Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta centrumkvarter

Älta centrum utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Thomas Kjellström

Thomas Kjellström

Projektledare genomförande

Profilbild saknas

Paulina Lindroos

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu är arbetet igång. Älta centrumkvarter blir en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, kultur, handel och service. Älta centrumkvarter blir en naturlig mötesplats för alla att vistas och trivas i, för både nya som gamla Ältabor.

 • Ytterligare en infart planeras till Älta centrumkvarter från Ältavägen.
 • Flera mark- och ledningsarbeten kring Älta centrum pågår.
 • Under 2023 kommer Nacka kommuns entreprenör arbeta med utbyggnaden av det blivande torget, lokalgator, delar av parken och arbeten längs Ältavägen
 • Parken nedanför centrum börjar fyllas ut för att skapa förutsättningar för nya kvarter och en lekpark. Beräknas vara färdigt hösten 2023.
 • Planerade arbeten kommer ske vid det nya torget och Oxelvägen bort till Almvägens korsning med Ältavägen samt rivning av centrum och nybyggnation av bostadskvarter 3 och 4. I utbyggnaden ingår även en förskola och ett äldreboende inom kvarter 8 som säkerställer framtida behov. Kvarter 7 för bostäder i detaljplanen har ännu ingen anvisad aktör.

Nacka kommuns aktuella arbeten

För att lägga grunden för nytt torg, gator och lekpark kommer det att ske arbeten som till exempel schaktning, borrning och sprängning i olika skeden.

 • Sprängningsarbeten och bergarbete pågår och leverans av krossmaterial sker löpande.
 • Pågående VA-arbeten (dag-, dricks- samt avloppsvatten)
 • Arbete med mur pågår (vid trappan Älta C).
 • Tid för sprängning: klockan 09.00-15.00, enbart vardagar.
 • Bergarbeten mellan klockan 07.00-16.00

Om du har frågor om pågående arbeten kan du kontakta Nacka kommun,
byggledare Benny Zimmerman

Wallenstams aktuella arbeten

Byggaktören Wallenstam har påbörjat utbyggnaden av kvarter 1 där det tidigare fanns parkering och återvinning.

Har du frågor eller funderingar gällande pågående arbeten av bostäder och fastigheter, vänligen kontakta Wallenstams kundservice på 020–400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se

Läs mer om utvecklingen i Älta på Wallenstams webbplats.
Vissa arbetsmoment kan innebära störande ljud för dig i närområdet.
Vi är tacksamma för ditt tålamod!

Utbygganden av Älta centrum beräknas att pågå fram till 2030/2031

Visionsbild över nya Älta Centrumkvarter. Bild: Soul

Visionsbild Ältas nya torg med vy mot Ältavägen. Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg och tegelmur med vy mot Oxelvägen Bild: Soul

Visionsbild, Älta torg med vy över centrumområdet, Bild: Soul


Visionsbild, vy över nya parken mot Älta torg och höghuset, Bild: Soul

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: