Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Värmdövägen

Värmdövägen i Sickla och Centrala Nacka, samt Vikdalsvägen vid Nacka Forum ska byggas om till en stadsgata som är trygg för gående och cyklister. Den utformas för att kunna erbjuda stadsliv med grönska och alléer, affärer och restauranger längs med vägen.

Profilbild saknas

William Bluum

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten och förslag till gestaltning. Planprogrammen föregår projektet och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmen är inte juridiskt bindande.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna inför utbyggnad.

 • Utbyggnad

  Utbyggnad sker enligt framtagen projektering.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Arbetet med att bygga om en del av Värmdövägen och Vikdalsvägen till stadsgata startar hösten 2020 och beräknas vara klar år 2023. Det är etapp 3 – sträckan mellan Lillängsvägen på Värmdövägen vidare till Griffelvägen på Vikdalsvägen som byggs om. Målet är att skapa en levande stadsgata med fler träd och gott om plats för gående och cyklister. Läs mer.
 • I mitten av september 2020 till sommaren 2021 sker arbeten på Vikdalsvägen. Det är det första av sex byggskeden i etapp 3. Trafiken påverkas eftersom det är ett i stället för två körfält åt vardera håll samt endast högersväng in på Griffelvägen. Läs mer.
 • Det är Skanska som utför arbetet på uppdrag av Nacka kommun. Läs om samarbetet. Följ arbetet på Skanskas blogg.
 • Parallellt fortsätter arbetet med den del av Värmdövägen som ligger utanför etapp 3. Gatan projekteras och det utreds hur gatan ska se ut och var ledningar ska ligga.
 • Under hösten 2019 gjordes provborrningar längs vägen för att undersöka marken inför ombyggnaden.


Den röda markeringen visar projektområdet.

Varför byggs Värmdövägen om?

Projektet omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.

När Nacka får tunnelbana med tre nya stationer längs Värmdövägen och Vikdalsvägen och flera nya bostadskvarter utmed vägarna behöver de byggas om från bilvägar till stadsgator med en trygg och trivsam miljö.

Det kommer finnas affärer, restauranger och service i bottenplan av de nya kvarteren, växtlighet, trädalléer, entréer till nya tunnelbanan och Saltsjöbanans stationer. Vägen ska bli tryggare och framkomligare för gående, cyklister och bussar.

Med fler invånare måste även den tekniska infrastrukturen i gatan förstärkas; fjärrvärme, el, fiber, VA och miljöanpassade lösningar för dagvatten.

UtbyggD infrastruktur

Värmdövägen och Vikdalsvägen är två av centrala Nackas huvudgator och de utgör även ett huvudstråk för teknisk infrastruktur. För att göra det möjligt att bygga fler bostäder i området måste kapaciteten i de tekniska systemen höjas.

Fler bostäder och mer service

Med fler bostäder längs Värmdövägen förändras vägen till en stadsgata. Målet är att det ska vara trevligt att vistas vid och att röra sig längs gatan. I angränsande bostadsprojekt ska bottenvåningar och strategiska belägna lokaler kunna nyttjas för verksamheter som till exempel affärer, restauranger och annan service.

Bättre framkomlighet för fler

En ombyggnad av gatan gör också att fler gående och cyklister kan röra sig tryggt och säkert i en tilltalande och trevlig miljö längs vägen, både för att förflytta sig lokalt och för att pendla till och från arbete.

Ytterligare en målsättning med ombyggnaden är att skapa en god och tillgänglig kollektivtrafiklösning där bussar har företräde i korsningar och där bra lösningar skapas vid bytespunkter mellan buss och spårbunden trafik.

Hållbara lösningar för miljön

Ombyggnaden av vägen syftar dessutom till att få till en fungerande och hållbar dagvattenlösning så att regn och smältvatten renas innan det når sjöar och vattendrag. Lösningen ska även flytta lågpunkter så att vatten inte ansamlas på olämpliga ställen i den nya stadsstrukturen.

Kommunens så kallade grönytefaktor ställer krav på utemiljön längs vägarna. Exempelvis ska de nya bostädernas innegårdar ha mer växtlighet som gynnar fåglar och pollinerande insekter. Ett stort antal träd planeras längs med Värmdövägen och Vikdalsvägen. Stora, friska träd skapar bl a många, viktiga ekostystemtjänster och trivsel för invånare. Gamla träd med värde för biologiskt mångafald sparas där det är möjligt.

Sidan uppdaterades: