Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Tryckluftsfabriken, del av fastigheterna Sicklaön 83:22 m.fl., på Sicklaön, Nacka kommun

Utökat förfarande

Planområdet är beläget i Sickla, i den östra delen av Sickla köpkvarter.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en stadsutveckling i enlighet med Nacka kommuns översiktsplan. Detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att planområdets befintliga parkeringsområden och låga handelsbyggnader omvandlas till en tät stadsmiljö med cirka 500 nya bostäder och upp till cirka 7000 nya arbetsplatser.

Planförslaget överensstämmer i huvudsak med översiktsplanen, den preliminära uppskattningen av antal nya arbetsplatser är dock högre än vad som anges i översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

En förteckning över fastigheter som berörs fastighetsrättsligt finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga 1 fastighetskonsekvensbeskrivning.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under tiden den 30 november 2021 till och med den 18 januari 2022 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Dieselverkstaden i Sickla och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Till följd av helgdagar är samrådstiden förlängd från lagstadgade 3 veckor till 7 veckor.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/tryckluftsfabriken

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 18 januari 2022.

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2020/321 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2020/321, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Jerk Allvar, telefon 08-718 93 81, jerk.allvar@nacka.se. Över jul- och nyårshelgerna kommer återkoppling att dröja.

Sidan uppdaterades: