Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Lännersta (Område W)

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Tord Runnäs

Tord Runnäs

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

lantmäterimyndigheten kommer att göra Inmätningar i Lännersta 2, i slutet av oktober 2017

Kommunen kommer att inventera samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inventeringen innebär att inmätningar av huvudbyggnader och komplementbyggnader kommer att göras för flera fastigheter, med start i slutet av oktober. Inmätningarna görs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. Mätningarna sker utomhus och man behöver inte vara hemma när de utförs.

Varför gör man inmätningar?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget.

Ett informationsbrev har skickats ut till de berörda fasstighetsägarna.

detaljplanering

Startskede

Projektet startade när start-pm antogs 2003.

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Fler fastigheter har fått möjlighet att avstycka sina fastigheter i det nya detaljplaneförslaget. Strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg ingår inte i det reviderade förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter.

Antagande och överprövning

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen som handlägger ärendet. Många kompletterande handlingar från de som överklagat har inkommit till domstolen och ett omfattande arbete pågår. Ett domstolsbeslut brukar ta mellan sex månader och ett år. Eftersom ärendet är omfattande får man räkna med uppemot ett år innan ärendet är avgjort. Varken tjänstemän eller politiker i kommunen kan säga mer i ärendet innan domstolen har fattat beslut.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016. Läs beslutet här (§ 316).

Sammanställningen av gatukostnader per fastighet (se bilagan med samma namn) är en beräkning som visar ungefärliga kostnader för varje fastighet. Kostnaderna påverkas också av om de verkliga byggkostnaderna skulle bli lägre än de beräknade. Då minskar kostnaderna för fastigheterna.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare pågick i mars-april 2014.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.