Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riksintressen

Nacka har fyra områden som är riksintressen för kulturmiljövård: Storängen, Erstavik, Saltsjöbaden samt området vid Nackas norra kust som ingår i Stockholms farled och inlopp.

Kulturmiljövårdens riksintressen är statliga anspråk som avser sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. Riksintressena rymmer en stor variation av kulturmiljöer, från skärgårdsmiljöer till slott och herrgårdar och från odlingslandskap till industrimiljöer och stadsmiljöer. Tillsammans ger riksintressena en bred bild av landets historia och utvecklingen av vårt samhälle. De speglar hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, sociala villkor, byggnadsskick och estetiska ideal.

Helhetsområden med en riksintressant berättelse

För att ett område ska kunna pekas ut som riksintressant krävs att det har en riksintressant berättelse – att området genom sitt innehåll särskilt väl speglar skeden, händelseförlopp eller verksamheter som är viktiga för landets och områdets kulturella, politiska, sociala, religiösa eller tekniska utveckling. Det krävs också att området utgör en helhetsmiljö som visar ett sammanhängande funktionellt historiskt system och innehåller fysiska uttryck som stödjer den riksintressanta berättelsen.

Uttrycken ska ge särskilt goda möjligheter till upplevelser, kunskap och förståelse för den kulturhistoriska utvecklingen. Riksintressena kan också visa regionala eller lokala förhållanden som satt en särskild prägel på den riksintressanta berättelsen.

Så ska kulturmiljöerna bevaras

I Nackas översiktsplan redovisas vilka åtgärder som planeras för att riksintressena ska tillgodoses i den fysiska planeringen. Samtidigt som översiktsplanen togs också ett nytt kulturmiljöprogram samt program om Nackas grönstruktur och kustvatten. Läs mer om dem här

Riksintresse kulturmiljö Kartbild.JPG (Bild, 113 kB)

Klicka på bilden för att komma till webbkartan och titta närmare på de olika områdena

Sidan uppdaterades: