Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Framtidsbild – utbyggnad av Älta centrum

Älta centrumkvarter

Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Thomas Kjellström

Thomas Kjellström

Projektledare genomförande

Erik Wiktorsson

Erik Wiktorsson

Projektledare exploatering

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Under hösten 2021 tog utbyggnaden av Älta fart. I centrum har en parkeringhuset och delar av centrumbyggnaden börjat rivas för att ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har flyttats. Under våren genomförs flera ledningsarbeten kring Älta centrum och parken nedanför centrumen börjar fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en parklek.

Nacka kommuns aktuella arbeten

Gång- och cykelvägar vid Ältavägen kommer att ledas om under tiden som mark- och ledningsarbete pågår. Den berörda sträckan gäller gång- och cykelväg Ältavägen mellan Almvägen och Vinkelhaksvägen, följ skyltning på plats. Med lednings- och markarbetet säkerställs även viktig infrastruktur i marken såsom el, fiber, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Vid parkområdet nära centrum skapas förutsättningar för nytt torg, gator och parklek, ett arbete som kan påverka framkomlighet och ditt val av gång- och cykelväg i området.

Tidplan för ledningsarbete
Ledningsarbetet vid Ältavägen beräknas starta i oktober 2022 och vara klart våren 2023.

Så här påverkas trafik, cykel- och gångtrafikanter
Biltrafiken kommer att ha framkomlighet. Gång- och cykelvägar leds om under pågående arbete på Ältavägen, följ skyltning på plats. Vid parkområdet nära centrum skapas förutsättningar för nytt torg, gator och en parklek, ett arbete som kan påverka framkomlighet och ditt val av gång- och cykelväg.

Wallenstams aktuella arbeten

Under hösten kommer det att monteras en tornkran och stommontage inför bostadsbyggandet. Stommen består av prefabricerade betongelement. Dessa moment kommer att medföra störande moment och periodvis ljudnivåer.

Schakt- och markarbeten

Det kommer att förekomma arbete i form av schaktning på lördagar framöver mellan klockan 9.00 - 15.00.

Det uppstår periodvis höga ljudnivåer men Wallenstam följer Naturvårdsverkets riktlinjer gällande tider och bullernivåer.

Ombyggnation i centrum

Entréer och gångstråk

Passagen mellan Ältavägen 202 och centrumdelen är nu avstängd, vi hänvisar till det nya gångstråket. Centrum och butiker håller öppet som vanligt under byggtiden!

Vissa arbetsmoment kan innebära störande ljud för dig i närområdet.
Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta Wallenstams kundservice på 020–400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se
Läs mer om utvecklingen i Älta på Wallenstams webbplats.

Utbygganden av Älta centrum kommer att pågå fram till 2030.

Älta centrumkvarter

  • Detaljplanen för Älta centrumkvarter vann laga kraft den 6 oktober 2021.
  • Lagakrafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Nedan ses visionsbilder som visades i granskningsförslaget.

Visionsbild Ältas nya torg, vy från öst. Bild: Sweco

Visionsbild parkstråket, vy från norr. Bild: Sweco


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från norr. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

GESTALTNING AV OXELVÄGEN
Oxelvägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, cykelbana, busshållplats, kantstensparkering och träd. Tillgänglighet för gående, cyklister och busstrafiken prioriteras.


Visionsbild Oxelvägen, vy från söder. Bild: Sweco

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: