Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Biologisk mångfald - en uppgift för alla

Biologisk mångfald är variationen av djur och växter i vår omgivning. Vi behöver bin, humlor och fjärilar för att buskar ska ge bär och träd ge frukt. En hög artrikedom gör att naturen blir mer motståndskraftig mot förändringar i klimatet, sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. Gemensamt kan vi skapa miljöer för biologisk mångfald - både på kommunens mark och i din egen trädgård.

Äng och högvuxet gräs för biologisk mångfald

Ett sätt att ge bättre förutsättningar för växter att blomma och insekter att föröka sig är att släppa upp gräset på så många platser som möjligt till högvuxet gräs.

Ängsskötsel

På några platser i Nacka där förutsättningarna för ängsmark finns infördes sommaren 2021ängsskötsel. Det betyder att gräset endast slås en gång per år, och att gräset vi klippt får ligga kvar i ungefär en vecka så att alla fröer ska hinna falla till marken innan det tas bort. Ängsytor behöver ha en mager jord för att gynna ängsväxter. Därför samlar vi upp gräsresterna efter en vecka för att de inte ska omvandlas till näringsrik mull.

Ängar är ett viktigt inslag i naturen och ett minne från det tidigare kulturlandskapet. En äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter. Att därför vårda och ta hand om ängar är en insats som stärker den biologiska mångfalden.

Utan levande ängsmarker, lövdungar och skogsbryn kan många örter, fåglar och insekter inte överleva. Det här är miljöer som lätt växer igen och på sikt kan försvinna i dagens landskap. Att röja och sköta dem på ett medvetet sätt är ett viktigt inslag i skötselplanerna.

höggräs-670x290.jpg

Foto: På vissa platser runt om i kommunen har vi informerat med skylt att vi låter gräset växa och varför.

Högvuxet gräs

Ytor som är i anslutning till väg kommer i första hand hanteras som högvuxet gräs. Här låter vi gräset att växa och slår det två gånger per år. Gräsresterna får ligga kvar efteråt. Det bidrar till gödning så att ytan förblir grön och frodig, vilket är bra om det finns träd och buskar i anslutning till ytan.

Vi forsätter klippa där det behövs

På ställen där vi vet att människor ofta samlas för olika aktiviteter, som picknick eller lek kommer vi fortsätta behålla så kallat bruksgräs. Dessa gräsytor slås en gång per vecka. Där högt gräs kan innebära risk för skymd sikt vid vägar kommer vi fortsätta slå gräset, liksom gräset i några mittenrefuger där vi bedömt att bruksgräset ska behållas.

Nackas naturreservat gynnar biologisk mångfald

I Nackas naturreservat finns miljöer som skapar varierade och höga naturvärden.

Olika miljöer lockar till sig olika arter. Bland annat därför är det viktigt med variation i landskapet. För att öka mångfalden kan man sköta naturen för att gynna miljöer som olika arter trivs i. För alla reservat finns det skötselplaner. Kommunens förvaltare arbetar med dem som bas när olika typer av skötsel beställs.

Läs mer om Nackas naturreservat

ängar-nyckelviken-670x290.jpgFoto: Ängsmark i Nyckelvikens naturreservat

Död ved behövs för livet!

Död ved är döende och döda träd som står eller ligger ner. Det är något som många arter gillar, och ofta kräver för att kunna överleva. I stående döda träd kan till exempel fåglar leta insekter och hackspettar hacka bohål. I alla typer av död ved kan många insekter hitta föda, lavar och mossor hitta lämpliga platser att växa och smådjur hitta både skydd och mat.

I våra skogar är det ofta brist på död ved, så en sak vi gör i våra reservat är att se till att döda och döende träd får finnas. Ibland skapar vi också mer död ved till exempel i form av högstubbar och ”faunadepåer”. En faunadepå är oftast en hög med virke eller en stam som man medvetet lämnar kvar i naturen. Så om du ser mycket död ved i våra skogar är det ett gott tecken och ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden!

Läs om våra naturreservat och andra grönområden.
Skötselplaner finns på sidorna om varje reservat.

Bildspel : Biologisk mångfald

Vad kan du göra för att öka mångfalden?

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård eller i din hyres- eller bostadsrättsförening finns det många möjligheter. Att anpassa den egna trädgården för att gynna den biologiska mångfalden är en värdefull naturvårdsinsats. Livet i trädgårdarna skapar tillsammans med de stora grönområdena en gemensam väv av grönska. De berikar de lokala platserna, men skapar också viktiga spridningsvägar för växter och djur.

Här några praktiska tips:

 • Bygg ett insektshotell tillsammans med barn eller barnbarn och välkomna naturens städare och pollinatörer.
 • Gör en kompost av löv och kvistar och lämna gärna någon del av trädgården lite ”vild” med buskar och högre gräs. Lövhögar är utmärkta viloplatser åt igelkottar och grodor under den kalla vintern.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Välj växter som blommar och bär frukt under olika perioder av året, så att det finns mat åt insekterna under lång tid.
 • Lägg gärna en sandhög på en solig plats för att locka solitärbin och steklar. Om du lockar många insekter kan du skatta dig lycklig för då ökar du chanserna att få fina fruktskördar.
 • Lägg grova trädstammar på en solig plats så skapar du viktiga miljöer för svampar, insekter och djur.
 • Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter.
 • Bygg en fladdermusholk och låt ihåliga träd stå kvar. Fladdermöss är utmärkta myggjägare! Tänk på placeringen, för de är lite känsliga för belysning.
 • Gör ett fågelbad och mata gärna fåglarna på vintern. Hur många arter kan du locka till din trädgård?
 • Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar. Här kan trollsländor och groddjur trivas och ha sina barnkamrar.

Förutom förslagen ovan är det viktigt att inte använda kemiska bekämpningsmedel och att använda naturgödsel istället för konstgödsel.

Mer kunskap och tips

På nätet kan du söka mer information och förslag på vad du kan göra för att öka den biologiska mångfalden på din tomt och i dina kvarter.

Rikare trädgård

Ett rikt växt- och djurliv, ett av Nacka kommuns miljömål

Trädgårdsskötsel utan gifter

Naturvårdsverkets information om biologisk mångfald

Om arbetet med biologisk mångfald på EU-nivå

Sidan uppdaterades: