Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning - Sickla stationshus

Detaljplan för Sickla stationshus, Sicklaön 83:42, Sickla industriväg, på västra Sicklaön, i Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Sicklaön 83:42. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planområdet är beläget invid Sickla station och Sickla köpkvarter. Planområdet omfattar cirka 1 700 kvadratmeter. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny, hög och väl gestaltad stationsbyggnad med centrumändamål (handel, hotell, kontor et c.) samt med utrymme för tunnelbaneändamål (tunnelbaneentré, vänthall och andra funktioner). Byggnaden ska inrymma den västra tunnelbaneentrén till station Sickla. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 maj 2020, § 111 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar
Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/sicklastationshus

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i Dieselverkstaden i Sickla.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till:
planarkitekt Terese Karlqvist, telefon 08-718 94 79,
e-post: terese.karlqvist@nacka.se (semester 18/6-3/7 )
planarkitekt Peter Bergqvist, telefon 08-718 94 78,
e-post: peter.bergqvist@nacka.se (semester 6/7-10/7)
exploateringsingenjör, Matilda Sahl, telefon 08-718 97 08,
e-post: matilda.sahl@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/891 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/891
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 juli 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planenheten
Terese Karlqvist
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: