Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Pylonen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse för bostäder utmed Skarpövägen. Planen syftar till att skapa förutsättningar för flerbostadsbebyggelse som är lätt att nå med buss, bil, cykel och till fots. Den föreslagna bebyggelsen ska gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen ska utgöra en ny årsring men samtidigt vara en välintegrerad del i den befintliga bebyggelsestrukturen i Västra Orminge. Detaljplanen syftar även till att värna gröna miljöer och bibehålla områden med naturvärden och funktioner för gröna spridningssamband. Efter samrådet har planområdet utökats mot öst för att innefatta en befintlig tillfällig infartsparkering, inom vilken bostadsparkering föreslås. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark och allmän plats för lokalgata samt gång- och cykelväg.

Granskningstid

Under tiden 25 november 2021 till och med 22 december 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/pylonen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se, eller till planarkitekt Emelie Greiff, telefon 08- 718 79 40, e-post: emelie.greiff@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2018/244 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/244
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 22 december 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Viktor Wallström Emelie Greiff

Planarkitekt Planarkitekt

Sidan uppdaterades: