Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Talluddsvägen

Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 45-50 lägenheter.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Efter avslutad granskning kommer kommunen att gå igenom synpunkterna och ta fram ett slutligt förslag för antagande. Tack för alla synpunkter!

Projektets syfte

Projektet övergripande syfte är att komplettera området med fler bostäder i form av nya flerbostadshus samt att förbättra standarden på Talluddsvägen.

Aktuellt planförslag innebär att en byggnad helt har tagits bort och de två byggnader som nu föreslås är lägre än tidigare. Bebyggelsen är också placerad på ett mer skonsamt sätt mot både naturmiljö och befintlig bebyggelse än tidigare. Planförslaget har utformats med utgångspunkt i att beakta inkomna yttranden, bevara naturmark och naturvärden så långt det är möjligt, samtidigt som behovet av tillkommande bostäder behöver mötas.

I planbeskrivningen finns en utförlig beskrivning av aktuellt planförslag. Se punkten Granskning under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Kvarteret är beläget på Talluddsvägen i Björknäs. På fastigheten Björknäs 1:52 finns idag ett flerbostadshus med hyresrätter i fyra våningar. Området är kuperat och består främst av berghällar och tallar och annan vegetation på en liten platå. Fastigheten Björknäs 1:52 ägs av Skandia fastigheter och Björknäs 10:1 ägs av Nacka kommun. Delar av detaljplanens genomförande kräver kommunal markanvisning.

I och med planarbetet bör Talluddsvägen förbättras eftersom denna har låg standard genom enkelsidig och smal gångbana samt bristfälliga busshållplaster som saknar både ficka och perrong.

samråd

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 15 november – 16 december 2016.

I samrådsförslaget till detaljplan föreslogs tre nya flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt cirka 50 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Husen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Taken ska vara vegetationsklädda för att passa in med naturmarken och för att ta hand om regn- och smältvatten som hamnar på taken. Planen syftar även till att tillgodose nuvarande och tillkommande behov av parkeringsplatser för bil och cykel. Busshållplatsen Gundersberg ska breddas.

Granskning

Efter samrådet har planförslaget till stora delar omarbetats utifrån inkomna synpunkter samt med hänsyn till omgivande natur och befintlig miljö.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 3 maj 2018 – 31 maj 2018.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.