Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av en skogsbacke och ett par av de nya husen i detaljplanen Henriksdalsbacken

Henriksdalsbacken

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 400 lägenheter samt verksamheter i bottenvåningarna längs befintlig gata. Henriksdalsbacken utvecklas till ett tryggt och levande gaturum och kopplingen till naturområdet i öster förstärks. Detaljplanen föreslår bebyggelse på båda sidor om Henriksdalsbacken, öster om Henriksdalsringen. På västra sidan föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk från torget ner mot Henriksdalsbacken. På den östra sidan föreslås huvudsakligen smalare hus, så kallade lameller, för att intrånget i naturområdet ska bli så litet som möjligt.

Profilbild saknas

Sofia Gregorsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

08-718 83 95

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Den 16 november 2022 fick miljö- och stadsbyggnadsnämnden information om det genomförda samrådet och planarbetets fortsatta inriktning. Här kan du läsa protokollet. (PDF-dokument, 152 kB)
  • Förslaget kommer nu att bearbetas. Bland annat föreslås större öppningar mot naturen, ett minskat antal våningar på vissa byggnader, en ny placering för förskolan samt att busstorget utökas. Den totala byggnadsvolymen bedöms minska från cirka 450 till cirka 350 lägenheter.
  • Kompletterande naturvärdesinventeringar och andra utredningar kommer också att genomföras.
  • Under våren 2024 kommer markanvisningar för planområdet att genomföras.
  • Granskning beräknas ske under första kvartalet 2025. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där kommunen bemöter de inkomna synpunkterna, att publiceras på den här sidan.

Tidigare i projektet

  • Planförslaget för Henriksdalsbacken var ute på samråd under tiden 4 februari 2022 - 17 mars 2022. Nu sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas inför att det ska ställas ut för granskning.
  • Planhandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under rubriken Samråd.

Projektområdet är det röda område där pilen står. Du kan zooma i kartan med hjälp av + och -. För att förstora kartan, tryck på rutan med ordet Karta.

Sidan uppdaterades: