Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Upprepad eller längre frånvaro

En elev som uteblir från utbildningen riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor enligt skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Detta oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite.

Åtgärder vid upprepad eller längre frånvaro

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Utbildningsenheten ansvarar som företrädare för hemkommunen för att skolpliktiga elever folkbokförda i Nacka kommun har en skolplacering och bevakar att eleverna går i skolan.

Om en elev har upprepad och längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds och anmäla till huvudmannen.

När huvudmannen fått en anmälan från rektor om en elevs frånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till elevens hemkommun.

Utbildningsenheten tar emot uppgifter i två steg:

  1. När rektor inleder en utredning om elevens frånvaro
  2. När utredningen är slutförd och insatser påbörjade

Samordnade insatser

Utbildningsenheten ska vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs om en elev har upprepad eller längre frånvaro. Samordnade insatser kan avse kontakt med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, barn- och ungdomshabilitering, polis med mera.

Föreläggande

Vårdnadshavare har skyldighet att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har fullgjort sin skyldighet, får utbildningsnämnden förelägga elevens vårdnadshavare. Ett föreläggande får förenas med vite.

Innan ett föreläggande ska rektor och huvudman ha gjort en gedigen utredning med perspektiv på pedagogiken, det sociala, psykologiska och det medicinska. De ska ha uttömt alla sina möjligheter att:

  1. Motivera eleven att gå i skolan
  2. Trygga elevens närvaro i skolan
  3. Samverka med vårdnadshavare för att hitta en lösning

Sidan uppdaterades: