Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Visionsbild över Älta

Älta centrumkvarter

Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Thomas Kjellström

Thomas Kjellström

Projektledare genomförande

Erik Wiktorsson

Erik Wiktorsson

Projektledare exploatering

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Under hösten 2021 tog utbyggnaden av Älta fart. I centrum har en parkeringhuset och delar av centrumbyggnaden börjat rivas för att ge plats åt nya hus och infarten till Älta centrum har flyttats. Under våren genomförs flera ledningsarbeten kring Älta centrum och parken nedanför centrumen börjar fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en parklek.

Nacka kommuns aktuella arbeten

Vecka 20

 • Måndag natt frästes asfalt, asfaltsläggning samt återfyllning av ledningsläggning där markvibrator och vält användes
 • Tisdag natt sätts kantsten
 • Onsdag natt läggs en del asfalt där man använder en asfaltsvibrator, uppskattningsvis cirka 2 timmar
 • Onsdag och Torsdag natt ska vi även lägga plattor och där kan viss plattkapning ske men vi ska föröka undvika det så långt det går. Eventuellt fortsätter man med att sätta kantsten och viss asfaltssågning med efterföljande asfaltering.
 • Fredag natt sker ingen aktivitet

Vecka 21

 • Måndag, tisdag, onsdag, torsdag fortsatt plattläggning, kantstenssättning, asfalts-såging samt asfaltering..

Vecka 23

 • Tisdag natt 7/6 är avslutande arbeten planerade och består av att cirka 80m av Ältavägen skall fräsas ner i sin helhet, båda riktningar för att få nytt sammanhängande slitskikt.

Vecka 24

 • Torsdag natt utförs den slutliga asfalteringen av Ältavägen i sin helhet.

Vecka 25

 • Därefter skall målning planeras in men här har vi inget datum ännu men det skall ske i fint väder så tätt inpå som möjligt.

Wallenstams aktuella arbeten

 • Spontningsarbeten genomförs vid torget och senare även mot Ältavägen för att jordmassor inte ska åka ner i shaktet.
 • I slutet av 2021 öppnade den nya entrén in till centrum och passagen mellan Ältaavägen 202 och centrumdelen är nu avstängd. Nya gångstråk är markerade med hänvisningsskyltning.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta Wallenstams kundservice på 020–400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se
Läs mer om utvecklingen i Älta på Wallenstams webbplats.

Utbygganden av Älta centrum kommer att pågå fram till 2030.

Älta centrumkvarter

 • Detaljplanen för Älta centrumkvarter vann laga kraft den 6 oktober 2021.
 • Lagakrafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Nedan ses visionsbilder som visades i granskningsförslaget.

Visionsbild Ältas nya torg, vy från öst. Bild: Sweco

Visionsbild parkstråket, vy från norr. Bild: Sweco


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från norr. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

GESTALTNING AV OXELVÄGEN
Oxelvägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, cykelbana, busshållplats, kantstensparkering och träd. Tillgänglighet för gående, cyklister och busstrafiken prioriteras.


Visionsbild Oxelvägen, vy från söder. Bild: Sweco

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: