Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över bostadsområde

Talluddsvägen

Vid Talluddsvägen i Björknäs, tomten norr om äldreboendet Sofiero, ska en ny detaljplan göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus med cirka 25 lägenheter.

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutligt beslut den 1 februari 2023 att domstolen ej ger prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.
  • Lagakrafthandlingar finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Kvarteret är beläget på Talluddsvägen i Björknäs. På fastigheten Björknäs 1:52 finns idag ett flerbostadshus med hyresrätter i fyra våningar. Området är kuperat och består främst av berghällar och tallar och annan vegetation på en liten platå. Fastigheten Björknäs 1:52 ägs av Skandia fastigheter och Björknäs 10:1 ägs av Nacka kommun. Delar av detaljplanens genomförande kräver kommunal markanvisning.

I och med planarbetet bör Talluddsvägen förbättras eftersom denna har låg standard genom enkelsidig och smal gångbana samt bristfälliga busshållplaster som saknar både ficka och perrong.

Samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 15 november – 16 december 2016.

I samrådsförslaget till detaljplan föreslogs tre nya flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt cirka 50 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Husen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Taken ska vara vegetationsklädda för att passa in med naturmarken och för att ta hand om regn- och smältvatten som hamnar på taken. Planen syftar även till att tillgodose nuvarande och tillkommande behov av parkeringsplatser för bil och cykel. Busshållplatsen Gundersberg ska breddas.

Granskning

Efter samrådet har planförslaget till stora delar omarbetats utifrån inkomna synpunkter samt med hänsyn till omgivande natur och befintlig miljö.

Detaljplaneförslaget var utställt på en första granskning under maj 2018. Efter den första granskningen har planförslaget ändrats genom att ytterligare ett av bostadshusen, norr om det befintliga bostadshuset, utgått och planområdesgränsen har ändrats och omfattar inte längre det befintliga naturområdet. Under tiden 5 november 2020 till och med 15 december 2020 finns planförslaget utställt för en andra granskning.

Den 13 december 2021, § 619 antog kommunfullmäktige i Nacka kommun detaljplanen.

Detaljplanen vann laga kraft den 1 februari 2023.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: