Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen

Som en del av Centrala Nackas utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till en grön och trygg stadsgata med butiker, mötesplatser och torg längs vägen. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Profilbild saknas

William Bluum

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten och förslag till gestaltning. Planprogrammen föregår projektet och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmen är inte juridiskt bindande.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna inför utbyggnad.

 • Utbyggnad

  Utbyggnad sker enligt framtagen projektering.

Aktuellt på Värmdövägen V48

Kommande vecka fortsätter arbeten inom område 5 och 6 på Värmdövägen, bland annat med rondellen vid Nacka Forum och fortsatta vägarbeten.

Samtidigt fortsätter vi de förberedande arbetena för nästa etapp av arbeten på Värmdövägen. Det är refuger som ska rivas i Järla Norr samt Finntorp. Även vid Kyrkviken fortsätter schaktningsarbetena för att få färdig dagvattenanläggningen i området.

Vid Birkagatan genomförs fortsatta arbeten för nya tunnelbanan – läs mer här.

I det övergripande arbetet med Värmdövägen ser Nacka kommun över busshållplatsers framtida placering för god tillgänglighet till både nuvarande och framtida målpunkter i närområdet samt för att underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag, te x den framtida tunnelbanan. Exakt placering för framtida busshållplatser planeras i tät dialog med Trafikförvaltningen, Region Stockholm, för att få en så bra helhetslösning som möjligt.

Projekt Värmdövägen

Projektet omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.


Längs den gröna stadsgatan som blir trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik skapas plats för verksamheter och entréer i bottenvåningarna, sittplatser och torg. Under Värmdövägen finns ett huvudstråk för teknisk infrastruktur som anpassas för fler Nackabor i framtiden. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner.

Framkomligheten under byggtiden är högt prioriterad och Nacka kommun tittar på lösningar för att minimera störningar i trafiken.

Skiss från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen som visar ett torg med angränsande gång-och cykelväg på Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Illustration Mandaworks.
torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Skiss på en del av stadsgatan med breda gång- och cykelbanor, belysning, träd och nya ledningar under gatan.

bild principsektion_Värmdövägen 2022_670px.jpg

Vad händer nu och i nästa steg?

Värmdövägen – fram till våren 2023

Vad/nytta: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Påverkan: Samtliga trafikslag påverkas när Värmdövägen byggs om, även Nacka- och Värmdöbussarna. Mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen är ett körfält öppet i båda körriktningar. I rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen sker löpande arbeten som påverkar trafiken. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.

Tidplan: Den här delen av projektet är klart våren 2023. Även Värmdövägen, sträckan Lillängsvägen till Sickla bro, ska byggas om till stadsgata och beräknas stå klar 2028.

Värmdövägen - från och med januari 2023

Vad/nytta: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur som avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber byggs ut och säkerställs för framtiden.

Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning från januari 2023 till våren 2024 kommer delar av Värmdövägen att stängas och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro. Alla trafikslag påverkas. Den exakta trafiklösningen är under utredning.

Tidplan: I början av 2023 startar första etappen, sträckan Sickla bro – Järla bro. Denna etapp planeras vara klar under 2024. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla Bro till Vikdalsvägen i Centrala Nacka beräknas stå klar 2028.

Finntorpsbron

Vad/nytta: Finntorpsbron, gång- och cykelbron mellan Finntorp och Ekudden, över Värmdövägen och Saltsjöbanan ska bytas ut till en ny modern bro. Finntorpsbron har skador som medför nedsatt bärighet. Den nya bron har ökad framkomlig för de som går, cyklar och har funktionsvariationer och gör maskinell snöröjning möjlig.

Påverkan: Den befintliga bron kommer att stängas av och gång- och cykeltrafik leds om via Värmdövägen.

Tidplan: Exakt när arbetet startar är inte beslutat, men ska genomföras under tiden för Saltsjöbanans avstängning, då det finns samordningsvinster för projektet.

Sickla Bro

Vad/nytta: Sickla bro rustas upp. Bron har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny.

Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning, från januari 2023 till våren 2024, kommer delar av Värmdövägen att stängas av och trafik ledas om på sträckan väster om Sickla bro. Alla trafikslag påverkas.

Tidplan: Beräknas vara klar under 2024.

Mer information om projektet

 • Under perioder påverkas trafiken, då t.ex. cykelbanor byggs, ledningar läggs ner eller det görs förberedelser för fler träd längs med gatan. Läs mer om framkomligheten för gående, cykel, bil och buss på sidan Trafiken i Nacka, under blocket Centrala Nacka.
 • Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Läs om samarbetet. Följ arbetet på Skanskas blogg.

Från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram. Under byggtiden kommer Värmdövägen vara framkomlig för alla trafikslag.

Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Sidan uppdaterades: