Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Biologisk mångfald - en uppgift för alla

Biologisk mångfald är variationen av djur och växter i vår omgivning. Vi är beroende av mångfalden och fungerande ekosystem i hav, skogar och vatten för luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Kommunen värnar mångfalden bland annat i Nackas naturreservat. Men tänk också på att din egen trädgård kan gynna de naturvärden vi behöver!

Bild ovan: Ängsmark och skogsbryn vid Mörby gärde i Velamsunds naturreservat.

En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. Vi behöver bin, humlor och fjärilar för att buskar ska ge bär och träd ge frukt.

Reservatsskötsel för mångfald

I Nackas naturreservat finns miljöer som skapar varierade och höga naturvärden.

Olika miljöer lockar till sig olika arter. Bland annat därför är det viktigt med variation i landskapet. För att öka mångfalden kan man sköta naturen för att gynna miljöer som olika arter trivs i. För alla reservat finns det skötselplaner. Kommunens förvaltare arbetar med dem som bas när olika typer av skötsel beställs.

Ängar är ett viktigt inslag i naturen och ett minne från det tidigare kulturlandskapet.

En äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter. Att därför vårda och ta hand om ängar är en insats stärker den biologiska mångfalden.

Inom nacka kommun har vi påbörjat att se över de ängsmarker som finns idag för att kunna utföra en bra skötsel. Vi ser också över marker som tidigare har varit äng men som idag har börjat växa igen. Dessa marker har stor potential att återgå till sitt ursprungliga skick. Genom att åter skapa en äng på dessa platser återfår vi de biologiska värden som tidigare funnits.

Utan levande ängsmarker, lövdungar och skogsbryn kan många örter, fåglar och insekter inte överleva. Det här är miljöer som lätt växer igen och på sikt kan försvinna i dagens landskap. Att röja och sköta dem på ett medvetet sätt är ett viktigt inslag i skötselplanerna.

Död ved behövs för livet!

Död ved är döende och döda träd som står eller ligger ner. Det är något som många arter gillar, och ofta kräver för att kunna överleva. I stående döda träd kan till exempel fåglar leta insekter och hackspettar hacka bohål. I alla typer av död ved kan många insekter hitta föda, lavar och mossor hitta lämpliga platser att växa och smådjur hitta både skydd och mat.

I våra skogar är det ofta brist på död ved, så en sak vi gör i våra reservat är att se till att döda och döende träd får finnas. Ibland skapar vi också mer död ved till exempel i form av högstubbar och ”faunadepåer”. En faunadepå är oftast en hög med virke eller en stam som man medvetet lämnar kvar i naturen. Så om du ser mycket död ved i våra skogar är det ett gott tecken och ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden!

Läs om våra naturreservat och andra grönområden.
Skötselplaner finns på sidorna om varje reservat.

Vad kan du göra för att öka mångfalden?

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening finns det många möjligheter. Att anpassa den egna trädgården för att gynna den biologiska mångfalden är en värdefull naturvårdsinsats. Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemensam väv av grönska. De berikar de lokala platserna, men skapar också viktiga spridningsvägar för växter och djur.

Här några praktiska tips:

 • Bygg ett insektshotell tillsammans med barn eller barnbarn och välkomna naturens städare och pollinatörer.
 • Gör en kompost av löv och kvistar och lämna gärna någon del av trädgården lite ”vild” med buskar och högre gräs. Lövhögar är utmärkta viloplatser åt igelkottar och grodor under den kalla vintern.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Välj växter som blommar och bär frukt under olika perioder av året, så att det finns mat åt insekterna under lång tid.
 • Lägg gärna en sandhög på en solig plats för att locka solitärbin och steklar. Om du lockar många insekter kan du skatta dig lycklig för då ökar du chanserna att få fina fruktskördar.
 • Lägg grova trädstammar på en solig plats så skapar du viktiga miljöer för svampar, insekter och djur.
 • Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter.
 • Bygg en fladdermusholk och låt ihåliga träd stå kvar. Fladdermöss är utmärkta myggjägare! Tänk på placeringen, för de är lite känsliga för belysning.
 • Gör ett fågelbad och mata gärna fåglarna på vintern. Hur många arter kan du locka till din trädgård?
 • Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar. Här kan trollsländor och groddjur trivas och ha sina barnkamrar.

Förutom förslagen ovan är det viktigt att inte använda kemiska bekämpningsmedel och att använda naturgödsel istället för konstgödsel.

Mer kunskap och tips

På nätet kan du söka mer information och förslag på vad du kan göra för att öka den biologiska mångfalden på din tomt och i dina kvarter.

Rikare trädgård

Ett rikt växt- och djurliv, ett av Nacka kommuns miljömål
Trädgårdsskötsel utan gifter

Naturvårdsverkets information om biologisk mångfald

Om arbetet med biologisk mångfald på EU-nivå

Sidan uppdaterades: