Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Trähus. Quality hotel syns i bakgrunden.

Norra Nobelberget

Cirka 250 nya bostäder, en förskola, en park, nya gång- och cykelvägar med mera.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) börjar bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) antog start-pm den 5 december 2017.
 • Se Start-pm under STATUS OCH HANDLINGAR.
 • Samråd är nästa steg.

Inom området som kallas Norra Nobelberget finns idag bland annat hotell, kontor, tillfälliga studentbostäder och ett vackert äldre sommarnöje från 1877 – Villa Fannyudde.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: