Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen

Som en del av Centrala Nackas utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till en grön och trygg stadsgata med butiker, mötesplatser och torg längs vägen. Under gatan ska nya ledningar dras för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering. Ett nödvändigt arbete för att säkra infrastrukturen för Nackaborna i framtiden.

Profilbild saknas

William Bluum

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten och förslag till gestaltning. Planprogrammen föregår projektet och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmen är inte juridiskt bindande.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna inför utbyggnad.

 • Utbyggnad

  Utbyggnad sker enligt framtagen projektering.

Projekt Värmdövägen

Projektet omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.


Vad händer nu och i nästa steg?

I maj startar sprängningsarbetet vid Sickla bro och längs sträckan Finntorp-Järla

Under gatan ska nya ledningar dras och Sickla bro ska ersättas.
Läs mer

Ny asfalt från Griffelvägen till Lillängen

I mitten av maj startar arbetet med att lägga nya ytskikt från Griffelvägen utanför Nacka Forum fram till Lillängen. Det innebär begränsad framkomlighet under vecka 20–22.
Läs mer

Pågående:

Sickla industriväg stängs för genomfart - Ny tillfällig väg och nya resvägar i området

Vad: Från och med den 4 april kommer Sickla industriväg att stängas av för genomfart och trafiken på Värmdövägen kommer att ledas om till en tillfällig väg vid Sickla bro. Anledningen är att Sickla bro har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om till en tillfällig väg på spårområdet väster om Sickla bro. Sickla industriväg kommer att stängas av. Alla trafikslag påverkas.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under 2024.

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Vad: Från och med den 23 mars kommer trafiken på Värmdövägen att ledas ner på spårområdet, där Saltsjöbanan tidigare gick. Den nya sträckningen kommer att gå mellan Järla och Nacka station. Även gång- och cykelstråk leds om från Värmdövägen till Järlaledens gång- och cykelstråk.

Påverkan: Den nya trafiklösningen gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om.

Tidplan: Omledningen kommer att gälla fram tills dess att Saltsjöbanan börjar trafikera sträckan igen våren 2024.
Läs mer

Kommande projekt: Finntorpsbron

Vad: Finntorpsbron, gång- och cykelbron mellan Finntorp och Ekudden, över Värmdövägen och Saltsjöbanan ska bytas ut till en ny modern bro. Finntorpsbron har skador som medför nedsatt bärighet. Den nya bron har ökad framkomlig för de som går, cyklar och har funktionsvariationer och gör maskinell snöröjning möjlig.

Påverkan: Den befintliga bron kommer att stängas av och gång- och cykeltrafik leds om via Värmdövägen.

Tidplan: Exakt när arbetet startar är inte beslutat, men ska genomföras under tiden för Saltsjöbanans avstängning, då det finns samordningsvinster för projektet.

Vi bygger för framtiden

Längs den gröna stadsgatan som blir trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik skapas plats för verksamheter och entréer i bottenvåningarna, sittplatser och torg. För att säkra infrastrukturen för fler Nackabor i framtiden kommer det under gatan dras nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering.

Framkomligheten under byggtiden är högt prioriterad och Nacka kommun tittar på lösningar för att minimera störningar i trafiken.

Skiss från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen som visar ett torg med angränsande gång-och cykelväg på Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Illustration Mandaworks.
torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Skiss på en del av stadsgatan med breda gång- och cykelbanor, belysning, träd och nya ledningar under gatan.

bild principsektion_Värmdövägen 2022_670px.jpg

Från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram.

Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Mer information om framkomligheten

Under perioder påverkas trafiken, då t.ex. cykelbanor byggs, ledningar läggs ner eller det görs förberedelser för fler träd längs med gatan. Läs mer om framkomligheten för gående, cykel, bil och buss på sidan Trafiken i Nacka, under blocket Centrala Nacka.

Sidan uppdaterades: