Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen

Som en del av Centrala Nackas utveckling byggs Värmdövägen och en del av Vikdalsvägen om till en grön och trygg stadsgata med butiker, mötesplatser och torg längs vägen. Viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden.

Profilbild saknas

William Bluum

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller, dagvatten och förslag till gestaltning. Planprogrammen föregår projektet och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmen är inte juridiskt bindande.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna inför utbyggnad.

 • Utbyggnad

  Utbyggnad sker enligt framtagen projektering.

Projektet omfattar Värmdövägen från Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen söder om Värmdöleden.

Längs den gröna stadsgatan som blir trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik skapas plats för verksamheter och entréer i bottenvåningarna, sittplatser och torg. Under Värmdövägen finns ett huvudstråk för teknisk infrastruktur som anpassas för fler Nackabor i framtiden. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner.

Framkomligheten under byggtiden är högt prioriterad och Nacka kommun tittar på lösningar för att minimera störningar i trafiken.

Skiss från gestaltningsprogrammet för Värmdövägen som visar ett torg med angränsande gång-och cykelväg på Värmdövägen, i höjd med Lillängsvägen. Illustration Mandaworks.
torget_gestaltningsprogram_670x290px.jpg

Skiss på en del av stadsgatan med breda gång- och cykelbanor, belysning, träd och nya ledningar under gatan.

bild principsektion_Värmdövägen 2022_670px.jpg

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Med start 13 september och två veckor framåt lägger vi ner ledningar i marken vid utfarten till Värmdövägen från Lillängsvägen. Under arbetet stängs Lillängsvägen av för motortrafik, vilket innebär att trafiken till Värmdövägen leds om via Fjällstigen, Parkvägen, Ängsvägen och Hörnvägen. Vid arbetsområdet kommer Värmdövägen precis som tidigare att ha ett körfält öppet i vardera riktning. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet på Lillängsvägens västra sida.
 • Sträckan mellan Sickla bro och Lillängen planeras att byggas om i etapper 2023-2028. Den 21 mars 2022 beslutade kommunfullmäktige hur Värmdövägen, sträckan mellan Sickla bro i väster och Lillängsvägen i öster, ska byggas om till en trygg och grön stadsgata. Läs mer i nyheten.
 • Sträckan mellan Lillängsvägen på Värmdövägen vidare till Griffelvägen på Vikdalsvägen började byggas om hösten 2020 och beräknas vara klar år 2023. Läs mer i nyheten.
 • Under perioder påverkas trafiken, då t.ex. cykelbanor byggs, ledningar läggs ner eller det görs förberedelser för fler träd längs med gatan. Läs mer om framkomligheten för gående, cykel, bil och buss på sidan Trafiken i Nacka, under blocket Centrala Nacka.
 • November 2020 till september 2023 sprängs det under perioder vid Vikdalsvägen och vid korsningen Lillängsvägen/Värmdövägen. Sprängtider är klockan 10, 12 och 14, vardagar. Vid sprängning stängs trafiken av i några minuter. Läs mer om arbetet, vibrationer och säkerhet på Skanskas blogg. Där kan du också anmäla dig till en sms-tjänst för att få ett sms före sprängning.
 • Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Nacka kommun. Läs om samarbetet. Följ arbetet på Skanskas blogg.

Från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas och ny bebyggelse med blandad arkitektur växer fram. Under byggtiden kommer Värmdövägen vara framkomlig för alla trafikslag.

Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Sidan uppdaterades: