Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter måste du anmäla eller söka tillstånd för i förväg. Du ska anmäla minst sex veckor innan du börjar med verksamheten. Om tillstånd krävs så tar det betydligt längre tid, och du får inte börja innan du fått tillståndet.
 1. Vilken typ av verksamhet gäller det?

  Miljöfarliga verksamheter klassas in i fyra klasser:

  • A-verksamheter, som kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen, för att få anläggas och drivas. Kommunen och andra berörda får remiss.
  • B-verksamheter, som kräver tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation innan de får anläggas och drivas. Kommunen och andra berörda får remiss.
  • C-verksamheter, som ska anmälas till kommunen innan anläggning och drift startar. Länsstyrelsen och andra berörda får remiss.
  • u-verksamheter, som kan startas utan särskild bedömning av miljöfarlig verksamhet.

  Läs mer om A-, B- och C-verksamheter hos Länsstyrelsen. De verksamheter som inte listas är u-verksamheter. Observera att även u-verksamheter kan behöva anmäla specifika delar, som t.ex. enskilt avlopp, bergvärme m.m.

  OBS! Guiden gäller enbart anmälan (anmälningspliktig C-verksamhet). Om verksamheten är tillståndspliktig (A- eller B-verksamheter), kontakta länsstyrelsen för stöd om tillstånd och prövning av miljöfarliga verksamheter.

 2. Ta fram anmälningshandlingar!

  På blanketten framgår vilka uppgifter och bilagor som ska lämnas. Det är viktigt att vi får in administrativa uppgifter om vem som är ansvarig, kontaktuppgifter, placering och vilka verksamhetskoder (enligt miljöprövningsförordningen) som är aktuella. Vi behöver en situationsplan (skalenlig karta med anläggningens olika delar och närmaste bostäder markerade) och egenkontrollprogram för verksamheten. Beroende på typ av verksamhet så kan det även krävas till exempel bullerutredning, beskrivning av avfallshantering, utsläpp och rening.

  Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga det företag som ska ansvara för verksamheten. Det ska framgå vem som är ansvarig för verksamheten.

  Hämta blankett för anmälan


  Krossar och sorteringsverk ingår i kategorin miljöfarliga verksamheter, men har en särskild guide och blankett.

  Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du har frågor kring arbetet med en anmälan eller är osäker på om anmälan behöver göras.

 3. Skicka in anmälan!

  Skicka anmälan minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten till Nacka kommun, Miljöenheten, 131 81 Nacka.

  Du kan också mejla anmälan till miljoenheten@nacka.se. Det ska i så fall vara en underskriven och inskannad anmälan, där alla sidor är skalenliga när man skriver ut dem.

  Tänk på att det kan behövas andra tillstånd, till exempel bygg- eller marklov. Här kan du läsa mer om bygglov och anmälan

 4. Vad händer sedan?

  Handläggaren på miljöenheten som granskar din anmälan tar förmodligen kontakt med dig. Det kan till exempel gälla att anmälan behöver kompletteras.

  I mindre komplicerade frågor beslutar handläggaren på miljöenheten, i större eller mer komplicerade frågor tas beslutet av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

  Ett beslut brukar innehålla villkor om hur verksamheten ska bedrivas. Villkoren ska bidra till att närboende inte utsätts för störningar och att miljön inte tar skada. Om platsen bedöms vara olämplig kan beslutet innehålla kraftigt begränsande villkor, eller förbjuda att verksamheten startar.

  Om du inte är nöjd med beslutet så har du rätt att överklaga det. Om andra som berörs av beslutet inte är nöjda, så kan de överklaga. Exempel på andra som kan vara berörda är gränsgrannar, eller närboende inom verksamhetens påverkansområde. Om beslutet inte överklagats kan du starta din verksamhet.

  Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit. Du hittar avgiften i kommunens miljötaxa.

  För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter finns lagkrav på egenkontroll (enligt förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll). Det innebär att du så snart du påbörjar din verksamhet måste arbeta aktivt med egenkontroll, för att minska risken för miljö och hälsa. Lagen kräver att egenkontrollen ska innehålla:

  • dokumentation av vem i verksamheten som är ansvarig för de frågor som regleras i miljöbalken och förordningar till miljöbalken. Om det är flera ansvarigt för olika delar så ska fördelningen framgå.
  • rutiner för att kontrollera att utrustning hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter och uppfylla villkoren i beslutet.
  • rutiner för att utreda och bedöma vilka risker verksamheten innebär för miljö och hälsa.
  • förteckning av miljö- och hälsofarliga produkter som hanteras i verksamheten.
  • klassningsrutiner, om verksamheten marknadsför egna eller importerade kemiska produkter.
  • verksamheten ska vara registrerad i avfallsregistret hos Naturvårdsverket där uppgifter om farligt avfall registreras.

  Egenkontrollen ska vara godkänd av verksamheten, dokumenteras skriftligt och kunna visas upp för kommunens miljöinspektörer på begäran.

  Se även information om kontrollprogram under byggprojekt.

Sidan uppdaterades: