Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Illustration - ingång till tunnelbanan vid Sickla station.

Sickla stationshus

Området är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för station Sickla. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunfullmäktiges antagandebeslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom den 30 mars 2021 meddelade att överklagandena avvisas. Mark- och miljödomstolens dom överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som i slutligt beslut den 9 september 2021 meddelade att man undanröjer mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 21 oktober 2020,
    § 234, tillstyrkt planförslaget, MSN § 234.pdf
  • Planhandlingar med tillhörande underlag finns under STATUS och HANDLINGAR under fliken granskning

Granskning

Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall och fanns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i Dieselverkstaden i Sickla.

Samråd

Under tiden 26 november 2019 till och med 8 januari 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Ett öppet hus, i form av drop-in, hölls i Nacka stadshus, Granitvägen 15, måndagen den 9 december 2019. Under det öppna huset fanns representanter från kommunen på plats för att svara på frågor. Representanter från Region Stockholm, nya tunnelbanan och byggaktör Atrium Ljungberg var också med.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en ny, hög, väl gestaltad byggnad, av hög arkitektonisk kvalitet och med god helhetsverkan för stadsmiljön, för tunnelbaneändamål, centrumändamål, hotell och kontor.
Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar.

Vad som avses att prövas i detaljplanen är tunnelbanestation, vänthall, handel, service och café/restaurang i en öppen bottenvåning. Högre upp i byggnaden prövas användningen kontor och hotell. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg önskar uppföra en byggnad om ca 23 våningar.

För området ifråga gäller redan detaljplan DP 564. Detaljplanen togs fram för tvärbanans förlängning till Sickla och inkluderar en byggnad för centrumändamål och omfattar en byggrätt om cirka 4–5 våningar. Byggstart för detta var våren 2020, och arbetet görs i enlighet med den befintliga detaljplanen. Sprängningar startade 11 augusti 2020. Atrium Ljungberg kan svara på frågor via tel 08–615 89 00, eller e-post: info@al.se. Läs mer här på Atrium Ljungbergs webbplats om byggnationen.

Sprängningar kan ske på följande tider:
Måndag–fredag
10.12 –10.15 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
14.12 –14.15 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.33  – 14.36 (avspärrning sker ca. 5 minuter innan sprängning).

Normalt sett jobbas det inte på helgen, men det kan förekomma under mer intensiva perioder. De mest bullriga momenten begränsas till 09:00 – 16:00, och byggarbetarna är på plats och förbereder från kl. 07:00.

Nu tas en ny detaljplan fram med en utökad byggrätt. Den nya detaljplanen ger även planstöd åt ny tunnelbana till Nacka.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 2 maj 2018.

Projektområdet är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för Sickla. På platsen finns idag inga byggnader, utan marken har använts som etableringsområde och byggarbetsplats i samband med utbyggnaden av Tvärbanans förlängning från Sickla Udde.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: