Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Henriksdalsbacken, del av fastigheten Sicklaön 37:11, Nacka kommun

Utökat förfarande

Planområdet är beläget vid Henriksdalsbacken på Henriksdalsberget.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bebyggelse i huvudsak enligt antaget detaljplaneprogram för Henriksdal. Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 450 nya lägenheter, lokaler i delar av bottenvåningarna samt en ny förskola och syftar även till att koppla samman befintlig bebyggelse med naturområdet öster om planområdet samt utveckla befintligt gaturum.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken föreslås upphävas med stöd av 4 kap 17 § plan- och bygglagen. Strandskyddet föreslås upphävas inom delar av gata som betecknas a1.

Under tiden den 4 februari 2022 till och med den 17 mars 2022 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Dieselverkstaden Sickla och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett digitalt samrådsmöte hålls den 22 februari 2022, kl 17.00-19.00. Planhandlingarna samt information om detaljplanen och samrådsmötet finns på Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se/henriksdalsbacken

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 17 mars 2022.

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/416 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2019/416, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Anine Rondén, 08-718 95 44, anine.ronden@nacka.se eller Therese Sjöberg 08-718 93 62 therese.sjoberg@nacka.se

Sidan uppdaterades: