Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kort om Invasiva arter

Invasiva arter är främmande växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Naturvårdsverkets samlade information om invasiva arter eller arter som riskerar att bli invasiva i Sverige

Sprid inte invasiva främmande arter

Parkslide är en art som riskerar att bli invasiv i landet. Nacka kommun arbetar med att inventera var parkslide finns i kommunen.

Så här känner du igen parkslide och hur den sprids

Parkslide är en flerårig, storväxt ört som i sitt växtsätt liknar bambu. Den är upp till 3 meter hög och har kraftiga rötter. Allt som är ovan jord dör över vintern så att det endast står spröda döda växtdelar kvar. Arten är skildkönad, och endast honindivider är kända i Sverige.

Den sprider sig om man tar upp en rot eller delar av en rot och flyttar den till en annan plats. Redan befintliga bestånd kan växa till och bli större men förloppet går ganska långsamt. Får växtarten växa på en plats många år samlar den på sig massor av kraft i sitt rotsystem.

I Nacka finns också växten jätteslide. Den liknar parksliden men är större och den bekämpas på samma sätt
som parksliden.

Jätteparkslide.jpg
Foto: Jätteslide

En fördel är att börja redan på våren med bekämpningen då växten skjuter upp nya skott ur jorden, dessa är då lätta att klippa av. Detta upprepas regelbundet med några veckors mellanrum. På det viset utarmas rötterna på sin kraft. Det tar oftast flera år innan plantan dör.

Parkslide på våren.jpg

Foto: Bild på vårplanta av parkslide

Vårt arbete med parkslide

Inventering av parksliden utfördes sommaren 2020 för att få kännedom om var den växer i kommunen. Inventeringen ska ligga till grund för att utöka bekämpningen på den kommunala marken under de kommande åren.

Från att ha bekämpat ett fåtal bestånd av parksliden de senaste åren utökar vi i år till att bekämpa växtarten på några fler platser än tidigare.

Felanmälan jätteloka/parkslide.

Om parksliden skymmer sikten

Om parkslide växer vid en väg och skymmer sikten så ska den felamälans så som all annan trafikfarlig växtlighet felanmäls. www.nacka.se/trafik-och-utemiljo-felanmalan

Hur och varför bekämpa parkslide?

Växtarten behöver bekämpas då den invaderar naturliga biotoper och tränger ut inhemska växtarter. Idagsläget klassas parkslide inte som en invasiv växt och omfattas därför ännu inte av några regler.

Plantera inte parkslide i din trädgård.

Så här bekämpar vi parkslide

Vi bekämpar parkslide på kommunens mark helt utan bekämpningsmedel. Istället använder vi så kallad mekanisk bekämpning. Det är en miljövänlig metod som innebär att vi klipper av parkslidens skott en bit ovan mark några gånger under vår och sommar. Detta upprepas tills dess att beståndet av parkslide har dött ut, vilket oftast tar flera år.

Bekämpa parkslide på din tomt

Du som har parkslide på din tomt bör bekämpa den. Vid bekämpning är det mycket viktigt att inte få upp rotdelar. Parksliden kan endast spridas till nya platser om rötter eller delar av rötter flyttas. Bäst är att klippa av parkslidens skott en bit ovan mark flera gånger under vår och sommar. Detta upprepas tills dess att beståndet av parkslide har dött ut, vilket oftast tar flera år.

De avklippta skotten kan läggas åt sidan vid växtplatsen eller läggas i väl förslutna säckar märkta med "invasiv växt" och lämnas i containern för energiåtervinning på närmaste kretsloppscentral. Informera gärna personalen om innehållet i säcken innan du kastar.

Sidan uppdaterades: