Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Svindersberg

I närheten av Sickla köpkvarter ligger Svindersberg som ska utvecklas till en tätare och mer blandad stadsdel. Här planeras för 500 nya bostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Även kontor och handel planeras i området.

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Matilda Sahl

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Program
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Småa AB har tilldelats mark i Svindersberg geom en markanvisningstävling för att bygga cirka 250 bostäder i den första etappen för Svindersberg. Arbetet med detaljplanen pågår.

Markanvisning

Nacka kommun har bjudit in till anbudstävling i Svindersberg och Småa AB har vunnit markanvisningstävlingen och tilldelats mark i Svindersberg för att bygga cirka 250 lägenheter med fri upplåtelseform. Anbuden utvärderades utifrån gestaltning och pris. Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen i Nacka den 19 juni.

Detaljplan

Huvudmålet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kollektivnära miljö som blir en naturlig del av staden trots den topografiska svårigheten.

Projektet ska även uppföra ett bergrumsgarage som utöver projektets behov även ska täcka delar av behovet från angränsande områden. Ett viktigt syfte med projektet är att skapa en sammanhängande stadsdel mellan Alphyddan, Svindersberg och Finntorp där gång- och cykeltrafik ska främjas.

Det är även viktigt att skapa en tydlig koppling till den kommande tunnelbanestationen. Vidare ska projektet möjliggöra för kontorshus längs med Svindersviksvägen närmast Värmdöleden.

I projektet kommer två markanvisningar att genomföras för överlåtelse av mark.

Klicka på det streckade området som tangerar Becksjudarvägen i Finntorp, så hittar du Svindersberg. Området överlappar delvis Planiaområdet. Du kan även zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.