Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta centrumkvarter

Älta centrum utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Profilbild saknas

Philip Hua

Kommunens Delprojektledare, Utbyggnad

0708 94 94 23

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu är arbetet igång. Älta centrumkvarter blir en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, kultur, handel och service. Älta centrumkvarter blir en naturlig mötesplats för alla att vistas och trivas i, för både nya som gamla Ältabor.

Markarbete på Almvägen. Cykel- och gångbana och ny belysning

På Almvägen installeras ny gatubelysning och det anläggs en gång- och cykelväg för att förbättra säkerheten och tillgängligheten.
Arbetet beräknas starta i maj, vecka 19, och är preliminärt klart till efter sommaren 2024. Arbetet på Almvägen sker i två etapper.

Läs mer om arbetet med belysning, gång- cykelväg på Almvägen här

Trafikverket förbättrar gång- och cykelvägen längs delar av Ältavägen

Projektet kommer att genomföras etappvis för att minimera trafikstörningar, med avstängda körfält och tillfälliga trafiksignaler. För närboende längs vägen skickas informationsblad ut per post och projektet kommer löpande att uppdateras på Trafikverkets webbsida. Läs mer om de första arbetsetapperna och planerad byggstart.

Invigning av parkstråket den 23 maj

Välkommen att inviga parkstråket med oss. Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, inviger parkstråket i Älta centrumkvarter. Ta med hela familjen och delta i festligheterna!

Vi bjuder alla barn på något gott att äta under evenemanget.

DATUM: Torsdag den 23 maj
TID: 16.30 - 18.00

Läs mer om parkstråket och invigningen här

Arbetet med parkstråket

  • Ytterligare en infart planeras till Älta centrumkvarter från Ältavägen.
  • Flera mark- och ledningsarbeten kring Älta centrum pågår.

Nacka kommuns aktuella arbeten

  • Arbete på Almvägen
  • Anläggning av torg vid vändplan, (fastigheten 202)

Om du har frågor om pågående arbeten kan du kontakta Nacka kommun;
byggledare Benny Zimmerman

Wallenstams aktuella arbeten

Byggaktören Wallenstam arbetar med utbyggnaden av kvarter 2 från juni månad 2024.

Har du frågor eller funderingar gällande pågående arbeten av bostäder och fastigheter, vänligen kontakta Wallenstams kundservice på 020–400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se

Läs mer om utvecklingen i Älta på Wallenstams webbplats.
Vissa arbetsmoment kan innebära störande ljud för dig i närområdet.
Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Utbygganden av Älta centrum beräknas att pågå fram till 2030/2031

Visionsbild över nya Älta Centrumkvarter. Bild: Soul

Visionsbild Ältas nya torg med vy mot Ältavägen. Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg och tegelmur med vy mot Oxelvägen Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg med vy över centrumområdet, Bild: Soul


Visionsbild, vy över nya parken mot Älta torg och höghuset, Bild: Soul

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: