Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Galärvägen

Detaljplan för område kring Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar, sydöstra Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen syftar till att rusta upp och förbättra vägarna i området och möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats (väg-, park- och naturområden). Vägarnas upprustning utgår ifrån de befintliga vägarnas utformning och föreslås i möjligaste mån anpassas med hänsyn till områdets karaktär. Detaljplanen möjliggör för utrymme för framtida gångbanor längs vägar där många rör sig för att skapa trygga och säkra skolvägar. Planförslaget innebär en marginell förtätning av området. Byggrätten för bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 3 november 2020 till och med 8 december 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: http://www.nacka.se/galarvagen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntintrång på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08–718 80 00.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett telefon 08-718 79 36, e-post felicia.liaback-lowstett@nacka.se

Eventuella frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projektledare Johan Björkman, telefon 073-509 14 11, e-post johan.1.bjorkman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013/660–214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2013/660–214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 8 december 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Felicia Liabäck Löwstett
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: