Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Fullgöra skolplikten utomlands

Så länge en elev är folkbokförd i Nacka har Nacka som hemkommun ett ansvar för att eleven har en skolplacering och att eleven fullgör sin skolplikt. Detta ansvar gäller också om du och din familj bestämmer er för att flytta utomlands en period men fortfarande är folkbokförda i Nacka. Alla alternativ nedan kräver självklart båda vårdnadshavarnas godkännande.

Hur gör du om ni ska flytta utomlands?

Handläggning och rutiner beror på hur länge det skolpliktiga barnet kommer att vistas utomlands. Mer information finns i blocken nedan.

  • En längre period = en sammanhängande utlandsvistelse som varar en termin eller mer.
  • En kortare period = en utlandsvistelse som är kortare än en termin - exempelvis några månader.

Utlandsvistelse under en längre period

Dokumentation som styrker utlandsvistelsen

Att flytta utomlands under en längre period kallas i skollagen ”varaktig vistelse utomlands”. Om familjen planerar utlandsvistelse under en längre period måste ni skicka in handlingar till utbildningsenheten som styrker att ni faktiskt kommer att befinna er utomlands. Det kan till exempel handla om ett hyreskontrakt, anställningsavtal, intyg från skolan. Skicka gärna in alla dokument som ni har som styrker kommande utlandsvistelse, det underlättar vår handläggning.

Skicka dokumenten via e-post till utbildningsenheten@nacka.se

Om ni – med hjälp av dokumentationen – kan visa att familjen ”varaktigt kommer att vistas utomlands” behöver inget formellt beslut fattas. Utbildningsenheten noterar i vårt elevregister var den skolpliktiga eleven befinner sig och vi återkommer till er när den angivna perioden närmar sig sitt slut. Detta förutsatt att familjen fortsätter vara folkbokförda i Nacka. Nacka kommun har skyldighet att rapportera till Skatteverket och Försäkringskassan när personer, som är folkbokförda i kommunen, stadigvarande vistas utomlands.

Skolplaceringen i Nacka

När familjen kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt och du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om ny skolplats via kommunens e-tjänst. Observera att det inte finns någon garanti att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Eleven kan under vissa förutsättningar ha rätt att ta med sin skolpeng utomlands. Läs mer här

Utlandsvistelse under en kortare period

Om ni tänker er att vara utomlands en kortare period, det vill säga mindre än en termin, finns det tre olika alternativ som du kan läsa mer om i de utfällbara blocken nedan.

Eleven ska gå i en godkänd utlandsskola

De svenska utlandsskolorna är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet. De svenska utlandsskolorna står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.
Länk till Skolverkets information om svenska skolor utomlands

Meddela din skola samt Nacka kommun

För att Nacka kommun ska kunna bevaka skolplikten för ditt barn behöver utbildningsenheten få vetskap om i vilken skola ditt barn är inskrivet. Om ditt barn ska gå i en svensk utlandsskola gör du enligt punkterna nedan

  • Meddela ditt barns nuvarande skola att ni kommer att vara utomlands en kortare tid,
  • Skicka ett mejl till utbildningsenheten@nacka.se.
    I mejlet anger du elevens namn samt födelsedatum (de sex första siffrorna i personnumret). Dessutom behöver vi få veta i vilken godkänd svensk utlandsskola som ditt barn ska gå.

Utbildningsenheten kontaktar den utländska skolan för att få bekräftat att barnet går där samt lägger in skolplaceringen utomlands i vårt elevregister.

Skolplaceringen i Nacka

Under perioden utomlands skrivs eleven ut från skolan i Nacka (eller annan kommun). När familjen kommer tillbaka till Sverige har eleven skolplikt på nytt och du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om ny skolplats via Nacka kommuns e-tjänst Mitt Skolval.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Observera att det inte finns någon garanti att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Eleven ska gå i en annan skola än en godkänd svensk utlandsskola

Om ditt barn ska gå på en skola som inte tillhör de godkända svenska utlandsskolorna ska ni fylla i en ansökan om ”Fullgörande av skolplikt på annat sätt”. För att få en sådan ansökan godkänd krävs det att ni har det som kallas ”synnerliga skäl”.

”Synnerliga skäl” är ett uttryck som ofta förekommer i svensk lagtext. Det innebär att beslutsfattaren i undantagsfall har möjlighet att frångå en huvudregel, om det finns ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som talar för det. I praktiken är det mycket sällan och endast i undantagsfall som en ansökan om ”Fullgörande av skolplikt på annat sätt” beviljas.

Länk till blankett för ansökan Fullgörande av skolplikt på annat sätt


Skolplaceringen i Nacka

Under perioden utomlands skrivs eleven ut från skolan i Nacka (eller annan kommun). När familjen kommer tillbaka är du som vårdnadshavare skyldig att ansöka om ny skolplats via kommunens e-tjänst.

Observera att det inte finns någon garanti att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Eleven ska vara ledig och vistas utomlands

Det är rektorn som fattar beslut om ledighet. Om familjen tänker vara utomlands på en längre semester ska ni tala med rektorn på er skola. På grund av elevens skolplikt krävs det "synnerliga skäl" för att få en ledighetsansökan beviljad.

”Synnerliga skäl” är ett uttryck som ofta förekommer i svensk lagtext. Det innebär att beslutsfattaren i undantagsfall har möjlighet att frångå en huvudregel, om det finns ovanliga och särskilt beaktansvärda omständigheter som talar för det.

Vart kan jag vända mig?

Behöver du mer hjälp och vägledning är du välkommen att mejla oss på: utbildningsenheten@nacka.se

Sidan uppdaterades: