Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Miljöenheten

24 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Charlotte Persson

Charlotte Persson

Klimat-och miljödirektö

Om enheten

Miljöenhetens nyheter

Miljötillsynsenheten svarar för den lokala tillsynen av miljö- och hälsoskyddet, liksom för den kommunala kontrollen av livsmedel och av servering och försäljning av alkohol och tobak. Allmänheten kan också vända sig till enheten med klagomål om buller, skadliga utsläpp och annat som hotar hälsa och miljö.

Cirka trettio medarbetare arbetar hos miljötillsynsenheten. De största grupperna är miljö- och hälsoskyddsinspektörer och livsmedelsinspektörer.

Chefer och grupper

Så här är miljötillsynsenheten indelad. Klicka på bilden för att se den större!

miljöenhetens organisationsschema

Egenkontroll och tillsynsplanering

Det är företag och hushåll som har det direkta ansvaret för att följa lagens krav om hur t.ex. livsmedel, miljöskadliga ämnen eller enskilda avloppsanläggningar ska hanteras. En viktig uppgift för miljötillsynsenheten är att granska hur denna så kallade egenkontroll fungerar och bidra till att den blir bättre.

Den planerade tillsynen läggs upp utifrån årliga bedömningar av risker och behov för olika miljöområden och branscher, och dokumenteras i tillsynsplaner. Planeringen av miljötillsynen bygger numera också på Nackas lokala miljömål.
Bild: Kontroll av temperatur under livsmedelsinspektion.

Den direkta tillsynsverksamheten liksom handläggningen av olika tillstånd finansieras till stor del genom avgifter från företag och enskilda. Drygt hälften av enhetens budget är dock skattepengar.

Livsmedelskontrollen besöker regelbundet omkring sex hundra verksamheter i Nacka som hanterar livsmedel. Varje år genomför man ett antal projekt med fokus på särskilt viktiga frågor, ofta i samverkan med flera kommuner.
Läs om livsmedelskontrollens projekt

I arbetet med serveringstillstånd läggs mycket kraft på att underlätta för restauranger och andra att göra rätt, och att förebygga brott mot alkohollagen. Ett led i det är informationspaketet Restaurangboxen.
Här finns Restaurangboxen digitalt

Miljöbevakning

Miljötillsynsenheten ansvarar också för kommunens miljöbevakning. Genom miljöbevakningen utförs undersökningar och beräkningar av luft och mark samt buller i kommunen. I miljöbevakningen ingår också provtagning av Nackas sjöar och kustvatten, den uppgiften ansvarar dock enheten för offentlig utemiljö för.

Bevakningen ger tillsammans med erfarenheter från tidigare tillsyn en bild av vad som kan behöva stöttas och förbättras framöver. Dessutom är miljöbevakningen ett viktigt bidrag till uppföljningen av Nackas lokala miljömål som följs upp med hjälp av Miljöbarometern. Mer information om Miljöbarometern hittar du här.

Bild: Restaurering av Långsjön, efter att undersökningar visat på extrema fosforvärden.

Bidrag till ett växande Nacka

Miljötillsynsenhetens kunskaper ger viktiga bidrag till samhällsplaneringen. Handläggare på enheten gör t.ex. bedömningar av miljökonsekvenserna i samband med detaljplaneringen inför bostadsbyggande och i arbete med nya trafiklösningar. När Nacka nu växer snabbt ökar kraven på insatser från miljötillsynsenheten, både i samhällsplaneringen och när det gäller tillsyn av pågående byggprojekt.
Bild: Detalj ur bullerutredning.

Kommunikation

Webben är vår främsta kanal för kommunikation. Den riktar sig framför allt till Nackabor och de företag/verksamheter som vi har tillsyn över - från små fotvårdsmottagningar och förskolor till anläggningar som Bergs oljehamn. Vi arbetar för att vår information ska ge bra vägledning och med att utveckla smidiga e-tjänster.

Gentemot Nackaborna är information om den lokala miljön och vägledning om hur man som enskild kan bidra till de lokala miljömålen - framför allt på det svåra klimatområdet - idag viktiga frågor.

Bild: Webbinformation om arbetet för giftfri miljö på förskolor.

Sidan uppdaterades: