Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Frågor och svar markanvisning Svindersberg

Här besvarar vi frågor om markanvisningstävlingen som vi får under anbudstiden. Observera att sista dag för att skicka in frågor är den 23 januari 2017. Adress: svindersberg@nacka.se
Klicka på plustecknet för att läsa fråga och svar!

I vilket format önskas markanvisningspresentationen?

Fråga: I ett av svaren skriver ni: 'Markanvisningspresentationen önskas i format mellan A3 - A1. Vad gäller skala på handlingar skall skalan anpassas så att önskad information går att utläsa'. Om vi får med all information på ett läsbart sätt, får vi då också leverera markanvisningspresentationen i A4?

Svar: Anbudsmaterial skall vara tydligt och läsbart om ni anser att alla
delar går att utläsa i A4 så är det okej.

Är 7 våningar ett absolut maxantal?

Fråga: Det står att det ska vara 2-7 våningar. Är 7 våningar ett absolut max antal, eller får man på några ställen bygga högre? Galler det bara för etapp 1 eller också för de kommande etapperna?

Svar: Platsen är inte utpekad för högt hus eller solitär, och därför har
2-7 våningar satts som riktmärke. Det är upp till förslagsställaren att bedöma/visa lämplig utformning.

Vad ska vyn från norr visa?

Fråga: Vyn från norr är tydligen av riksintresse vid Stockholm inlopp. Betyder det att det ska vara en flygbild från Svindersvik söderut?

Svar: Vyn från norr skall visa bebyggelsen tillsammans med närliggande
byggnader.

Redovisning av infrastrukturlösning

Fråga: I bifogade volymstudie redovisas en infrastrukturlösning som går utanför etapp 1. Kan infrastrukturen ligga utanför etapp 1, såsom i volymstudien, eller ska den justeras så att den ligger helt inom etapp 1?

Svar: Infrastrukturen skall rymmas inom markanvisningsområdet.

Redovisning av parkeringslösning för 150 parkeringsplatser

Fråga: Om alternativ parkeringslösning föreslås skall 150 platser åt kommande exploatering redovisas och får inte anläggas utanför markanvisningsområdet inom de områden som formar de senare etapperna. Det mest logiska vore dock att kombinera parkeringen i kvarteren i de senare etapperna. Men detta är alltså inte möjligt, även om man redovisar hur?

Svar: Förslaget skall redovisa en lösning för 150 parkeringsplatser för
kommande etapper inom markanvisningsområdet.

Är ”Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar” bindande?

Fråga: Är "Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar" bindande?

Svar: Kostnaden är inte bindande.

Är ”Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar” ett bedömningskriterium?

Fråga: Är "Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar" ett bedömningskriterium?

Svar: Denna kostnad är inte ett bedömningskriterium utan för att vi på
ett pedagogiskt sätt ska kunna förklara varför intäkterna inte är i nivå med övriga markanvisningar som genomförs.

Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar?

Fråga:Vad skall man ange i rutan "Kostnad utbyggnad allmänna anläggningar" i anbudsmallen?

Svar: Er bedömning av kostnaden, i kr, för utbyggnaden av de allmänna
anläggningar som ni enligt prospekt skall utföra är det som ska anges.

Vilket typ av bilpools-medlemskap ställer Nacka krav på?

Fråga: Vilket typ av bilpools-medlemskap ställer Nacka krav på?

Svar: Byggherrarna ska senast vid bygglovsskedet visa upp ett avtal med en bilpoolsleverantör där varje lägenhet har ett betalt medlemskap i bilpoolen i 10 år. Medlemskapet ska motsvara att medlemmen kan använda bilpoolsbil ett par gånger i månaden (i nivå med medlemskap Small hos Sunfleet och Light hos Bilpoolen.nu).

Det är upp till byggherren att föra diskussioner med bilpoolsleverantören hur dessa avtal ska se ut och vilka kostnader det medför för byggherren. Kommunen ställer inte krav på att det är en viss bilpoolsleverantör som ska anlitas. Man bör dock notera att DriveNow.se inte är en regelrätt bilpool.

Ingår plats för bilpoolsplatser i excel-snurran?

Fråga: Ingår plats för bilpoolsplatser i excel-snurran?

Svar: Nej. Parkeringsplatser för bilpoolsbilar måste adderas på det antal
parkeringsplatser som excel-snurran visar. Jag ska förtydliga detta både i
rapporten och i excel-snurran. Nacka ställer krav på ca 1 bilpool per 50
lägenheter. I ett projekt med 300 lägenheter krävs alltså 6 parkeringsplatser
för bilpoolsbilar.

När gäller de nya p-talen?

Fråga: När gäller de nya p-talen?

Svar:De nya p-talen gäller vid nya detaljplaner eller markanvisningar
eller motsvarande. Det betyder att de nya p-talen beslutade 28 november
2016 inte gäller för redan antagna detaljplaner.

Finns specifik punkt/plats vald för vyn från norr?

Fråga: Finns specifik punkt/plats vald för vyn från norr?

Svara: Det finns ingen specifik punkt eller plats vald för vyn från norr.
Vyn behöver inte vara rakt från norr utan en vy som redovisar förslaget från norrhållet är vad som efterfrågas.

Finns det flygfoton med högre upplösning?

Fråga: Flygfotografierna som nu ligger på hemsidan är lågupplösta. Går det att få tillgång till bildet med bättre upplösning?

Svar: Tyvärr så har vi inte möjlighet att tillhandahålla andra flygfotografier
än de som redan ligger upplagda på webbplatsen.

Kan p-talen sänkas i kommande etapper?

Fråga: Med hänsyn till Nackas nya p-tal beräkningsmodell, kommer de 150 föreslagna parkeringsplatserna i kommande etapper revideras i tävlingsinbjudan? Finns det möjlighet att sänka p-talen i kommande etapper genom att erbjuda ett mobilitetspaket?

Svar: Ni ska i markanvisningstävlingen räkna med 150 parkeringsplatser
för kommande behov.

Är det ok om vi även bilägger en "fysisk" 3D-modell eller vill ni enbart ha materialet digitalt?

Fråga: Är det ok om vi även bilägger en "fysisk" 3D-modell eller vill ni enbart ha materialet digitalt?

Svar: Nej, vi vill inte att ni bilägger några fysiska modeller då vi inte har möjlighet att hantera dessa.

Vad särskiljer bilden från norr och vad är syftet med just den vyn?

Fråga: Det frågas efter tre vyer, en från lokalgata, en flygvy samt en "illustrationsbild med vy från norr". Vad särskiljer bilden från norr och vad är syftet med just den vyn?

Svar: Vyn från norr är av riksintresse vid Stockholm inlopp.

Om alternativ parkeringslösning föreslås skall 150 platser åt kommande exploatering redovisas. För att kunna göra detta skulle vi behöva ett förtydligande av vad dessa platser är ämnade för?

Fråga: Om alternativ parkeringslösning föreslås skall 150 platser åt kommande exploatering redovisas. För att kunna göra detta skulle vi behöva ett förtydligande av vad dessa platser är ämnade för.

Svar: Dessa 150 platser är ämnade för bostadsparkering i kommande etapp.

Finns det flygfoton som underlag att tillgå från kommunen?

Fråga: Finns det flygfoton som underlag att tillgå från kommunen?

Svar: Upplagda flygfoton är valfria att använda som underlag.

Kan de 150 parkeringsplatser för kommande exploatering anläggas utanför markanvisningsområdet?

Fråga: Kan de 150 parkeringsplatser för kommande exploatering anläggas utanför markanvisningsområdet inom de områden som formar de senare etapperna?

Svar: Nej. Möjligheten till parkeringsplatser inom kommande etapper är mycket begränsade.

Hur stor avvikelse i BTA accepterar kommunen från de angivna BTA?

Fråga: Hur stor avvikelse i BTA accepterar kommunen från de angivna 23000 m² BTA som markanvisningen efterfrågar?

Svar: Vi sätter ingen gräns utan lämnar det fritt för lämplighetsbedömning.

Ska 3D modellen rymmas inom de 25 MB?

Fråga: ”På USB-stickan ska allt material finnas i en pdf-fil på max 25 MB.” Inkluderar detta även 3D-modellen? Hur stor får modellfilen lov att vara?

Svar: 3D modellen behöver inte rymmas inom de 25 MB. Dock skall 3D-modellen rensas på t.ex. våningsplan och interiör. Vi är endast intresserade av skalen.

Kan flera exploatörer vinna markanvisningsområdet?

Fråga: Kan flera exploatörer vinna markanvisningsområdet?

Svar: Nej, området kommer att markanvisas till en aktör.

Vad omfattar projektområdet?

Fråga: Vad omfattar projektområdet? Enbart markanvisningsområdet eller markanvisningsområdet inklusive senare etapper?

Svar: Projektområdet är markanvisningsområdet samt kommande etapper som inte ingår i markanvisningsområdet.

Anbudstiden är förlängd till 31 januari 2017

Fråga: Då beskedet att beakta bidrag som löser parkeringen på annat sätt än bergrumsgarage är en ändring mot tidigare utgångspunkt undrar vi om det finns möjlighet att förlänga anbudstiden?

Svar: Anbudstiden är förlängd till 31 januari 2017.

Kan kommunen sätta en friköpsavgift (parkeringslösen) för parkeringen?

Fråga: Kan kommunen sätta en friköpsavgift (parkeringslösen) för parkeringen?

Svar: Nej. Vi accepterar andra förslag på parkeringslösning. Dock skall andra förslag ta hänsyn till och tydligt redovisa hur 150 parkeringsplatser för kommande exploatering skall lösas. Dessa platser kommer att bekostas av kommande etapper men måste finnas med i denna etapp.

Kan trapp/fläktfunktioner integreras i en ny byggnad?

Fråga: Kan dessa funktioner (trapp/fläkt) integreras i en eventuell ny byggnad?

Svar: Det finns inget behov av att integrera dessa funktioner i någon byggnad.

Ska vi ta hänsyn till befintlig trappa/fläkt?

Fråga: Ska vi ta hänsyn till befintlig trappa/fläkt som leder upp till +40m?

Svar: Nej, trappa och fläktrum skall rivas.

Finns det befintlig verksamhet i bergrummet att ta hänsyn till?

Fråga: Finns det något angående befintlig verksamhet i bergrummet att ta hänsyn till?

Svar: Befintlig verksamhet kommer att vara avvecklad innan utbyggnad
påbörjas.

Kan byggnader placeras ovan mark ovanför befintligt bergrum?

Fråga: Kan byggnader placeras ovan mark ovanför befintligt bergrum?

Svar: Ja det går bra.

Vem ska äga sopanläggningen i bergrummet?

Fråga: Vem ska äga sopanläggningen som ni hänvisar till i bergrummet?

Svar: Sopanläggningen skall ägas av föreningen/föreningarna som nyttjar
den.

Var hittar man underlag till befintlig VA-lösning?

Fråga: Var hittar man underlaget som ni hänvisar till rörande befintlig VA-lösning?

Svar: Underlaget för befintligt VA togs bort som bilaga efter samråd med Nacka Vatten. Underlag kan inhämtas via ledningskollen.

Finns det underlag som redovisar tunnlarna i plan och sektion?

Fråga: Finns det underlag att ta del av som redovisar de olika tunnlarna i plan och sektion samt hur de ligger i förhållande till varandra? Dvs vi efterfrågar ett underlag där man kan läsa plushöjder för tak och golv för de befintliga tunnlar som finns men även de tunnlar som planeras.

Svar: Befintliga tunnlar kan inhämtas underlag genom ledningskollen. Nya tunnlar redovisas inget underlag över.

Kan vårt förslag vara något expanderat?

Fråga: Är utgångspunkten att vi ska redovisa förslag om ca 23,000m² ljus BTA eller tillåter ni att förslaget kan expanderas något mer?

Svar: Vi tillåter att förslaget expanderar något. En del av utvärderingen är hur den tänkta bebyggelsen passar ihop med befintlig bebyggelse i öster.

Kan parkeringen lösas på annat sätt än med underjordiskt garage?

Fråga: Kommer Nacka kommun att beakta bidrag som löser parkeringen på annat vis än med underjordiskt garage?

Svar: Ja, dock skall andra förslag ta hänsyn och tydligt redovisa hur 150 parkeringsplatser för kommande exploatering skall lösas. Dessa platser kommer att bekostas av kommande etapper men måste finnas med i denna etapp.

I vilket format redovisas markanvisningspresentationen?

Fråga: I vilket format önskas markanvisningspresentationen redovisas? A3 format eller större?
I vilken skala önskas situationsplan, fasader och sektioner redovisas?

Svar: Markanvisningspresentationen önskas i format mellan A3 - A1.
Vad gäller skala på handlingar skall skalan anpassas så att önskad information går att utläsa.

Finns det en områdeskarta med fastighetsgränser inritade?

Fråga: Finns det en områdeskarta i dwg-format där alla tomtgränser är inritade? Även med områdesgräns inritad.

Svar: På webben finns en områdeskarta med fastighetsgränser i
dwg-format, den heter Primärkarta. I denna finns lager för fastighetsgränser. Angående anbudsområdet ska hänsyn tas till angränsande fastigheter och i övrigt tolka på lämpligt vis enligt karta i Prospektet på sidan 8.

Hur ska kostnaden för garaget beräknas?

Fråga: Skall vi som deltagare i tävlingen anta att vi bekostar garaget för 300 platser? Eller kommer kostnaden delas med andra exploatörer i och med att det är en gemensamhetsanläggning?

Svar: Kostnaden för garaget skall fördelas på alla exploatörer som
kommer att ha parkering i garaget. Deltagare i tävlingen skall räkna med kostnaden för de parkeringsplatser som behövs för den egna exploateringen samt rampen ner.

Hur många parkeringsplatser planeras i det underjordiska garaget?

Fråga: Finns det en uppgift på hur många parkeringsplatser som det underjordiska garaget skall tillhandahålla för projekt utanför markanvisningsområdet?

Svar: Parkeringsgaraget är tänkt att rymma cirka 300 bilar fullt utbyggt.

Placering av parkeringsgarage och infart

Fråga: I Mandaworks volymstudie redovisas en lösning med parkeringsgargage i markplan med infart från Värmdövägen och i rapporten som redovisar bergrumsgaraget ligger denna mycket längre ner med infart från Svindersviksvägen. Vad är det som gäller?

Svar: Placering av parkeringsgarage och infart som redovisas i Rambölls rapport gäller. Placering från Mandaworks volymstudie går inte att utföra.

Filformat för 3D-modellen?

Fråga: Spelar det någon roll vilket filformat 3D-modellen lämnas i, är till exempel PLN (archicad) ok?

Svar: Modellen levereras helst i filformat .kmz (Google earth) eller
.dae(collada).

Detaljeringsnivå på 3D-modell?

Fråga: Vilken detaljeringsnivå ska 3D-modellen ha? Är det en helt vit modell eller skall exempelvis material redovisas?

Svar: Ni visar på det sätt ni tycker gör förslaget rättvisa. Det kan vara vitt
och i så fall med exempel på material och fasadutformning.

Illustrationsbilden på webbplatsen

Fråga: Kan illustrationsbilden till kommunens hemsida vara en av de tre
perspektiven som också efterfrågas?

Svar: Ja det går bra.

Redovisning av gatusektion

Fråga: "Gatusektion från gata"... Menas med detta en elevation av fasaderna längs gatan som bland annat redovisar material?

Svar: Nej men att visa en måttsatt gatusektion med eventuell plantering,
kantstensparkering eller annat som är viktigt för gaturummen.

Hur redovisas fasadelevationer?

Fråga: Skall fasadelevationerna redovisa berget som helhet från olika väderstreck eller ett antal eller alla av de planerade byggnaderna på berget?

Svar: Nej det räcker med några typexempel. Det kan till exempel visa hur terrängen tas upp på lämpligt sätt, hur olika byggnadsvolymer kopplas samman, karaktär.

När i processen startar det som beskrivs under rubriken Konsten att skapa stad?

Fråga: Under rubriken "Konsten att bygga stad" står följande "Vi förväntar oss att exploatörer och entreprenörer anammar Nackas ambition att levandegöra Nacka stad på ett nyskapande sätt, och driver en utvecklingsprocess som inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens från början av utvecklingen av området tillsammans med Nacka kommun eller på egen hand." Innebär "från början" enligt ovan att denna utvecklingsprocess med ex. konstnärlig kompetens och medborgare skall påbörjas redan vid framtagandet av detta anbud?

Svar: Med "från början" menas efter tilldelning av markanvisning.

Sidan uppdaterades: