Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljöenheten

32 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Per Enarsson

Per Enarsson

Enhetschef

Om enheten

Miljöenhetens nyheter

Per Enarsson ny miljöchef

Sedan i september heter chefen för Nackas miljöenhet Per Enarsson.

Nya hälsoskyddare hälsas välkomna

Lagom till höstupptakten kommer två nya inspektörer till miljöenheten: Josefin Andersson och Maria Nuder.

Nya medarbetare på miljöenheten

Under försommaren har tre nya krafter börjat jobba på miljöenheten. Camilla och Marcus hör hemma inom livsmedelskontrollen, Douglas är miljöinspektör.


De flesta av oss, samlade utanför Stadshuset.

Miljöenheten svarar för den lokala tillsynen av miljö- och hälsoskyddet, liksom för den kommunala kontrollen av livsmedel och av servering och försäljning av alkohol och tobak. Allmänheten kan också vända sig till enheten med klagomål om buller, skadliga utsläpp och annat som hotar hälsa och miljö.

Cirka trettio medarbetare arbetar hos miljöenheten. De största grupperna är miljö- och hälsoskyddsinspektörer och livsmedelsinspektörer.

Chefer och grupper

Så här är miljöenheten indelad. Klicka på bilden för att se den större!

Egenkontroll och tillsynsplanering

Det är företag och hushåll som har det direkta ansvaret för att följa lagens krav om hur t.ex. livsmedel, miljöskadliga ämnen eller enskilda avloppsanläggningar ska hanteras. En viktig uppgift för miljöenheten är att granska hur denna så kallade egenkontroll fungerar och bidra till att den blir bättre.

Den planerade tillsynen läggs upp utifrån årliga bedömningar av risker och behov för olika miljöområden och branscher, och dokumenteras i tillsynsplaner. Planeringen av miljötillsynen bygger numera också på Nackas lokala miljömål.
Bild: Kontroll av temperatur under livsmedelsinspektion.

Den direkta tillsynsverksamheten liksom handläggningen av olika tillstånd finansieras till stor del genom avgifter från företag och enskilda. Drygt hälften av enhetens budget är dock skattepengar.

Från 2017 ger vi ut ett nyhetsbrev som riktar sig till företag och verksamheter (skolor, förskolor, äldreboenden med flera) som omfattas av miljöenhetens tillsyn.
Här hittar du nyhetsbreven

Livsmedelskontrollen besöker regelbundet omkring sex hundra verksamheter i Nacka som hanterar livsmedel. Varje år genomför man ett antal projekt med fokus på särskilt viktiga frågor, ofta i samverkan med flera kommuner.
Läs om livsmedelskontrollens projekt

I arbetet med serveringstillstånd läggs mycket kraft på att underlätta för restauranger och andra att göra rätt, och att förebygga brott mot alkohollagen. Ett led i det är informationspaketet Restaurangboxen.
Här finns Restaurangboxen digitalt

Bevakning av tillståndet i miljön

Enheten svarar också för kommunens miljöbevakning. Undersökningar och beräkningar av tillståndet i vattendrag, luft och mark ger, tillsammans med erfarenheter från tidigare tillsyn, en bild av var egenkontrollen behöver stöttas och förbättras. Miljöbevakningen är också en viktig källa till information, om bland annat tillståndet i sjöar och havsvikar och om hur företag och enskilda påverkar den lokala miljön.

Att följa tillståndet i sjöar och havsvikar, och föreslå åtgärder för att det ska förbättras, är ett särskilt fokusområde. Mål på området bygger både på kommunens miljöprogram och EU:s vattendirektiv. Bild: Restaurering av Långsjön, efter att undersökningar visat på extrema fosforvärden.

Miljöbevakningen ger viktiga bidrag till uppfölningen av Nackas lokala miljömål. De följs upp med hjälp av Miljöbarometern. Där kan alla se grunddata och trender.
Här finns Miljöbarometern

Bidrag till ett växande Nacka

Miljöenhetens kunskaper ger viktiga bidrag till samhällsplaneringen. Handläggare på enheten gör t.ex. bedömningar av miljökonsekvenserna i samband med detaljplaneringen inför bostadsbyggande och i arbete med nya trafiklösningar. När Nacka nu växer snabbt ökar kraven på insatser från miljöenheten, både i samhällsplaneringen och när det gäller tillsyn av pågående byggprojekt.
Bild: Detalj ur bullerutredning.

Kommunikation

Webben är vår främsta kanal för kommunikation. Den riktar sig framför allt till Nackabor och de företag/verksamheter som vi har tillsyn över - från små fotvårdsmottagningar och förskolor till anläggningar som Bergs oljehamn. Vi arbetar för att vår information ska ge bra vägledning och med att utveckla smidiga e-tjänster.

Gentemot Nackaborna är information om den lokala miljön och vägledning om hur man som enskild kan bidra till de lokala miljömålen - framför allt på det svåra klimatområdet - idag viktiga frågor.

Bild: Webbinformation om arbetet för giftfri miljö på förskolor.

Sidan uppdaterades: