Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljömål för kust och skärgård

Mål om kust- och skärgårdsmiljön kommer från många håll: EU:s vattendirektiv ställer krav. Av Sveriges nationella miljömål berör tre kust och hav. Därtill finns regionala mål. Och inte minst har Nacka kommun antagit ett kustprogram och miljömål för rent vatten.

EU:s vattendirektiv följer vattnets väg

EU:s vattendirektiv ska säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt för att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för ekosystem som är beroende av vatten.

Modellen utgår från avrinningsområden och havsbassänger, det vill säga vattnets naturliga väg genom landskapet. Därför krävs det att till exempel kommuner inom samma avrinningsområde samarbetar.

Sverige har delats in i fem vattendistrikt. Nacka ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt som sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till Östersjöns skärgård i öster. Ytmässigt är vattendistriktet litet, men nästan tre miljoner människor bor i området.

Miljökvalitetsnormer

Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. För de större, som kallas för vattenförekomster, finns fastställda miljökvalitetsnormer. De anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus - både ekologiskt och kemiskt - år 2015, eller senast till år 2027.

Vattenmyndigheterna för de svenska vattendistrikten har antagit åtgärdsprogram. Där framgår bland annat vad kommunerna behöver göra för att distriktets vatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna.

Vad innebär EU-kraven för Nacka?

Nio vattenförekomster som hör till Östersjöns kustvatten ligger helt eller delvis i Nacka:

 • Askrikefjärden
 • Lilla Värtan
 • Strömmen
 • Skurusundet
 • Baggensfjärden
 • Neglingemaren
 • Vårgärdssjön
 • Erstaviken
 • Ingaröfjärden

Kartan visar vilka delar av Nacka som har avrinning till de olika vattenområdena.

Idag är den ekologiska statusen inte god i något av de nio områdena. Förhållandena är sämst i Lilla Värtan och Strömmen, som har påverkats kraftigt av industrier, hamnverksamhet och avloppsutsläpp under lång tid. Om man inte räknar med kvicksilver, där Sverige har höga bakgrundshalter, är den kemiska statusen god i Skurusundet, Neglingemaren, Vårgärdssjön, Erstaviken och Ingaröfjärden.

De mål som gäller innebär att alla Nackavatten utom Lilla Värtan och Strömmen ska uppnå god ekologisk status senast år 2021. Lilla Värtan, Strömmen och Baggensfjärden ska uppnå god kemisk status senast år 2021, övriga vatten senast år 2015.

Nacka kommun har tagit fram lokala åtgärdsprogram utifrån vattendirektivet för Neglingemaren och Vårgärdssjön. De områdena har prioriterats, eftersom det är de vattenförekomster som kommunen har störst möjlighet att påverka.
Åtgärdsförslag för Neglingemaren och Vårgärdssjön (PDF-dokument, 2,6 MB)

Nationella mål

Riksdagen har antagit 16 nationella mål om miljökvalitet. Den samlade ambitionen är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där dagens stora miljöproblem är lösta.

Hav i balans samt levande kust och skärgård är ett av målen. Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv är tre andra som i hög grad berör kust och hav.

Naturvårdsverket utarbetar mer konkreta mål för olika delar av samhället utifrån de 16 målen, följer upp utvecklingen och ger förslag på åtgärder. De bedömer att det kommer att vara mycket svårt att få stopp på övergödningen, liksom att skapa en giftfri havsmiljö och nå målet om rikt växt- och djurliv till målåret 2020.

Arbetet med miljömålen beskrivs på Miljömålsportalen.

Regionala mål

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet för att uppnå de nationella miljömålen, beskriver miljötillståndet på regional nivå och följer upp utvecklingen. Ingen övergödning, Giftfri miljö och Rikt växt- och djurliv hör till de miljökvalitetsmål som särskilt har prioriterats av länsstyrelsen.

Stockholms län är den del av landet där problem med övergödning av kustvatten och vattendrag är störst. Det beror till stor del på att befolkningen ökar, och med den biltrafiken och mängden avloppsvatten. Trots olika åtgärder för att få ner näringsflödet till Östersjön pekar trenden åt fel håll. Delmål om fosforutsläpp och kväveutsläpp har inte uppnåtts i länet. Positivt är dock att det finns områden i inner- och mellanskärgården där situationen har förbättrats.

Nackas kustprogram

Nacka kommun antog 2011 ett kustprogram. Det ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling i kustområdet, med balans mellan ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen. En inventering av naturvärdena under vattnet och i strandområdena genomfördes i projektets början.

Några åtgärder som rekommenderas i programmet:

 • Genom flera åtgärder ska kommunen arbeta för att klara vattendirektivets mål att allt havvatten till år 2021 ska ha god ekologisk och kemisk status. Det handlar om ställningstaganden i samhällsplaneringen, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, att dimensionera va-nätet så att nödutsläpp minimeras, bedriva en effektiv miljötillsyn och samarbeta med båtklubbar och marinor för att minimera utsläppen.
 • Andra åtgärder ska bidra till att växt- och djurarter som förekommer naturligt i kustområdet ska kunna fortleva och utvecklas. Förslag inom det området är att utreda och införa skydd av områden med höga naturvärden och klassa Erstaviken och Vårgärdssjön som ESKO-områden (ekologiskt särskilt känsliga områden). De ökade kunskaperna om naturvärden som finns i och med programmet ska användas i kommunens arbete med planer, tillstånd och yttranden. De ska blvara till hjälp för att ta särskild hänsyn till naturtyper som vegetationsklädda mjukbottnar, välutvecklade bälten av blåstång och lågvuxna strandängar.
 • Ett mål syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och vatten, och samtidigt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv i strandområden. Olika delförslag handlar om hur kommunen ska planera, tillämpa strandskyddet och bygglovgivning för att nå dit.

Nackas kustprogram (PDF-dokument, 3,9 MB)

Nackas lokala mål

Nacka kommun beslutade 2014 om lokala miljömål inom sex områden. Ett av dem är Levande sjöar, vattendrag och hav i balans. Fyra delmål inom det området har lagts fast:

 1. Livskraftiga ekosystem i sjöar, våtmarker, vattendrag och längs kusten
 2. Skydd av marina områden
 3. Minskad påverkan från båtlivet
 4. Minskade fosfor- och kväveutsläpp till vatten

Bland målen i det miljöprogram som antogs 2016 märks att alla vattenförekomster i Nacka ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status till år 2027. Ett annat mål är att en ökande del av fritidsbåtarna ska avstå från giftiga båtbottenfärger.
Miljömålet om levande vatten

Sidan uppdaterades: