Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Ändring av del av områdesbestämmelse OB 1 för Pingvinens förskola, fastigheten Sicklaön 167:16, John Lodéns väg 23 på östra Sicklaön, Nacka kommun

Ett förslag till ändring av del av områdesbestämmelse har upprättats för rubricerat område. Syftet med ändringen av del av områdesbestämmelse OB 1, för fastigheten Sicklaön 167:16 är att möjliggöra användningen förskola och ge bygglov för befintlig förskola, vilket för närvarande inte är möjligt, då detta skulle strida mot markanvändningen i gällande områdesbestämmelse.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Granskningstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat förslag till ändring av områdesbestämmelse på granskning. Under tiden 15 maj 2023 till och med 12 juni 2023 finns förslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Förslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/pingvinens-forskola

Utställningslokaler

Förslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist, e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget till ändring av områdesbestämmelse lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2022-00070 i ämnesraden.
eller till:
Nacka kommun
Planenheten MSN 2022-00070
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på förslaget till ändring av områdesbestämmelse ska skriftligen ha kommit in senast den 12 juni 2023. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten
Kristina Källqvist
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: