Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta centrumkvarter

Älta centrum utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Profilbild saknas

Philip Hua

Kommunens Delprojektledare, Utbyggnad

0708 94 94 23

Paulina Lindroos

Paulina Lindroos

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu är arbetet igång. Älta centrumkvarter blir en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, kultur, handel och service. Älta centrumkvarter blir en naturlig mötesplats för alla att vistas och trivas i, för både nya som gamla Ältabor.

Ledningsarbete på Ältavägen

Arbetet på Ältavägen startar torsdagen den 21 september. Under kvällen leds trafiken om. Därefter kommer ledningsarbetet ske under dagtid och beräknas preliminärt att vara klart till våren 2024.

Ältavägens arbetsområde

Så påverkas trafiken

Biltrafiken i området kommer att påverkas. Det går att ta sig fram i båda körriktningarna under det att arbetet på Ältavägen pågår. Under denna tid kommer övergångsstället vid Ältavägen att vara obevakat då trafikljusen tas bort. Vi rekommenderar att du planerar din resväg och försöker undvika tider när det är ett högt trafikflöde.

Här kan du uppdatera dig om trafiken i Stockholm.

Kontakt:
Byggledare, Nacka kommun
Benny Zimmerman, benny.zimmerman@nacka.se, 08-718 79 43
Nacka kommuns växel
info@nacka.se, 08-718 80 00

Arbetet med parken

Utbyggnanden av Älta centrumkvarter sker i etapper, just nu pågår flera arbeten bland annat växer en ny park fram med fokus på att återspegla Ältas djur- och naturliv. Med smart dagvattenhantering, aktiviteter för alla åldrar och mötesplatser blir det en perfekt plats att njuta av. Här skapas en hållbar och levande miljö för alla!

Parken kommer bli klar först framåt hösten, men lyssna gärna när Paulina Lindroos, projektledare och Benny Zimmerman, byggledare berättar om hur utvecklingen av parken går.

 • Ytterligare en infart planeras till Älta centrumkvarter från Ältavägen.
 • Flera mark- och ledningsarbeten kring Älta centrum pågår.
 • Nacka kommuns entreprenör arbetar med det kommande torget, lokalgator, delar av parken och arbeten längs Ältavägen.
 • Marken nedanför centrum börjar fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en lekpark. Beräknas vara färdigt vintern 2023.

Nacka kommuns aktuella arbeten

För att lägga grunden för nytt torg, gator och lekpark kommer det att ske arbeten som till exempel schaktning, borrning och sprängning i olika skeden.

 • Leverans av krossmaterial och bortforsling av material sker löpande.
 • Arbete med parken
 • VA-arbeten Älta torg
 • Arbete med trappa
 • Schaktarbete på norra sidan gångtunnel under Almvägen.
 • Schaktningsarbete längs Ältavägen.

Om du har frågor om pågående arbeten kan du kontakta Nacka kommu.n,
byggledare Benny Zimmerman

Wallenstams aktuella arbeten

Byggaktören Wallenstam har påbörjat utbyggnaden av kvarter 1 där det tidigare fanns parkering och återvinning.

Har du frågor eller funderingar gällande pågående arbeten av bostäder och fastigheter, vänligen kontakta Wallenstams kundservice på 020–400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se

Läs mer om utvecklingen i Älta på Wallenstams webbplats.
Vissa arbetsmoment kan innebära störande ljud för dig i närområdet.
Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Utbygganden av Älta centrum beräknas att pågå fram till 2030/2031

Visionsbild över nya Älta Centrumkvarter. Bild: Soul

Visionsbild Ältas nya torg med vy mot Ältavägen. Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg och tegelmur med vy mot Oxelvägen Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg med vy över centrumområdet, Bild: Soul


Visionsbild, vy över nya parken mot Älta torg och höghuset, Bild: Soul

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: