Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Morningside Marina i Erstavik 25:38 m fl., Nacka kommun

Planförslaget syftar till att möjliggöra för fem flerbostadshus med sammanlagt cirka 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning. Bostadshusen uppförs längs med Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. I husens bottenvåningar möjliggör planförslaget verksamhetslokaler.

Detaljplanen berör området kring Morningside Marina. Merparten av fastigheterna inom området är privatägda men även viss kommunal mark berörs. Aktuellt planområde omfattar de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Fastigheterna används idag dels som båtmarina dels av företag som är kopplade till det marina livet. Den befintliga marinan i vattnet planeras att finnas kvar.

Strandskydd föreslås bli upphävt inom kvartersmark samt inom de delar av vattenområden som betecknats med WB och WV.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneförslaget var under september 2017 ute på en första granskning. Under granskningsperiod 1 inkom 19 yttranden.

De huvudsakliga synpunkterna gällde strandskydd, höjden på byggnaderna, trafiksituationen på Saltsjöbadsvägen, grundläggning av husen, risksituationen från Saltsjöbanan, Marinans framtid, bullersituationen, bristande information om exploateringsavtalet och att planen anses strida mot översiktsplanen.

Som ett resultat av inkomna yttranden under granskningsperiod 1 har kompletteringar i planhandlingarna gjorts.

  • Området där strandskydd upphävs har minskats ytterligare
  • Planbestämmelser angående buller och vibrationer har förtydligats
  • En bestämmelse om total bruttoarea har lagts till för att försäkra att det endast blir tre våningar bostäder mot Saltsjöbadsvägen.
  • Information om grundläggningsförutsättningar har förts in i plankartan
  • Riskutredningar har förtydligat risker från Saltsjöbanan.

Granskning 2

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag för granskning till berörda remissinstanser och sakägare.

Under granskningstiden den 28 april - 9 juni 2020 kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden under de tider biblioteken har öppet.

Information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på http://www.nacka.se/morningside-marina

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 9 juni 2020 till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2010/502-214
131 81 Nacka

eller via e-post till registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2010/502-214 i ämnesraden.

OBS: Om en handling skickas via mejl behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen/biblioteken. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 27.

Eventuella frågor om planförslaget ställs till planarkitekter Anine Rondén på telefonnummer 08-718 95 44 eller via e-post anine.ronden@nacka.se eller till

Tim Kahlbom på telefonnummer 08-718 79 34 eller via e-post tim.kahlbom@nacka.se

Eventuella frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projektledare Eva Olsson på telefonnummer 08-718 77 78 eller via e-post till eva.olsson@nacka.se

Planenheten

Sidan uppdaterades: