Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Rondell vägar och hus.

Gillevägen-Planiavägen

Vid Gillevägen-Planiavägen i Nacka stad föreslås nya bostäder. Här kan även lokaler för handel och kontor finnas i bottenvåningen.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Fastigheten är i privat ägo. Adressen är Gillevägen 24 i Sickla.
  • En ny detaljplan vann laga kraft 13 februari 2019 och bygglov kan sökas.
  • Byggaktör är KOLFAST Fastighetsutveckling. Vänligen kontakta info@kolfast.se om ni har frågor kring arbetet.
  • Rivning påbörjas i juni 2021 och arbetet med att bygga nytt kommer därefter. Byggnationen beräknas klar december 2022.
  • Handlingar från planarbetet finns under STATUS och HANDLINGAR.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön i Nacka stad. Den befintliga byggnaden på fastigheten föreslås rivas och ett nytt bostadshus uppföras. Här kan även finnas lokaler för verksamheter/handel/kontor i bottenvåningen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Byggnadens anpassning till mark- och terrängförhållanden, anpassningen till omgivande bebyggelse samt kulturhistoriska värden har varit viktiga frågor i planarbetet.

Samråd, granskning och antagande

Detaljplanen för Gillevägen-Planiavägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget reviderades efter de synpunkter som kom in. Under tiden 13 juli 2017 – 7 september 2017 fanns planförslaget utställt för granskning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 december 2017.
Protokoll, § 361

Därefter har detaljplanen överklagats. Detaljplanen vann laga kraft 13 februari 2019.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: