Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om granskning

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo, Nacka kommun

Normalt planförfarande

Planområdet är beläget vid trafikplats Orminge i Boo, strax söder om Orminge centrum.

Ett planförslag har tagits fram med syftet att möjliggöra ett nytt attraktivt verksamhetsområde för nyetablering eller omlokalisering av verksamheter inom kommunen. Verksamhetsområdet ska anslutas till det allmänna vägnätet och ska utformas med hänsyn tagen till angränsande bostadsbebyggelse och platsens entréfunktion till Orminge. Hänsyn ska även tas till platsens natur- och rekreationsvärden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under tiden den 31 oktober 2023 till och med den 6 december 2023 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/ormingetrafikplats

Ett öppet hus kommer att hållas den 14 november med drop-in kl. 16.30 – 18.30 i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 6 december 2023.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013-00543 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2013-00543, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Sidan uppdaterades: