Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad framtidsbild på ett höghus.

Traversen

Området ligger i östra delen av Sickla galleria nära entrén till den planerade tunnelbanan. Projektet ska pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen och möjliggöra cirka 80 nya bostäder och lokaler för handel.

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Profilbild saknas

Carl Stefansson

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Planarbetet är vilande.

  • Under tiden 9 mars till och med 20 april 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådstiden är nu avslutad.
  • Handlingarna från samrådet finns att läsa under fliken samråd under STATUS och HANDLINGAR
  • Nästa skede är Granskning av planförslaget.

Planområdet ligger i östra delen av Sickla köpkvarter och omfattar cirka 300 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en väl gestaltad tillbyggnad av det östra hörnet av Sickla galleria. I bottenplan planeras för centrumverksamhet och i de övre våningsplanen möjliggörs cirka 80 bostäder. Byggnaden om cirka 16 våningar är belägen invid en av de kommande tunnelbaneentréerna till station Sickla och kommer att markera platsen och verka som ett landmärke i stadsbilden. Området har kulturmiljövärden. Föreslagen byggnad ska samspela med omgivande stadsmiljö och stärka stadsstråken.

Flera stadsbyggnadsprojekt pågår i området. Nacka stad kallas det nya, täta och blandade området som skapas på västra Sicklaön där projektet ingår.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen där området är utpekat som tät stadsbebyggelse. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Startskede

Start-pm för projektet antogs den 10 april 2018.

Projektområdet ligger i östra delen av Sickla galleria inom Sickla köpkvarter.
Sickla köpkvarter är ett område under förändring och pågående utbyggnad.

Syftet är att möjliggöra för cirka 60 nya bostäder med inslag av handel i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, nära entrén till den planerade tunnelbanan.

Projektet syftar även till att medverka till en levande och attraktiv
stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalité. Planarbetet ska också pröva lämpligheten av ett högt hus på platsen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: