Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av en skogsbacke och ett par av de nya husen i detaljplanen Henriksdalsbacken

Henriksdalsbacken

På båda sidor av Henriksdalsbacken planeras för ny bebyggelse med cirka 450 bostäder. Här ska det bli ett tryggt och levande gaturum. Bebyggelsen längs den östra sidan blir lägre och mer begränsad, för att möta topografin och stärka närheten och tillgängligheten till skogsområdet. Vändslingan vid Henriksdalsberget föreslås bli ett torg som får liv och rörelse genom att bostäder och lokaler öppnar sig mot platsen. Det ska också byggas en förskola med mellan fyra och sex avdelningar i området.

Anna Sterud

Anna Sterud

Projektledare

Therese Sjöberg

Therese Sjöberg

Planarkitekt

Anna Bäcklund

Anna Bäcklund

Projektchef

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Start-pm utgår ifrån ett planprogram som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela Henriksdal. Planprogrammet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Ett planförslag för Henriksdalsbacken utarbetas just nu och beräknas kunna gå ut på samråd under första kvartalet 2022.
 • Den 28 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen i Nacka att tilldela Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) markanvisningen för projektet. Läs pressmeddelandet om beslutet här.

Ny detaljplaneindelning

Området har delats in i två nya detaljplaner: Henriksdalsbacken, som ligger på kommunal mark, och Henriksdalshöjden, som ligger på mark som tillhör bostadrättsföreningen Svindersvik i Nacka. Detaljplanearbetet för Henriksdalshöjden har ännu inte påbörjats.

Ökad tillgänglighet till området

En gång- och cykelbro till Sickla och övriga Nacka, samt den kommande tunnelbanans station vid Sickla ska utredas i ett tidigt skede av projektet. En hiss mellan Henriksdalsberget och Kvarnholmsvägen ska också utredas.

Projektområdet är det röda område där pilen står. Du kan zooma i kartan med hjälp av + och -. För att förstora kartan, tryck på rutan med ordet Karta.

Sidan uppdaterades: