Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Talluddsvägen

Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 45-50 lägenheter.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Emelie Resvik

Emelie Resvik

Planarkitekt

08-718 96 66

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning avslutad

Granskningen av detaljplaneförslaget är nu avslutad. Tack för alla synpunkter! Nu kommer kommunen att gå igenom synpunkterna och ta fram ett slutligt förslag för antagande.

Under tiden 3 maj 2018 – 31 maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning. Planförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka och på biblioteken i Nacka Forum och i Orminge under bibliotekens öppettider.

Detaljplanen för Talluddsvägen var ute på samråd under vintern 2016. Sedan samrådet har planförslaget till stora delar omarbetats utifrån inkomna synpunkter samt med hänsyn till omgivande natur och befintlig miljö.

Detaljplanens övergripande syfte är att komplettera området med fler bostäder i form av nya flerbostadshus i enlighet med översiktsplanens intentioner. Aktuellt planförslag innebär att en byggnad helt tagits bort och de två byggnader som nu föreslås är lägre än tidigare. Bebyggelsen är också placerad på ett mer skonsamt sätt mot både naturmiljö och befintlig bebyggelse än tidigare. Planförslaget har utformats med utgångspunkt i att beakta inkomna yttranden, bevara naturmark och naturvärden så längt det är möjligt, samtidigt som behovet av tillkommande bostäder behöver mötas. I planbeskrivningen finns en utförlig beskrivning av aktuellt planförslag.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Syftet med projektet är att komplettera kvarteret vid Talluddsvägen 14 med ytterligare flerbostadshus och cirka 45-50 lägenheter samt att förbättra standarden på Talluddsvägen.

Kvarteret är beläget på Talluddsvägen i Björknäs. På fastigheten Björknäs 1:52 finns idag ett flerbostadshus med hyresrätter i fyra våningar. Området är kuperat och består främst av berghällar och tallar och annan vegetation på en liten platå. Fastigheten Björknäs 1:52 ägs av Skandia fastigheter och Björknäs 10:1 ägs av Nacka kommun. Delar av detaljplanens genomförande kräver kommunal markanvisning.

I och med planarbetet bör Talluddsvägen förbättras eftersom denna har låg standard genom enkelsidig och smal gångbana samt bristfälliga busshållplaster som saknar både ficka och perrong.

samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 15 november – 16 december 2016.

I samrådsförslaget till detaljplan föreslås tre nya flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt cirka 50 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Husen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Taken ska vara vegetationsklädda för att passa in med naturmarken och för att ta hand om regn- och smältvatten som hamnar på taken. Planen syftar även till att tillgodose nuvarande och tillkommande behov av parkeringsplatser för bil och cykel. Busshållplatsen Gundersberg ska breddas.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.