Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av höga hus.

Svindersberg

Svindersberg ligger centralt i Sickla. Här planeras för nya bostäder med närhet till kollektivtrafik. Projektet innehåller också ett nytt torg vid Alphyddevägens kommande tunnelbaneentré och lokaler för kontor, handel samt service. En trappa och hiss kommer ge Svindersberg och Finntorp tillgång till den nya T-baneuppgången.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

08-7189048

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Start-PM är antaget och arbete med en ny detaljplan pågår.
 • Mer information om samråd kommer publiceras här när det närmar sig.

Har du frågor om projektet så mejla vänligen till mejladress Svindersberg@nacka.se.

Projektets syfte

Med grund i Program för Planiaområdet har ett arbete för en ny detaljplan påbörjats, se under fliken Startskede.

Syftet är att möjliggöra för cirka 850 bostäder nära kollektivtrafik samt att skapa en tydlig koppling till den kommande tunnelbanestationen.

När Nacka utvecklas längs med den nya tunnelbanan blir Sickla en viktig del. Svindersberg, mellan Alphyddan och Finntorp, kan nu växa ihop med centrala Sickla och få goda kommunikationer till regionen och övriga Nacka.

Från den nya tunnelbaneentrén som byggs vid Alphyddevägen föreslås en ny trappa och hiss upp mot Svindersberg och Finntorp. Ett torg planeras där Alphyddevägen möter Värmdövägen, där bilhallar står idag. Lokaler i bottenvåningar mot torget planeras för handel och service. Kontor föreslås längs Värmdövägen och mot Värmdöleden i norr. Under bostäderna planeras garage för bil och cykel.

Mer om projektet

I området finns naturvärden och i närheten finns kulturmiljön runt Svindersviken. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med detaljplanen. När samråd om planförslaget startar kommer planhandlingar, MKB och underlag finnas tillgängliga på denna webbsida.

En markanvisningstävling har tidigare hållits för en del av planområdet. Byggaktören ALM Småa Bostad vann tävlingen och får möjlighet att köpa mark av kommunen när planarbetet är klart.

I planområdet ingår också platsen där befintliga bilhallar idag står längs Värmdövägen.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: