Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Illustration av en skogsbacke och ett par av de nya husen i detaljplanen Henriksdalsbacken

Henriksdalsbacken

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 450 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.

Anna Sterud

Anna Sterud

Projektledare

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget för Henriksdalsbacken var ute för samråd under tiden 4 februari 2022 - 17 mars 2022. Tack för alla synpunkter!
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där kommunen bemöter de inkomna synpunkterna, att publiceras på den här sidan.
  • Ett digitalt samrådsmöte hölls den 22 februari 2022.
  • Information om när granskning beräknas ske kommer att publiceras på den här sidan under våren 2022.
  • Planhandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken.

Projektområdet är det röda område där pilen står. Du kan zooma i kartan med hjälp av + och -. För att förstora kartan, tryck på rutan med ordet Karta.

Sidan uppdaterades: