Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Älta centrumkvarter

Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende.

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Profilbild saknas

Erik Wiktorsson

projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 24 juni 2020.
    Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 499 kB)
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 12 oktober 2020.
  • Antagandehandlingarna finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Nedan ses visionsbilder som visades i granskningsförslaget.

Visionsbild Ältas nya torg, vy från öst. Bild: Sweco

Visionsbild parkstråket, vy från norr. Bild: Sweco


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från norr. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual


Möjlig utformning av kvarter 2 mot torget, vy från sydost. Bild: Semrén & Månsson/Zynka Visual

GESTALTNING AV OXELVÄGEN
Oxelvägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, cykelbana, busshållplats, kantstensparkering och träd. Tillgänglighet för gående, cyklister och busstrafiken prioriteras.


Visionsbild Oxelvägen, vy från söder. Bild: Sweco

Startskede

Beslut om Start-PM fattades av planchefen på delegation den 2 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Den här detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum genom att möjliggöra ny bebyggelse och allmänna platser i och omkring befintligt centrum. Den nya bebyggelsen ska kunna användas för bostäder, handel, service, kultur- och fritid, förskola och äldreboende. Detaljplanen möjliggör en tätare, mer blandad och levande centrumkärna med sammankopplade och integrerade offentliga rum nära miljöer för rekreation.

I detaljplanen föreslås dagens inomhuscentrum ersättas med ett nytt torg kantad av ny bebyggelse med lokaler för olika centrumverksamheter i gatuplan.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum, och utgår från övergripande mål och ambitioner i detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: