Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Organisationsskiss

Här beskriver vi Nacka kommuns tjänstemannaorganisation (grönt i figuren). Klicka på bilden för att se den i större format.

Tjänstemannaledning (stadsledningskontoret)

Tjänstemannaledningen består av stadsdirektören och de direktörer som stadsdirektören bedömer behövs för strategisk, övergripande styrning och ledning.
Läs mer om tjänstemannaledningen.

Myndighets- och huvudmannaenheter

Myndighets- och huvudmannaenheterna tar fram underlag för beslut, följer upp verksamheten utifrån de mål som är satta samt tar myndighetsbeslut på delegation från nämnderna.

Se alla myndighets- och huvudmannaenheter

Enhet Ansvarig nämnd/nämnder Ansvarig direktör
Arbets- och företagsenheten Arbets- och
företagsnämnden
Arbetsmarknadsdirektören
Barn- och familjeenheten Socialnämnden Social- och äldredirektören
Bygglovenheten Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsdirektören
Enheten för bygg och anläggning Kommunstyrelsen,
Natur- och trafiknämnden
Trafik- och fastighetsdirektören
Enheten för drift- och offentlig miljö Kommunstyrelsen,
Natur- och trafiknämnden
Trafik- och fastighetsdirektören
Enheten för fastighetsförvaltning Kommunstyrelsen,
Natur- och trafiknämnden (planering av naturreservat)

Trafik- och fastighetsdirektören

Etableringsenheten Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsdirektören
Exploateringsenheten Nacka Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsdirektören
Exploateringsenheten Nacka stad Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsdirektören
Kultur- och fritidsenheten Kulturnämnden,
Fritidsnämnden,
Äldrenämnden,
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Lantmäterienheten Kommunstyrelsen,
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsdirektören
Miljöenheten Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsdirektören
Omsorgsenheten Socialnämnden
Äldrenämnden
Social- och äldredirektören
Planenheten Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsdirektören
Trafikenheten Natur- och trafiknämnden
Kommunstyrelsen
Fastighets- och trafikdirektören
Utbildningsenheten Utbildningsnämnden Utbildningsdirektören
Äldreenheten Äldrenämnden
Socialnämnden
Social- och äldredirektören
Överförmyndarenheten Överförmyndarnämnden Arbetsmarknadsdirektören

Stödenheter

Stödenheterna arbetar med de funktioner som behövs för att organisationen ska fungera som helhet, till exempel löneadministration, in- och utbetalningar och gemensamma IT-system.

Se alla stödenheter

Enhet Uppdrag Ansvarig direktör
Controllerenheten Leder arbetet
med mål, budget och uppföljning.
Hanterar frågor om
skatter, kommunalekonomisk
utjämning, borgen, befolkningsstatistik
och prognoser samt
bolags- och ägarfrågor.
Ekonomidirektören
Digitaliseringsenheten Skapar förutsättningar
för och stödjer digitaliseringen i
kommunen samt håller ihop den
tekniska förvaltningen av
gemensamma system. Driver IT-säkerhetsfrågorna.
Strategi- och förnyelsedirektören
Inköpsenheten Säkerställer att
upphandlingar genomförs korrekt
och att det görs en strukturerad
leverantörsuppföljning.
Ekonomidirektören
Juridik- och kanslienheten Juridisk
rådgivning, säkerhetssamordning
och beslutsstöd till den politiska
organisationen. Till enheten hör
även kommunens internrevisionsfunktion.
Stadsjuristen
Kommunikationsenheten Ansvarar för
kommunikationsplanering,
mediestrategier, webbpublicering
och grafisk form. Utvecklar och samordnar
gemensamma kommunikationskanaler
och verktyg.
Strategi- och förnyelsedirektören
Kontaktcenter Hanterar medborgarnas frågor i första linjen - allt från frågor och synpunkter till enklare myndighetsbeslut. Hög tillgänglighet via alla kanaler ska göra det enkelt för medborgarna att ha kontakt med kommunen. Strategi- och förnyelsedirektören
Personalenheten Ansvarar för att
personal- och löneadministration
och HR drivs effektivt och har
hög kvalitet. Driver
utvecklingsinsatser för att
öka medarbetarpolicyns
genomslag och säkra
kompetensförsörjningen.
Personaldirektören
Redovisningsenheten Driver och utvecklar
ekonomisk redovisning, ansvarar för in- och utbetalningar
genom kommunens
kassafunktion.
Ekonomidirektören
Serviceenheten Hanterar
medarbetares och förtroendevaldas
frågor i första linjen, t.ex. felanmälningar, hjälp
med IT-verktyg. Även
första linjen i frågor
om fel i fastigheter.
Strategi- och förnyelsedirektören

Kommunal produktion

Den kommunala produktionen av välfärdstjänster är indelade i två områden,
Välfärd skola och Välfärd samhällsservice:

  • Välfärd skola driver verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasium och barn- och elevhälsa.
  • Välfärd samhällsservice ansvarar för den kommunala driften av äldreomsorg, kulturverksamhet, arbets- och fritidsverksamhet, idrottsdrift, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, bibliotek, flyktingmottagning och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Styrning och ledning genom processer

Processerna skär på olika sätt genom kommunens organisation och omvärlden. En person som arbetar på en enhet i kommunens organisation utför ofta arbete inom flera processer.
Läs mer om Nacka kommuns processtyrning här

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.