Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Sektorprogram för grönska och kust

Program för Nackas grönstruktur och kustvatten togs fram parallellt med översiktsplanen. De ger framför allt kunskap och vägledning när kommunen planerar. De är också spännande läsning för alla som är intresserade av ämnena.

Hämta dokumenten:
Grönstrukturprogram (PDF, 40 MB)
Kustprogram (PDF-dokument, 3,9 MB)

I avsnitten om de olika programmen finns fler dokument. Tillsammans med grönstruktur- och kustprogrammen finns rapporter från de inventeringar som gjordes under arbetet.

Grönstrukturprogram

Nackas grönstrukturprogram ger vägledning för kommunens arbete med fysisk planering, naturvård och om naturens roll i folkhälsoarbetet. Dessutom kan invånare och företag genom programmet få djupare kunskaper om park- och naturmarkernas värden och stimulans till utevistelse och friluftsliv.

I programmet beskrivs vikten av närhet till natur och friluftsliv i den bebyggda miljön, grönstrukturens kulturhistoriska och ekologiska värden och hur dessa värden är en förutsättning för ett hållbart Nacka. Det betonar att naturens ekologiska processer är avgörande för att minska samhällets sårbarhet exempelvis vid förändrat klimat, rening av vatten och för biologisk mångfald.

Program och underlag

Programmet är ett omfattande kunskapsunderlag. Förutom huvudrapporten kan du ta del av två underlagsrapporter. Där redovisas de inventeringar av höga natur- och rekreationsvärden som gjordes 2008-2010.

Grönstrukturprogrammet, med förutsättningar, mål och rekommendationer
Underlagsrapport och inventering över naturvärden (PDF-dokument, 10,5 MB)
Underlagsrapport och inventering över rekreativa värden (PDF-dokument, 6,6 MB)

Från ord till handling

Park- och naturenheten samordnar arbetet med att genomföra och följa upp grönstrukturprogrammet. Genomförande och uppföljning av programmets åtgärder samordnas med kommunens miljömålsarbete, mål- och budgetprocess.

Rekommendationerna i grönstrukturprogrammet berör kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, fritidsnämnden och natur- och trafiknämnden.

Kustprogram

Kustprogrammet ger vägledning om hur kommunens kust- och havsvattenområden ska hanteras i samband med översiktlig planering, detaljplanering, bygglovhantering, strandskyddsärenden och naturskydd. Frågorna behandlas mer ingående än översiktsplanen.

Kustprogrammet omfattar kommunens kust-, havsvatten- och skärgårdsområden. Det innehåller mål, rekommendationer och förutsättningar för förvaltning av vattenområden, naturmiljöer, kulturmiljöer, strandskydd, bebyggelse och bryggor, friluftsliv, fiske, båtliv, kommunikationer och miljö- och riskfaktorer.

Utmaningar i arbetet med kustområdena

I arbetet med kustprogrammet har en rad utmanginar varit centrala:

  • Värna och utveckla natur-, kultur- och friluftsvärden samtidigt med en fortsatt befolkningstillväxt.
  • Öka allmänhetens tillgänglighet till stränder samtidigt som värden för växt- och djurliv värnas.
  • Möjliggöra en utveckling av friluftsliv, båtliv och marin verksamhet och samtidigt värna och utveckla natur- och kulturvärden.
  • Förvalta den marina miljön på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rekommendationerna i kustprogrammet berör kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden och fritidsnämnden.

Program och underlag (inventering)

I arbetet med programmet ingick att göra en marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning av växtligheten i 20 områden. Hösten 2008 redovisades resultatet från dykningarna i en rapport som bland annat beskriver de olika områdenas naturtyper, artsammansättning, biologiska värden och miljöpåverkan. Inventeringen utfördes av Sveriges Vattenekologer AB.

Kustprogram (PDF-dokument, 3,9 MB)
Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning (PDF-dokument, 14,3 MB)

Sidan uppdaterades: