Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Instruktion för Styrande dokument

Innan du använder instruktionen för "Styrande dokument" behöver du veta vilken typ av styrande dokument som du ska ta fram och vem som ska besluta om dokumentets giltighet. Här ges en översikt över vad som gäller för varje typ av styrande dokument.

Bolagsordning/ägardirektiv

Beskrivning: Bolagsordning/ägardirektiv är samlad information vad ett kommunalt bolag ska göra och hur det ska styras.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige är beslutsfattare.

Delegationsordning

Beskrivning: Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som fått rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga.
Beslutsinstans: Beslutas av nämnd.

Program/Plan

Beskrivning: Ett program ska vara kommunövergripande och beskriva ”hur” kommunen ska göra för att uppnå något inom ett avgränsat område. Program kan ange såväl mer övergripande prioriteringar som konkreta mål och åtgärder samt anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Beslutsinstans: Program beslutas av kommunfullmäktige om de är av särskild vikt och omfattar flera nämnders ansvar. I annat fall beslutas de av kommunstyrelsen. Om lagstiftaren eller annan myndighet som har rätt att utöva styrning över kommunen, anger att kommunen ska anta en plan för ett visst område, används den struktur som gäller för program.

Eftersom program är ett styrdokument som ska fungera som en bro mellan den politiska viljan och de kommunala ansvarsområdena ska det av själva dokumentet framgå hur styrmodellen praktiskt förverkligas i vardagen. Det ska alltså framgå på vilket sätt styrdokumentet ska stödja att kommunen inom ansvarsområdet uppfyller och arbetar utifrån visionen om öppenhet och mångfald. På samma sätt ska det framgå hur dokumentet bidrar till att de övergripande målen (till exempel bästa utveckling för alla) uppnås, vad ambitionen innebär för det aktuella området och hur styrprinciperna påverkar ansvarsområdet. Hela styrmodellen ska därför brytas ned för att resultera i strategisk styrning.

Strategi

Beskrivning: Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast inom ett område. En strategi pekar ut strategiska vägval och de områden som är avgörande för att nå målet, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Strategin ska alltså inte ta ställning till utförande, åtgärder eller metoder. Dokumentets funktion är att peka ut riktningen och ange prioriteringar.
Beslutsinstans: Strategin beslutas av kommunfullmäktige om den är av särskild vikt och omfattar flera nämnders ansvar. I annat fall beslutas strategin av kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.

Eftersom strategin är ett styrdokument som ska fungera som en bro mellan den politiska viljan och de kommunala ansvarsområdena ska det av själva dokumentet framgå hur styrmodellen praktiskt förverkligas i vardagen. Det ska alltså framgå på vilket sätt styrdokumentet ska stödja att kommunen inom ansvarsområdet uppfyller och arbetar utifrån visionen om öppenhet och mångfald. På samma sätt ska det framgå hur dokumentet bidrar till att de övergripande målen (till exempel bästa utveckling för alla) uppnås, vad ambitionen innebär för det aktuella området och hur styrprinciperna påverkar ansvarsområdet. Hela styrmodellen ska därför brytas ned för att resultera i strategisk styrning.

Policy

Beskrivning: En policy beskriver kommunens förhållningssätt inom ett område. En policy ger på en övergripande nivå vägledning om kommunens uppfattning inom ett område. En policy anger kortfattat och översiktligt värderingar och principer för att styra organisationens agerande inom ett visst område. En policy ska inte ge några fasta regler utan principer som ska tjäna som vägledning inom det aktuella området. Den säger varken ”hur” något ska göras eller ”vad” som ska göras. En policy ska inte innehålla mål.
Beslutsinstans: En policy antas av kommunstyrelsen.

Eftersom policy är ett styrdokument som ska fungera som en bro mellan den politiska viljan och de kommunala ansvarsområdena ska det av själva dokumentet framgå hur styrmodellen praktiskt förverkligas i vardagen. Det ska alltså framgå på vilket sätt styrdokumentet ska stödja att kommunen inom ansvarsområdet uppfyller och arbetar utifrån visionen om öppenhet och mångfald. På samma sätt ska det framgå hur dokumentet bidrar till att de övergripande målen (till exempel bästa utveckling för alla) uppnås, vad ambitionen innebär för det aktuella området och hur styrprinciperna påverkar ansvarsområdet. Hela styrmodellen ska därför brytas ned för att resultera i strategisk styrning.

Föreskrift

Beskrivning: Föreskrift är detaljerade regler för hur en viss fråga ska hanteras. En föreskrift kan gälla så väl medborgare och de som verkar och vistas i kommunen. Rätten att besluta om föreskrifter följer av lag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige är beslutsfattare.

Riktlinjer

Beskrivning: Riktlinje är en nämnds förtydligande av hur Nacka tolkar olika regelverk inom ett visst område. Riktar sig till dem som kommer i kontakt med nämndens verksamhet.
Beslutsinstans: Beslutas av nämnd.

Så här gör vi i Nacka

Beskrivning: Så här gör vi i Nacka anger hur en fråga ska hanteras inom kommunen. Syftet är likabehandling och detaljeringsgraden kan vara högre än i en policy. Omfattar alla anställda.
Beslutsinstans: Beslutas av stadsdirektören.

Sidan uppdaterades: