslut har överklagats till mark- och miljööverdomstolen av berörda fastighetsägare.

Handlingar från planarbetet finns under STATUS och HANDLINGAR.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön i Nacka stad. Den befintliga byggnaden på fastigheten föreslås rivas och ett nytt bostadshus uppföras. Här kan även finnas lokaler för verksamheter/handel/kontor i bottenvåningen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Byggnadens anpassning till mark- och terrängförhållanden, anpassningen till omgivande bebyggelse samt kulturhistoriska värden har varit viktiga frågor i planarbetet.

Samråd, granskning och antagande

Detaljplanen för Gillevägen-Planiavägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget reviderades efter de synpunkter som kom in. Under tiden 13 juli 2017 – 7 september 2017 fanns planförslaget utställt för granskning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 december 2017.
Protokoll, § 361

Därefter har detaljplanen överklagats.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: