Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Februari

Välkommen på digitalt samrådsmöte om Henriksdalsbacken

Samrådet om en ny detaljplan för Henriksdalsbacken har börjat och du är välkommen till ett digitalt samrådsmöte den 22 februari mellan klockan 17.00 och 19.00. Sista dag för att lämna in dina synpunkter är den 17 mars 2022.

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 450 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs Henriksdalsbacken. Gatan ska utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster ska förstärkas.

Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.

Välkommen på samrådsmöte

Ett digtalt samrådsmöte kommer att hållas mellan 17.00 och 19.00 den 22 februari. Mötet inleds med en presentation och därefter svarar vi på frågor.

Du hittar en länk till mötet på nacka.se/henriksdalsbacken

Lämna synpunkter

Har du åsikter, tankar, idéer om förslaget? Välkommen att lämna in dem via e-post eller på papper senast den 17 mars.

Så här lämnar du synpunkter:
E-post:
registrator.plan@nacka.se
Skriv KFKS 2019/416 i ämnesraden.

Brev:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2019/416
131 81 Nacka

Om du skickar brev – vänligen texta dina namn- och adressuppgifter.

Samråd innebär att alla som kan beröras får möjlighet att påverka, genom att ge sina synpunkter och ställa frågor om planförslaget. Kommunen redovisar och bemöter sedan synpunkterna i en samrådsredogörelse som publiceras på projektets webbplats: nacka.se/henriksdalsbacken

Sidan uppdaterades: