Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sektorprogram för kulturmiljö, grönska och kust

Ett nytt kulturmiljöprogram samt program om Nackas grönstruktur och kustvatten togs fram parallellt med översiktsplanen. De ger framför allt kunskap och vägledning när kommunen planerar. De är också spännande läsning för alla som är intresserade av ämnena.

Hämta dokumenten:
Kulturmiljöprogram (PDF, 56 MB)
Grönstrukturprogram (PDF, 40 MB)
Kustprogram (PDF-dokument, 3,9 MB)

I avsnitten om de olika programmen finns fler dokument. Kulturmiljöprogrammet finns uppdelat i olika kapitel. Tillsammans med grönstruktur- och kustprogrammen finns rapporter från de inventeringar som gjordes under arbetet.

Kulturmiljövård och kulturmiljöprogram

Kulturmiljövård är ett av de samhällsintressen som kommunen är skyldig att beakta i sin samhällsplanering och bygglovshantering. Det främsta syftet är att lyfta fram och värna de historiska uttryck och samband som finns i vår fysiska miljö. Det kan röra sig om allt från flerhundraåriga jordbruksmiljöer till bostads- och industriområden från efterkrigstiden. Det bästa sättet att vidmakthålla en kulturmiljö är att den får leva och brukas. Kulturmiljön ska ha plats för årsringar från vår tid, men förändringar ska göras med omsorg och med respekt för den historiska avläsbarheten.

Att kunna få uppleva historien i vardagsmiljön är en kvalitet med betydelse ur flera perspektiv. Inte minst har det visat sig att närvaron av det förgångna betyder mycket för den enskilde människans välbefinnande – historiska inslag varierar och berikar stadsbilden, ger den identitet och historisk förankring.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram är ett dokument som redovisar vilka miljöer i kommunen som på olika sätt har värde för kulturmiljövården. En del miljöer är intressanta ur ett lokalt perspektiv, andra ur ett nationellt perspektiv. De sistnämnda miljöerna har pekats ut av staten och kallas för riksintressen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. De områden i Nacka som klassats som riksintressen är Nackas norra kust (farledsmiljön utmed inloppet till Stockholm), Erstavik, Nacka ström, Storängen och Saltsjöbadens centrala delar.

Nackas första kulturmiljöprogram togs fram 1987. Synen på vad som är kulturhistoriskt intressant har ändrats sedan dess. Det gäller främst efterkrigstidens bebyggelse, som i princip utelämnades helt 1987. Även de äldre miljöerna måste ses över, eftersom ny kunskap och sentida förändringar kan ha påverkat hur man ska se på deras historiska uttryck. Ett kulturmiljöprogram redovisar de miljöer i kommunen som är mest värdefulla för kulturmiljövården - det rör sig om ett urval och inte en genomgång av kommunens samtliga kulturvärden.

Nackas nya kulturmiljöprogram kom till genom ett intensivt arbete med studier, på plats och genom källor, och analys av miljöerna 2010. Anna Krus och Daniel Rutgersson (NAI Svefa) skrev programmet, i samråd med kommunantikvarie Johan Aspfors. Efter samråd arbetades förslaget om, och antogs sedan av kommunstyrelsen 2011.

Dokument Beskrivning
Kulturmiljöprogram (PDF, 56 MB) Hela programmet. Innehållsförteckningen fungerar som länkar till olika avsnitt. Inledningskapitlet "Kulturmiljövårdens intressen", litteraturförteckning och index finns enbart med här.
Gården, torpet, kulturlandskapet (PDF-dokument, 6 MB) Exempel i programmet: Erstavik, Källtorp-Tenntorp, Skogsö, Boo gård, Kils gård, Velamsund.
Sommarherrgården (PDF-dokument, 3,7 MB) Exempel i programmet: Svindersvik, Stora och Lilla Nyckelviken, Eriksvik, Tollare.
Sommarnöjen vid farleden (PDF-dokument, 11,4 MB) Exempel i programmet: Knarrnäs/Fredriksro-Tegelön, Vikingshill-Rörsundsvik, Fågelsången-Grävlingsberg, Eolsudde, Hasseludden-Hamndalen, Stäket-Lännersta, Gustavsvik-Stäket-Bergholmen, Älgö och Gåsöarkipelagen, Visborgs minne.
Industrimiljöer (PDF-dokument, 6,2 MB) Exempel i programmet: Nacka ström, Saltsjöqvarn, Kvarnholmen, Järla Sjö, Järla-Birka, Sickla-Marcusplatsen, Nacka strand-Augustendal.
Villasamhällen vid järnvägen (PDF-dokument, 12,9 MB) Exempel i programmet: Saltsjöbaden, Saltsjöbaden-Garvkroken, Neglingehöjden-Kaptensbacken, Tattby, Solsidan, Storängen, Saltsjö-Duvnäs.
Folkhemmet och rekordåren (PDF-dokument, 9,7 MB) Exempel folkhem: Skogalund, Ektorp-Ugglevägen (Ekängen), Trollebo, radhus vid Gillevägen, Sickla strand, Talliden-Finntorp, Solsidan.
Exempel rekordår: Alphhyddan, Morabergsvägen, Neglinge, Stensö, Västra Orminge, Henriksdalsberget, Storkällans kapell och krematorium, Fågelhöjden.
Farleden som riksintresse och Enskilda byggnader (PDF-dokument, 1 MB) Enskilda byggnader uppdelat på Sicklaön, Boo, Saltsjöbaden, Nackareservatet-Erstavik-Älta.

Grönstrukturprogram

Nackas grönstrukturprogram ger vägledning för kommunens arbete med fysisk planering, naturvård och om naturens roll i folkhälsoarbetet. Dessutom kan invånare och företag genom programmet få djupare kunskaper om park- och naturmarkernas värden och stimulans till utevistelse och friluftsliv.

I programmet beskrivs vikten av närhet till natur och friluftsliv i den bebyggda miljön, grönstrukturens kulturhistoriska och ekologiska värden och hur dessa värden är en förutsättning för ett hållbart Nacka. Det betonar att naturens ekologiska processer är avgörande för att minska samhällets sårbarhet exempelvis vid förändrat klimat, rening av vatten och för biologisk mångfald.

Program och underlag

Programmet är ett omfattande kunskapsunderlag. Förutom huvudrapporten kan du ta del av två underlagsrapporter. Där redovisas de inventeringar av höga natur- och rekreationsvärden som gjordes 2008-2010.

Grönstrukturprogrammet, med förutsättningar, mål och rekommendationer
Underlagsrapport och inventering över naturvärden (PDF-dokument, 10,5 MB)
Underlagsrapport och inventering över rekreativa värden (PDF-dokument, 6,6 MB)

Från ord till handling

Park- och naturenheten samordnar arbetet med att genomföra och följa upp grönstrukturprogrammet. Genomförande och uppföljning av programmets åtgärder samordnas med kommunens miljömålsarbete, mål- och budgetprocess.

Rekommendationerna i grönstrukturprogrammet berör kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, fritidsnämnden och natur- och trafiknämnden.

Kustprogram

Kustprogrammet ger vägledning om hur kommunens kust- och havsvattenområden ska hanteras i samband med översiktlig planering, detaljplanering, bygglovhantering, strandskyddsärenden och naturskydd. Frågorna behandlas mer ingående än översiktsplanen.

Kustprogrammet omfattar kommunens kust-, havsvatten- och skärgårdsområden. Det innehåller mål, rekommendationer och förutsättningar för förvaltning av vattenområden, naturmiljöer, kulturmiljöer, strandskydd, bebyggelse och bryggor, friluftsliv, fiske, båtliv, kommunikationer och miljö- och riskfaktorer.

Utmaningar i arbetet med kustområdena

I arbetet med kustprogrammet har en rad utmanginar varit centrala:

  • Värna och utveckla natur-, kultur- och friluftsvärden samtidigt med en fortsatt befolkningstillväxt.
  • Öka allmänhetens tillgänglighet till stränder samtidigt som värden för växt- och djurliv värnas.
  • Möjliggöra en utveckling av friluftsliv, båtliv och marin verksamhet och samtidigt värna och utveckla natur- och kulturvärden.
  • Förvalta den marina miljön på ett långsiktigt hållbart sätt.

Rekommendationerna i kustprogrammet berör kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, natur- och trafiknämnden och fritidsnämnden.

Program och underlag (inventering)

I arbetet med programmet ingick att göra en marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning av växtligheten i 20 områden. Hösten 2008 redovisades resultatet från dykningarna i en rapport som bland annat beskriver de olika områdenas naturtyper, artsammansättning, biologiska värden och miljöpåverkan. Inventeringen utfördes av Sveriges Vattenekologer AB.

Kustprogram (PDF-dokument, 3,9 MB)
Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning (PDF-dokument, 14,3 MB)

Sidan uppdaterades: