Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Stadsdirektörens måndagsmöte 4 maj 2020

Idag informerade stadsdirektörens måndagsmöte bland annat om flera av ärendena på kommunstyrelsens möte i eftermiddag. Några av de andra punkterna var prövningstillstånd för detaljplan i sydöstra Lännersta, lägesuppdatering för covid-19, sprängningar för tunnelbanan och till sist info om att nacka lokalhistoriska arkiv har en fototävling.

Kommunstyrelsen sammanträder idag 4 maj

Några av Ärendena:

Myrsjö sportcentrum - detaljplan för antagande

Detaljplanen möjliggör fler sportfunktioner på området.

Fisksätra entré - godkännande av markanvisningsavtal och detaljplan

Tas upp idag efter att ha återremitterats vid förra mötet.

Yttranden:

Yttrande om Östlig förbindelse

Nacka kommuns yttrande och remissvar till Trafikverket.
I vårt yttrande svarar vi att Nacka kommun ställer sig positiv till Östlig förbindelse, men den kommer att påverka stadsutvecklingen på västra Sicklaön omfattande.

Yttrande: Skydda våra ekar - Länsstyrelsens förslag till strategi

Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör kommenterar yttrandet här:

- Nacka kommun tycker att det är mycket bra att skydda ekarna. Men är tveksam till om kommuner ska kartlägga alla ekar på privat och kommunal mark, som det står i förslaget. Nacka kommun jobbar med att skydda ekarna via våra detaljplaner till exempel.

Yttrandet "idéburen välfärd"

Det finns lite olika förslag i remissen som kommunstyrelsen har fått och ska yttra sig om. Sidrah Schaider, stadsjurist kommenterar förslagen här.

-I huvudsak så lyfter vi att vi är väldigt positiva till att vi har idéburna aktörer som verkar i kommunen.

Förslag: Det ska finns ett register för aktörerna.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är jättebra.

Förslag: Det ska finnas en definition om vilka som ska vara idéburna aktörer.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är bra, för det förenklar.

Förslag: Ge upphandlingsmyndigheten ett uppdrag att vägleda och förenkla för idéburna aktörer att verka.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är bra.

Förslag: Reservera kontrakt i upphandling, och reservera valfrihetssystem (kundval) till de här aktörerna.

Kommentar: - Vi är mindre positiva till det här förslaget. Det ska vara konkurrensneutralitet, alla aktörer ska tävla på samma villkor och inga aktörer ska exkluderas.

Medborgarförslag:

I ett medborgarförslag föreslår en pensionärsförening att Nacka kommun ska förbättra för miljön genom olika förslag nedan. Per Enarsson, chef för miljöenheten kommenterar förslagen här.

Förslag: Bygg ut infrastrukturen för att kunna ladda elfordon

Kommentar: - Nacka kommun ska försöka se över detta och titta på möjligheterna.

Förslag: Initiera och bygga ut fler biogastankstationer i kommunen

Kommentar: - Det här gör inte vi som kommun, utan det gör den fria marknaden.

Förslag: Ordna så att vi får el-bussar till ytterområdena

Kommentar: - Det är trafikförvaltningen som ansvarar för att undersöka frågan och svara på den.

Förslag: Gå med i ”Fossilfritt stopp 2030”

Kommentar: - Nacka kommun är redan med här tillsammans med flera andra kommuner.

Glad nyhet - Nacka kommun har fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen

Gäller en detaljplan i Boo, i sydöstra Lännersta.

Läs mer: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-lannersta/#panel-startpage

Covid-19- lägesuppdatering

Läget är fortfarande relativt gott i kommunens verksamheter.

Det är ett ansträngt läge inom vissa omsorgsverksamheter framförallt äldreomsorgen och hemtjänst.

Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut

Kom ihåg och påminn varandra om att fortfarande jobba på distans, hålla avstånd, tvätta händerna ofta. Det är lätt att börja slappna av nu i vårsolen och kanske börja slarva.

Sprängningar för tunnelbanan - vid Skönviksvägen

Nu ska Region Stockholm börja spränga för tunnelbanan vid Skönviksvägen.

Nackas lokalhistoriska arkiv har en fototävling – byggnader i Nacka

Sök på Nacka lokalhistoriska arkiv på Facebook, om du vill veta mer eller tävla.

Kommunledningsgruppens möte i eftermiddag

I eftermiddag blir det ett kort ledningsgruppsmöte eftersom det är kommunfullmäktige.

Den viktigaste frågan på mötet är den nya skatteprognosen, som kom i förra veckan, till exempel hur det ser ut med skatteintäkterna fram över.

KLG kommer att titta på sommarplaneringen, hur den kommer att fungera här i Nackasamhället då många fler kommer att ha ”hemester” och vara kvar i kommunen. Exempel på ämnen som tas upp är hur det kommer att fungera med barn- och ungas verksamheter och aktiviteter, sommarjobb etc.

KLG jobbar även med sin egen handlingsplan för medarbetarundersökningen och vilka åtgärder som ska vidtas.

Mötet filmas - se inspelning

Den filmade versionen av måndagsmötet.

Sidan uppdaterades: