Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi mäter inför dagvattenrening i Kyrkviken

Under ett par dagar i december mäter vi sjöbotten i Kyrkviken. Från en liten båt ska vi loda, sondera och ta prover från botten. Resultaten ska användas i kommunens upphandling av dagvattenanläggning, som ska bidra till renare vatten i Järlasjön.

Med början den 9 december och i ett par dagar framåt görs mätningar av botten i Kyrkviken. Från en liten båt tas prover och görs mätningar som ska ge kommunen underlag när vi detaljprojekterar och upphandlar arbetet med att bygga den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken.

Flera åtgärder ger renare vatten

Dagvattenanläggningen ska byggas under hösten-vintern 2021-2022. Den kommer att ta hand om och rena regn- och smältvatten från Sicklaområdet, och är en av flera olika insatser som ska förbättra vattenkvaliteten i Järlasjön och Sicklasjön. I parken norr om Kyrkviken kommer även dammar att anläggas, som ytterligare ska rena vattnet innan det rinner ut i sjön.

Från måttlig status till attraktiv fiske- och badsjö

Sedan flera år är en stor del av botten i Järlasjön död på grund av syrebrist. Övergödningen har också gjort vattnet grumligt. När samtliga åtgärder som kommunen planerat är gjorda kommer Järlasjön att klara miljökvalitetsnormerna inom EU:s vattendirektiv. Växt- och djurliv kommer i bättre balans. Det blir trevligare att bada och roligare att fiska när vattnet blir klart och de större fiskarna hittar tillbaka till Järlasjön.

En tillgänglig och tilltalande miljö

Längs norra strandkanten i Kyrkviken kommer bryggdäck att anläggas. Bryggorna kommer att dölja dagvattenbassängen, samtidigt som de erbjuder nya möjligheter till sol och bad. Träden som växer längs stranden i dag ska bevaras och kommer även i fortsättningen att bidra med grönska och skugga på gångvägen längs sjön.

Läs mer om dagvattenanläggningen här

Läs mer om hur vi minskat övergödningen här

Sidan uppdaterades: