Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Långsjön

Långsjön är en populär lokal badsjö för många invånare på Sicklaön. En motionsslinga som lämpar sig både för joggning och lugna promenader löper runt sjön. Sommartid blommar vita, gula och röda näckrosor i den näringsrika sjön. En reningsanläggning tar hand om dagvatten från de intilliggande vägarna. Området är naturreservat.

Sjöfakta

Yta 7,4 hektar
Medeldjup 3,0 meter
Maxdjup 5,6 meter
Nivå 16,8 meter över havet
Volym 190 000 m³

Bad och friluftsliv

Bad

En anordnad badplats finns vid sjöns norra strand.
Badplatser på Sicklaön

Motion

Motionsslinga som även är klassad som "Lugn promenad".
Om lugna promenader

Fiske

Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, mört och sarv samt musselarten stor dammussla.
I Långsjön gäller fritt fiske med metspö och kastspö.
Om fiskerätt i Nacka

Tillgänglighet

Det går att ta sig till och runt sjön med rullator, det finns bänkar längs slingan.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen längs stränderna är kraftig med varierande inslag av näckrosor (vit, gul och röd), säv, kaveldun, vass, buskvegetation, svalting och vattenpilört. Även undervattensväxtlighet finns i form av grovnate, gräsnate, ålnate och vattenmossa.

Långsjön och dess avrinningsområde klassas av Nacka kommun som ett ekologiskt känsligt område. Naturreservatet Långsjön omfattar själva sjön och de närmast omgivande markerna, sammanlagt en yta på 23 hektar. Strandskydd gäller utmed större delen av sjön, enbart i vattnet.
Om Långsjöns naturreservat

Miljötillstånd

Långsjön är en näringsrik sjö. Siktdjupet är mycket litet (1,0-2,5 meter). Syrebrist i bottenvattnet uppträder vissa år mot slutet av vintern upp till 2 meters djup, vilket motsvarar 40 procent av bottnen. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Under 2014 och 2015 ökade fosforhalten i sjön dramatiskt. I arbetet för att hitta orsaken genomfördes bland annat en undersökning av sjöns sediment, främst för att utröna om ifall bottnen hade börjat läcka fosfor. Undersökningen gav inget klart svar. Senare visade det sig att forforn kom från en biltvätt, där avlopp av misstag hade kopplats till en dagvattenledning.
Fosfor i Långsjöns sediment - källan till höga fosforhalter i vattnet? (PDF-dokument, 794 kB)

Restaurering 2016

När orsaken var klarlagd genomfördes ett projekt för att restaurera sjön. Under april-maj 2016 behandlades vattnet och bottnarna med en aluminiumförening som binder fosforn.

Kommunen gav konsultföretaget Naturvatten i Roslagen i uppdrag att ta prover och bedöma effekterna av restaureringen. I en rapport beskriver de att aluminiumbehandlingen har lett till snabba förbättringarna – framför allt när det gäller fosfor, grumlighet och siktdjup. Även mängden kväve i sjön minskade. Sjöns ekologiska status efter behandlingen kunde klassas som "god" eller "hög" (för olika mått på övergödning). Rapporten beskriver också analyser av dagvatten som rinner till Långsjön. Eftersom dagvattnet är grumligt och näringsrikt är det viktigt att reningsanläggningen i sjöns västra del fungerar bra.

Konsulterna föreslår att Långsjöns vattenkvalitet ska följas extra noga under kommande år. Bland annat fosfor- och kvävehalterna bör mätas fyra gånger per år. Vart tredje år bör djurlivet vid bottnen undersökas.
Rapport: Miljötillståndet i Långsjön före och efter aluminiumbehandling 2016  (PDF-dokument, 2,5 MB)

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd-alkalinitet
siktjup

Klassningen görs utifrån provresultat från de tre senaste åren. Trots att näringsnivåerna i sjön sjönk kraftigt genom behandlingen 2016 dröjer det därför en tid innan det slår igenom i klassningen.

Sjövård

Avverkning av vegetationen sker regelbundet.

Sedan 1994 avlastas sjön från näringsrikt dagvatten med hjälp av en reningsanläggning. Konstruktionen tvingar dagvattnet att röra sig en längre sträcka, vilket gör att föroreningar hinner falla ner till botten. Sedimenten pumpas sedan i land och avvattnas. Det renade vattnet återförs till sjön medan slammet tas om hand. Sommaren 2016 renoverades och förbättrades anläggningen.

Sidan uppdaterades: