Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tollareslingan

Utmed Tollareslingan planeras radhus och flerbostadshus med cirka 100 bostäder i tre till fem våningar. Parkering i garage och längs med Tollareslingan ingår i planerna. Bebyggelsen ska samspela med den befintliga bebyggelsen i Tollare.

Profilbild saknas

Carl Arvidsson

Planarkitekt

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. bebyggelsens utformning, parkering, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Den 25 oktober 2021, §340 beslutade kommunstyrelsen att anta start-PM för Tollareslingan. Protokollsutdrag_KS_2021-10-25_§340.pdf
 • Ett arbete med att ta fram ett planförslag har inletts. Samråd planeras till kvartal 3, 2024. Under samrådstiden finns möjlighet till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: