Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av höga hus.

Svindersberg

Svindersberg ligger centralt i Sickla precis intill en av tunnelbanans kommande entréer. Här planeras för ny kvartersbyggelse med bostäder och lokaler i bottenvåning längs med Värmdövägen som även omvandlas till stadsgata. Platsen föreslås ges en tydligt urban prägel för det levande stadsliv som kommer prägla denna del av Sickla i framtiden.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Start-PM antogs 2016.
 • Arbetet har legat vilande sedan hösten 2021.
 • Mot bakgrund av att projektet står inför nya förutsättningar beslutade kommunstyrelsen 2 oktober 2023 att minska planområdet så att det nu i huvudsak omfattar redan ianspråktagen mark längs med Värmdövägen. Här kan du läsa protokollet. (PDF-dokument, 185 kB)
 • Tidplan saknas i nuläget för projektet.

Projektets nya inriktning innebär att huvuddelen av befintligt planområde utgår, ungefär i enlighet med delområde 01 i kartan. Planläggning för den södra delen, delområde 02, återupptas så snart förutsättningar för detta finns.

Projektets syfte

Syftet är att möjliggöra för bostäder nära kollektivtrafik samt skapa förutsättningar för ny stadsbebyggelse intill den nya tunnelbanestationen i Sickla.

Mer om projektet

Planområdet har ett strategiskt läge intill den nya tunnelbanestationen, Värmdövägen och Sickla köpkvarter. När tunnelbanan är utbyggd blir Sickla en ny knutpunkt med möjlighet till byte mellan Saltsjöbanan, Tvärbanan och buss. I närområdet finns också naturvärden och kulturmiljön runt Svindersviken.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: