Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gillevägen-Planiavägen

Vid Gillevägen-Planiavägen i Nacka stad har det byggts nya bostäder. I samband med detta har en del av Nysätravägen byggts om för att ge nya boende access till Gillevägen samt att göra gång- och cykelvägar säkrare.

Profilbild saknas

Serop Bidros

Byggprojektledare

Profilbild saknas

Carl Stefansson

Projektledare

Status och handlingar

  • I området har det byggts ett nytt flerbostadshus i privat regi på Gillevägen 24. Parallellt med det arbetet har Nacka kommun byggt om en del av Nysätravägen för att ge möjlighet till infarter till Gillevägen 24 och för att göra gång- och cykelvägar säkrare för trafikanter. Arbetet blev klart under hösten 2023
  • Fastigheten är i privat ägo. Adressen är Gillevägen 24 i Sickla.
  • Byggaktör är KOLFAST Fastighetsutveckling. Vänligen kontakta info@kolfast.se om ni har frågor om den nya fastigheten. Här kan ni se mer hur husen ser ut.
  • Byggstart var 2021 och inflyttning skedde i slutet av 2022.
  • En ny detaljplan vann laga kraft 13 februari 2019.
  • Handlingar från planarbetet finns under STATUS och HANDLINGAR.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Byggnadens anpassning till mark- och terrängförhållanden, anpassningen till omgivande bebyggelse samt kulturhistoriska värden har varit viktiga frågor i planarbetet.

Samråd, granskning och antagande

Detaljplanen för Gillevägen-Planiavägen var ute på samråd under hösten 2016. Planförslaget reviderades efter de synpunkter som kom in. Under tiden 13 juli 2017 – 7 september 2017 fanns planförslaget utställt för granskning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 december 2017.
Protokoll, § 361

Därefter har detaljplanen överklagats. Detaljplanen vann laga kraft 13 februari 2019.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: