Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gillevägen-Planiavägen

Vid Gillevägen-Planiavägen i Nacka stad planeras nya bostäder. Här kan även lokaler för handel och kontor finnas i bottenvåningen. En del av Nysätravägen föreslås att byggas om för att ge nya boende access till Gillevägen samt att göra gång- och cykelvägar säkrare.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Profilbild saknas

Fredrik Elbajari

BYGGPROJEKTLEDARE

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • I området byggs det ett nytt flerbostadshus i privat regi på Gillevägen 24. Parallellt med det arbetet planerar Nacka kommun bygga om en del av Nysätravägen för att ge möjlighet till infarter till Gillevägen 24 och för att göra gång- och cykelvägar säkrare för trafikanter. Start av kommunens arbete beräknas till april 2023. Mer information kommer längre fram när det närmar sig start.
  • Fastigheten är i privat ägo. Adressen är Gillevägen 24 i Sickla.
  • Byggaktör är KOLFAST Fastighetsutveckling. Vänligen kontakta info@kolfast.se om ni har frågor kring arbetet med den nya fastigheten. Här kan ni se mer hur husen kommer se ut.
  • Byggstart var 2021 och inflyttning beräknas vintern 2022.
  • En ny detaljplan vann laga kraft 13 februari 2019.refter sökas.
  • Handlingar från planarbetet finns under STATUS och HANDLINGAR.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner om en förtätning på västra Sicklaön i Nacka stad. Den befintliga byggnaden på fastigheten föreslås rivas och ett nytt bostadshus uppföras. Här kan även finnas lokaler för verksamheter/handel/kontor i bottenvåningen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Byggnadens anpassning till mark- och terrängförhållanden, anpassningen till omgivande bebyggelse samt kulturhistoriska värden har varit viktiga frågor i planarbetet.

Samråd, granskning och antagande

Detaljplanen för Gillevägen-Planiavägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget reviderades efter de synpunkter som kom in. Under tiden 13 juli 2017 – 7 september 2017 fanns planförslaget utställt för granskning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 december 2017.
Protokoll, § 361

Därefter har detaljplanen överklagats. Detaljplanen vann laga kraft 13 februari 2019.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: