Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ältavägen – en del av cykelsatsning Södertörn

Arbetet på Ältavägen, som inleddes i september 2023, innebär utveckling av infrastrukturen med el, fiber och fjärrvärme för kommande bostäder och centrum. Det är också en satsning på förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

- Vi är jätteglada över Trafikverkets satsning på en tillgänglig och trygg cykelmiljö längs Ältavägen, säger Paulina Lindroos, Nacka kommuns projektledare för utbyggnaden av Älta centrumkvarter.

Trafikverket planerar att göra betydande förbättringar längs cykelvägen vid Ältavägen, med fokus på att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Det består i huvudsak av att bredda gång- och cykelvägen för att tydligare kunna separera gående och cyklister.

- Ältastråket är en viktig länk i det regionala cykelnätet och är viktig för att förbättra möjligheten till cykelpendling i regionen. Det ska bli väldigt kul att komma i gång med arbetet ute på plats. Vill också passa på att informera Ältaborna om att det kommer under byggtiden vara försämrad framkomlighet på Ältavägen och behov av att leda om gång- och cykeltrafikanter, säger Jacob Johansson, projektledare Trafikverket.

Längs Ältastråket har man uppmärksammat flera framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem, från smala delsträckor till otrygga korsningar och konfliktpunkter mellan gående och cyklister. Arbetet handlar om att skapa en miljö som uppfyller principerna i Regional cykelplan och att öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Målet för cykelplanen är att fler ska kunna cykla i hela regionen och att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent av det totala resandet i Stockholmsregionen jämfört med dagens 10 procent.

Gång- och cykelvägen kommer att breddas från stråkets början norr om avfartsrampen från väg 229, Tyresövägen, till övergångsstället vid Hämplingevägen i Älta. Där kommer man även att bredda sträckan från kurvan vid Hästhagen till bron mot Sickla för att skapa en mer säker och tillgänglig miljö. Arbetet med förbättringar med cykelstråket på Ältavägen beräknas starta under våren 2024.

Älta och centrumkvarteren utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Det blir ännu mera Älta.

Läs mer om Älta och centrumkvarterens utveckling här.

Via länken kan du läsa mer om Trafikverkets cykelsatsning på Ältastråket

Här kan du läsa mer om Regional cykelplan för Stockholms län.

Sidan uppdaterades: