Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allemansrätt i grunden och i praktiken

Villkoren för att få utnyttja allemansrätten förklaras ofta kort med den enkla principen inte störa – inte förstöra.

Allemansrätten ger alla möjlighet att röra sig fritt i naturen, oavsett vem som äger marken. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägaren och dennes hyresgäster och arrendatorer, liksom mot andra besökare.

Grunden till allemansrätten

Allemansrätten nämns i en av våra grundlagar, men det finns inga detaljer om den i någon vanlig lag. Rätten är framför allt en sedvänja. Konflikter om vad den ska innebära har vid några tillfällen prövats av domstolar. 1996 slog Högsta domstolen fast att ett villkor för vårt utnyttjande av mark och vatten som ägs av någon annan är att det vi gör inte medför "nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller annan rättsinnehavare".

Var gränsen går för vad som skulle medföra "nämnvärd skada eller olägenhet " är något som du själv måste ta ställning till. Det kan bero på omständigheterna, t.ex. årstid, hur blött det är i markerna, hur många som tar sig fram i ett område och avståndet till bebyggelse.

Jakt och fiske är exempel på lagliga rättigheter som tillhör fastighetsägaren, eller någon som ägaren har upplåtit rätten till. När jakt pågår kan man därför inte gå in i jaktområdet utan samråd med jaktledaren. Att det skulle vara riskabelt, både för dig som besökare och för jägarna, att bryta mot det är nog uppenbart. Även om det pågår jakt på Erstavik kan du dock alltid gå på vägarna, Sörmlandsleden och de färgmärkta spåren (grönt, blått och vitt) utan risk.

Det stora antalet besökare i Erstavik - man räknar med omkring två miljoner besökare per år - gör att risken att naturmarken och kulturmiljön påverkas negativt ökar. Som besökare bör du därför vara ännu mer aktsam än du kanske skulle ha varit i ett skogs- och jordbruksområde längre från Stockholm.
Bild: En vägvisningsskylt sätts upp. Skyltarna ska göra det lättare att hitta, och att välja vägar som skonar naturen.

Nacka kommun bidrar till ett hänsynsfullt och trivsamt friluftsliv inom Erstavik genom att sköta några av de stora vandringslederna i området, att ordna tydliga entréskyltar och vägvisningsskyltar inne i området. Det är både ett sätt att underlätta för dig som besökare och att kanalisera det stora besökstrycket till lämpliga stråk och områden.

Regler för allmänheten i Erstavik

 • Stör inte dem som bor i området! Gå inte in på arbetsplatser!
 • Gå inte in på planteringar eller växande gröda!
  Åkermark är tillåtet område bara vintertid, när marken är frusen. Hagar där det går betande djur bör du också undvika, om det inte finns grindar och du går på en vandringsled igenom den.
 • Bryt aldrig grenar eller kvistar!
 • Att plocka svamp och bär går utmärkt.
 • Skräpa aldrig ner!
  Du är skyldig att ta med dig allt skräp såsom flaskor, burkar, papper, hundbajspåsar och allt annat slags skräp ut från Erstavik. Vid Erstaviksbadet och Strålsjöbadet hittar du papperskorgar sommartid.

För dig med hund

Du ska alltid ha full kontroll över din hund. Om du inte omedelbart kan stoppa eller kalla tillbaka hunden ska den gå i koppel/lina. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Tänk också på att besökare du möter kan vara rädda för hundar.

 • Plocka upp hundbajs och ta med hundbajspåsar ut från Erstavik, för allas trevnad.
 • Låt inte hundar vara på jordbruksmark (bete eller åker). Inte heller vid Erstaviksbadet eller Strålsjöbadet.
 • Lagkrav för hundägare
  Tiden 1 mars - 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Bestämmelsen finns i lagen om tillsyn av hundar och katter. Syftet är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Du som cyklar

Cykla bara på vägar och markerade leder där marken inte tar skada. Inte i skogen utanför markerade leder eller på jordbruksmark. Anpassa din fart efter vägen och andra besökare. Ta det särskilt lugnt när du möter ryttare. Hästar blir lätt skrämda.

Motorfordon är inte tillåtet

Vägarna inom Erstavik är enskilda, och öppna bara för dem som fått tillstånd av markägaren. Det gäller även t.ex. motorcykel och moped. Och som vanlig besökare uppskattar du säkert att det är så!

Respektera jord- och skogsbruket!

Erstavik är ett område där markägaren bedriver jord- och skogsbruk. Allemansrättens begränsningar innebär att du som privatperson inte får försvåra det arbetet. Så lämna företräde eller ta en annan väg när du stöter på dem som arbetar i området!

Inte bara allemansrätt...

Det är inte bara allemansrätten och hur den bör tillämpas som har betydelse när vi rör oss i markerna. Vi tar upp ett par frågor till, eftersom konflikter kring dem förekommer.

Gå aldrig in på privata bostadstomter eller arbetsplatser!

Att utan lov gå in på privata bostadstomter eller i hus är ett så kallat hemfridsbrott. Det är inte heller tillåtet att ta sig in på tomter eller byggnader vid arbetsplatser eller upplag. Det är olaga intrång.

Utanför tätorter är det inte alltid självklart vad som ska betraktas som tomter. I Erstavik är det ändå lätt att undvika problem, eftersom det finns mycket skogsmark och ordnade leder och stigar på lämpligt avstånd från hus i området. Tänk på att de gamla torpen är bebodda!

När bör jag kontakta markägaren?

Om du har planer på att tillfälligt eller återkommande ordna utflykter, tipspromenader, orienteringar eller andra aktiviteter med större grupper utanför de stora vandringslederna och badplatserna ska du alltid först samråda med godsförvaltningen. På så sätt kan ni undvika kollisioner med andra planerade arrangemang, liksom nedskräpning och störningar av naturlivet.
Kontaktinformation till Erstavik
Läs mer om organiserade aktiviteter i Erstavik

Mer läsning

Om du vill ha mer vägledning om hur allemansrätten kan tillämpas rekommenderar vi ett besök på Naturvårdsverkets webb. Där beskriver myndigheten hur den tolkar allemansrätten i samband med olika aktiviteter. Men tänk på att det inte handlar om några exakta regler! Du måste alltid ta hänsyn till förhållandena just på den plats där du är.
Naturvårdsverket om allemansrätten i samband med olika aktiviteter

På Erstaviks webbplats kan du hitta mer information om vad fastighetsägaren anser att du bör tänka på när du besöker Erstavik. Allt i syfte att både du och andra besökare ska kunna trivas – utan att orsaka "nämnvärd skada eller olägenhet" för fastighetsägaren eller hans hyresgäster och arrendatorer.
Markägaren Erstavik om allemansrätten

Sidan uppdaterades: