Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Svindersberg

I närheten av Sickla köpkvarter ligger Svindersberg som ska utvecklas till en tät och blandad stadsdel. Här planeras för ca 500 nya bostäder, handel och torgytor. En trappa förbinder området med den nya T-baneuppgången på Alphyddevägen.

Fredrik Lidberg

Fredrik Lidberg

Kommunens projektledare

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbete med detaljplanen pågår.
 • Samråd planeras under 2021.

Projektets syfte

Projektet syftar till att skapa cirka 500 attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära läge. Möjligheterna att placera ett nytt kontorshus utmed Värmdöleden utreds under planarbetet.

Svindersberg ska bli en sammanhängande stadsdel mellan Alphyddan och Finntorp, där gång- och cykelförbindelser förbättras och en tydlig koppling skapas till den kommande tunnelbanestationen vid Värmdövägen. Bergknallestigen i områdets norra del planeras att byggas om till lokalgata för att möjliggöra biltrafik via Finntorp.

Projektet ingår i detaljplaneprogrammet för Planiaområdet.

Etapp 1

Småa AB har tilldelats mark i Svindersberg geom en markanvisningstävling för att bygga cirka 250 bostäder i den första etappen för Svindersberg.

Markanvisningar

Nacka kommun bjöd 2017 in till markanvisningsstävling i Svindersberg. Småa AB tilldelades markanvisningen, som gäller att bygga cirka 250 lägenheter med fri upplåtelseform. Anbuden utvärderades utifrån gestaltning och pris.
Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen i Nacka den 19 juni 2017.

Ytterligare två markanviksningar planeras.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: