Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Skolplikten omfattar både en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i densamma. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

På den här sidan kan du läsa om vad som gäller vid olika situationer kring skolplikten.

I Nacka kommun är det utbildningsnämnden som har ansvar för en skolpliktig elevs rätt till utbildning. Detta oavsett om eleven går i en fristående eller kommunal skola.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan ett barn få sin skolplikt uppskjuten, det vill säga börja skolan ett år senare.

Om ditt barn blir beviljad uppskjuten skolplikt börjar ditt barns skolplikt gälla höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Mer information om uppskjuten skolplikt och hur du ansöker finner du på sidan
Ansöka om förtur, utökad vistelsetid eller uppskjuten skolplikt

Rätt att slutföra skolgången

En elev som inte nått upp till kunskapskraven innan skolplikten upphört har rätt att gå klart sin utbildning under ytterligare två år. Det innebär inte att skolplikten förlängs för eleven.

För att eleven ska ha rätt att slutföra sin utbildning behöver en prövning göras och ett beslut fattas. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående. Kontakta din rektor för mer information.

Skolpliktens tidigare upphörande

Om en elev har uppnått alla kunskapskrav före den högsta årskursen kan skolplikten beslutas att upphöra för eleven. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående. Kontakta din rektor för mer information.

Skolpliktens förlängning

Om en elev inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten upphör kan eleven få sin skolplikt förlängd. Vem som fattar beslutet beror på om skolan är kommunal eller fristående. Kontakta din rektor för mer information.

Fullgörande av skolplikten på annat sätt

En elev får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt av utbildningsenheten om:

  1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  3. det finns synnerliga skäl.

Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

Länk till blankett för ansökan Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Sidan uppdaterades: