Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för området invid Sarvträsk som omfattar fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och ett vårdboende - särskilt boende för äldre. Vidare ska en attraktiv och levande stadsmiljö utvecklas samtidigt som områdets naturvärden och skyddsvärda bestånd av fåglar och groddjur beaktas. Planområdet är cirka 1,8 hektar och ligger i norra delen av Orminge centrum. Planområdet omfattar del av en infartsparkering samt naturmark med en sumpskog.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 30 september 2021 till och med 4 november 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/sarvtrask

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Terese Karlqvist telefon 08-718 9479, e-post: terese.karlqvist@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/870 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/870
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 4 november 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Terese Karlqvist

Planarkitekt

Sidan uppdaterades: