Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hitta hit

Från busshållplatsen Skogalund tar det cirka 5 minuter att promenera ned till sjön. Du kan också ta Saltsjöbanan till Storängens station.
Parkering: För bilburna finns en liten p-plats vid Bävervägens slut.
Karta för nedladdning och utskrift (pdf)

Naturkartan - din hjälp i naturen

Mobilappen Nackas naturkarta är en vägvisare till pärlor i Nackanaturen. Du kan ha nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute. I appen finns beskrivningar av motionsspår, vandringsleder och naturområden! Informationen är kopplad till en karta, som också håller reda på var du just nu befinner dig.
Läs mer om hur du skaffar Nackas naturkarta här.

Fakta och dokument

Areal: 23 hektar
Areal vatten: 7,4 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Långsjön, avgränsning och föreskrifter (PDF-dokument, 1,2 MB)
Långsjön, skötselplan (PDF-dokument, 852 kB)

Njut av naturen i en glänta vid Långsjöns strand! Långsjön är ett av Nackas mindre naturreservat och ligger centralt - mitt i Nacka.

Att göra i reservatet

Promenera

Promenadslingan (1,4km) runt sjön är en av Nackas Lugna promenader, där det finns gott om bänkar och går bra att ta sig fram med barnvagn och rullator. Motionsslingan fungerar utmärkt både för promenader och löpning.
Här hittar du kommunens alla lugna promenader

Bad

På norra stranden hittar du Långsjöbadet, en kommunal badplats med sandstrand nära Ekängen. Cirka 50 meter ut i vattnet ligger en badflotte. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad med räcke när man går ned i vattnet. Toalett finns under badsäsongen. Här hittar du kommunens alla badplatser.

Hundrastgård

Reservatet har även en hundrastgård sydväst om sjön. Här kan du släppa din hund lös och även få träffa andra hundar. Du tar dig dit antingen från promenadslingan som går runt Långsjön eller ner för en stig från parkeringen vid Blomsterlandet.
Här hittar du kommunens alla hundrastgårdar.

Utegym

Utegymmet vid Långsjön ligger i naturreservatet i direkt anslutning till motionsslingan Lungna promenaden. Läs mer om utegymmet

Grillplats

Vid Långsjöns östra strand finns en anordnad grillplats.

Naturen

Varför är området skyddat?

Kommunen har gjort Långsjön till naturreservat för att bevara och där det är möjligt utveckla områdets användning för friluftsliv och naturupplevelser. Naturvärdena ska bevaras och stärkas. Själva Långsjön ska bevara sin vattenkvalitet.

Skog och park

Trots att reservatet är litet innehåller det skog med ett varierat djur- och växtliv. På hällmarken trivs tall, ljung och lingon. I blandskogen finns gott om vitsippor och blåsippor, och på sina håll ”rymlingar” från trädgårdar i närheten. Skogsmarken sköts för att gynna en olikåldring och varierad skog. På vissa platser strävar man efter att få in mer lövträd. Mot Ekängen, öster om sjön, finns ett litet parkområde.

Långsjön

Cirka en tredjedel av området utgörs av själva Långsjön, som är en näringsrik och ekologiskt känslig sjö. I sjön växer vit, gul och även den ovanligare röda näckrosen. På vissa ställen är växtligheten i strandkanten kraftig.

Ett viktigt mål är att hålla promenadslingan runt sjön öppen. Växtlighet i sjön avverkas regelbundet, för att hålla vattenspegeln öppen och minska igenväxning. Ett reningsverk i sjöns västra vik tar hand om dagvatten från de intilliggande vägarna. Här kan du läsa mer om Långsjön

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmänna punkter innebär att det inte är tillåtet att

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag: inom den inhägnade hundrastgården.
 • Tälta.
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.
 • Cykla på stigar och i terrängen med undantag från promenadslingan -lugna promenaden - runt sjön.
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående föreskrifter för Långsjön
Här kan du läsa om vad som gäller angående skötsel för Långsjön

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: