Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla stationshus

Området är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för station Sickla. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Profilbild saknas

Matilda Sahl

kommunens projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 finns planförslaget utställt för granskning.
  • Planhandlingar med tillhörande underlag finns under STATUS och HANDLINGAR under fliken granskning
  • Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se
  • Synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 juli 2020

En ny detaljplan tas nu fram för Sicklaön 83:42. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planområdet är beläget invid Sickla station och Sickla köpkvarter. Planområdet omfattar cirka 1 700 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny, hög och väl gestaltad stationsbyggnad med centrumändamål (handel, hotell, kontor et c.) samt med utrymme för tunnelbaneändamål (tunnelbaneentré, vänthall och andra funktioner). Byggnaden ska inrymma den västra tunnelbaneentrén till station Sickla. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 maj 2020, § 111 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i Dieselverkstaden i Sickla.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till:
planarkitekt Terese Karlqvist, telefon 08-718 94 79,
e-post: terese.karlqvist@nacka.se (semester 18/6-3/7 )
planarkitekt Peter Bergqvist, telefon 08-718 94 78,
e-post: peter.bergqvist@nacka.se (semester 6/7-10/7)
exploateringsingenjör, Matilda Sahl, telefon 08-718 97 08,
e-post: matilda.sahl@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/891 i ämnesraden eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/891
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 juli 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under tiden 26 november 2019 till och med 8 januari 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Ett öppet hus, i form av drop-in, hölls i Nacka stadshus, Granitvägen 15, måndagen den 9 december 2019. Under det öppna huset fanns representanter från kommunen på plats för att svara på frågor. Representanter från Region Stockholm, nya tunnelbanan och byggaktör Atrium Ljungberg var också med.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en ny, hög, väl gestaltad byggnad, av hög arkitektonisk kvalitet och med god helhetsverkan för stadsmiljön, för tunnelbaneändamål, centrumändamål, hotell och kontor.
Projektet ska bidra till att platsen blir en attraktiv och ändamålsenlig bytespunkt för kollektivtrafik; tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar.

Vad som avses att prövas i detaljplanen är tunnelbanestation, vänthall, handel, service och café/restaurang i en öppen bottenvåning. Högre upp i byggnaden prövas användningen kontor och hotell. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg önskar uppföra en byggnad om ca 23 våningar.

För området ifråga gäller redan detaljplan DP 564. Detaljplanen togs fram för tvärbanans förlängning till Sickla och inkluderar en byggnad för centrumändamål och omfattar en byggrätt om cirka 4–5 våningar. Byggstart för detta var våren 2020, enligt den existerande detaljplanen.
Läs mer här på Atrium Ljungbergs webbplats om byggnationen och du kan ställa frågor.
Nu tas en ny detaljplan fram med en utökad byggrätt. Den nya detaljplanen ger även planstöd åt ny tunnelbana till Nacka.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 2 maj 2018.

Projektområdet är beläget i anslutning till Sickla industriväg och till Tvärbanans och Saltsjöbanans stationsläge för hållplats Sickla, samt den kommande tunnelbaneuppgången för Sickla. På platsen finns idag inga byggnader, utan marken har använts som etableringsområde och byggarbetsplats i samband med utbyggnaden av Tvärbanans förlängning från Sickla Udde.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: