Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyckelviken naturreservat

Ett stort bestånd av gamla ekar gör Nyckelviken naturreservat på Sicklaön unikt. Mellan de lummiga träddungarna breder ängarna ut sig. 1700-talsbyggnaderna är välbevarade och rester av äldre odlingslandskap gör reservatet till en värdefull kulturmiljö.

Hitta hit!

Det går lätt att ta sig till Nyckelviken, vare sig man går, cyklar, åker buss eller bil.
Buss går från Slussen till Jarlaberg och Ektorp. Du kan också kliva av vid Ektorp centrum eller Nacka sjukhus, en promenadväg börjar intill Ektorps skola.
Med bil kör du väg 222, tar av mot Nacka centrum och fortsätter, över motorvägen i riktning mot Nacka Strand. Följ sedan skyltarna mot Nyckelviken.
Parkering: Det finns fyra parkeringsplatser längs med Nyckelviksvägen, eller parkera vid Ektorps skola och promenera därifrån. Det finns fyra parkeringsplatser för rörelsehindrade på dubbelparkeringen närmast gården, cirka 30 m innan vägbommen på vänster sida.

Länk till karta/tavla.pdf

fakta och dokument

Att göra i reservatet

Nyckelvikens naturreservat är ett populärt kultur- och friluftsområde. Landskapet är spännande och vackert. Vid Nyckelvikens Herrgård, även kallad Stora Nyckelviken är trädgården planerad efter samma mönster som när den skapades på 1700-talet. I omårdet finns en mäng aktiviteter att göra för stora och små.

Reservatet har ett nät av välskötta gång- och cykelvägar och flera ordnade rast- och grillplatser. Det finns även utegym, hundrastgård och lekplats i reservatet. I reservat finns två motionsspår, det gula spåret och det blå spåret.

Här kan du läsa mer om allt som finns att göra i Nyckelviken.

Verksamheter och aktiviteter i området

I Nyckelviken finns flera verksamheter och ett stort utbud av aktiviteter.

Läs om Nyckelvikens Herrgård och aktiviteter i frilufts- och kulturområdet.

Natur och kultur

Varför området är skyddat

Nyckelviken gjordes till reservat 1990. I beslutet lyfte kommunen fram att områdets raviner, dungar med ädellövskog, slåttermarker och en stor artrikedom gör det angeläget att skydda området från exploatering och ordna så att markerna kan skötas utifrån naturvårdens behov. Nyckelviken tog redan då emot stora mängder besökare och vissa platser var slitna. För framtiden såg man ett behov av att anpassa skötseln för att klara ett ännu större besökstryck. Ytterligare ett skäl till skyddet är att Nyckelvikens kulturlandskap är vetenskapligt intressant.

Bergen och de stora träden fungerar som bullerskydd

Nyckelvikens natur får en speciell "intim" karaktär på grund av randbergen som omger ett låglänt område med frodig växtlighet. Vatten från bergen betyder mycket för växtligheten i sluttningar och dalar. Bergen och stora träd fungerar också som bullerskydd.

Gynnsam natur för biologisk mångfald och rödlistade arter

Flera stora områden i Nyckelviken är klassade som nyckelbiotoper. Det innebär att naturtypen har stor betydelse för växt- och djurlivet och har goda förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. De största områdena av det slaget är lövskogslundar.

Ek och lind är de vanligaste träden i lövskogslundarna. Flera av ekarna är mycket gamla och utgör en viktig livsmiljö för ovanliga växter och djur. I de gamla och döda träden bygger hålhäckande fåglar, exempelvis kattugglan och skogsduvan, sina bon. Genom att bevara träden kan en hel fauna av mossor, fåglar, däggdjur, lavar och insekter överleva.

Om du har tur kan du i maj-juni få se orkidén Adam och Eva växa på ängarna. Den är fridlyst. En kuriositet är att de flesta av Sveriges daggkåpearter ska ha blivit funna i Nyckelviken.

Mellan Stora Nyckelviken och Smedsbäcken växer ett stort bestånd av pestskråp, en flerårig ört som blommar i april–maj. Bladen kan bli upp till 70 centimeter breda. Pestskråp har använts som medicinalväxt sedan medeltiden, roten användes främst mot konvulsioner men den ansågs till och med bota pest - därav namnet.

På fattigare marker växer typisk mellansvensk skog, med gran, tall, björk, asp och ek. Blåbär och lingon är vanliga. På de högre hällmarkerna dominerar gles tallskog och lavar. I några sumpiga svackor finns glasbjörk och klibbal. Sommartid doftar det av skvattram och lyser vitt av tuvdun.

Skötselplan, föreskrifter, utveckling

Nyckelviken ska skötas så att natur- och kulturvärdena samt värdena för friluftslivet bevaras. Huvudmålet är att behålla landskapsbilden från 1800- och början av 1900-talet. Framför allt ska ängsmarker, lövdungar och bryn skötas och hållas öppna. Idag betar får på många platser. Nyckelvikens bondgård och visningsträdgård samt andra verksamheter bidrar till skötseln. Skötseln går också ut på att underhålla och förbättra anordningar för friluftslivet och att arbeta med information i området.

Läs mer om reservatets skötselplan och föreskrifter
Läs mer om utvecklingsplan för Nyckelviken och Velamsund

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel bryta kvistar eller gräva upp örter, gräs, mossor och lavar.
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund som inte är kopplad. Undantag: inom den inhägnade hundrastgården
 • Rida. (Undantag: "Ponnyridning" utgående från Stora Nyckelviken, på befintliga vägar eller särskilt markerade stigar)
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på särskilt iordningställda grillplatser
 • Cykla i anlagda motionsspåret "Gula spåret"
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: