Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sydöstra Lännersta (Område W)

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Anders Nielsen

Anders Nielsen

Byggprojektledare anläggning

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  1. Just nu pågår lantmäteriförrättningar i området. En lantmäteriförrättning är ett samlingsbegrepp för olika typer av åtgärder som förändrar en fastighet. Kommunen söker de förrättningar som behövs för att kunna genomföra utbyggnad av allmän plats, till exempel standardhöjningar av gator och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förrättningar som behövs för genomförande av kvartersmark söks av respektive fastighetsägare, till exempel för bildande av nya tomter.
  2. När lantmäteriförrättningarna avseende markinlösen och omprövning/upphävande av gemensamhetsanläggningar är klara handlas en byggentreprenör upp av kommunen. Byggentreprenören bygger om gatorna samt bygger ut kommunalt vatten och avlopp.
  3. Under förutsättning att steg 1 och 2 är klara kan utbyggnaden av allmän plats att ske – som bland annat innefattar gator, vatten och avlopp, bollplan, lekplats och strandpromenad. Utbyggnaden planer att starta mars/april 2025 och beräknas vara klar hösten/vintern 2027.
  4. När utbyggnaden är klar kommer fastighetsägare att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om vad som gäller kring fakturering och anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
  5. Efter godkänd slutbesiktning av utbyggnad av all allmän plats faktureras gatukostnaderna. Läs mer om hur gatukostnader fungerar.

Lantmäteriförättningar

Just nu pågår lantmäteriförrättningar i området, vilket innebär att arbetare med mätstationer kan komma att befinna sig i området. En del mätarbeten kommer även genomföras med hjälp av drönare som flyger längs med kommunens fastigheter.

Vissa förrättningar hanteras av den kommunala lantmäterimyndigheten och andra av statliga lantmäteriet. Respektive handläggare informerar berörda fastighetsägare löpande.

Käppar visar kommande gränser

Lantmäterimyndigheten arbetar med att sätta ut träkäppar i området för att markera kommande gränser. Som fastighetsägare får du information direkt från lantmäteriet gällande ärendet som berör din fastighet.

Flytta anläggningen själv om du vill behålla den

När kommunen påbörjar utbyggnaden av området kommer alla tomtanläggningar som ligger utanför den nya fastighetsgränsen, eller inom område för mark- och släntintrång, att rivas. Exempel på tomtanläggning kan vara en mur, staket eller en häck. Rivningen görs av vår entreprenör och de har ingen möjlighet att spara något material. Du som har en anläggning, inom område för mark- eller släntintrång kommer att få ersättning från kommunen.

Om du vill behålla din anläggning kan du gärna flytta den själv innan vi påbörjar vårt arbete.

För mera information

Det är lantmäterimyndigheten som fattar beslut om ändring av fastighetsgränser och servitut för slänter. Det görs i lantmäteriförrättningar, där du som äger mark som berörs blir inbjuden till ett lantmäterisammanträde. På sammanträdet ges information om förrättningen. När lantmäterimyndigheten har fattat sitt beslut skickas det med brev till berörda fastighetsägare. Om du har frågor om hur din fastighetsgräns kommer att påverkas ska du vända dig till den lantmäterimyndighet som ansvarar för lantmäteriförrättning i ditt område.

Om du inte har kontaktuppgifter till ansvarig handläggare kan du vända dig direkt till kommunala lantmäterimyndigheten (fastighetsbildning@nacka.se, 08-718 78 66) eller statliga lantmäteriet (kundcenter@lm.se, 0771-63 63 63), beroende på vilken myndighet som hanterar lantmäteriförrättning i ditt område.

Inventering inför upprättande av riskanalys

Under maj-juni kommer en inventering av byggnader och anläggningar ske i Område W. Inventeringen innebär att representant från Nacka kommun fotograferar och dokumenterar byggnader och anläggningar längs de vägar som inkluderas i utbyggnadsprojektet.

Vid frågor kontakta Hansa konsult

E-post: eric@hansakonsult.se

Telefon: 070-651 45 96

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Nacka Vatten och Avfall (NVOA) har skickat ut ett brev till samtliga fastighetsägare med förslag på anslutningspunkter för vatten och avlopp. När slutbesiktningen är godkänd och anläggningsfakturan betald beställer NVOA LTA-pumpen.

Vilken typ av LTA-pump passar min fastighet?

För enskilda villatomter gäller modell 2000E2. Vid avstyckad tomt krävs varsin 2000E2. Vid två hushåll gäller modell 2000Ex (t.ex. parhus). Är det fler än två hushåll gäller modell 2000D.

Här kan du läsa mer om LTA-pumpar

Frågor och svar om anslutning till VA-systemet

Vid övriga frågor går det bra att skicka e-post till Behrang Khakoei på Nacka Vatten och Avfall: Behrang.Khakoei@nvoa.se

Gatukostnadsersättning

När kommunen tar över driften av vägarna i ett område ska fastighetsägarna betala gatukostnadsersättning. Kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan berörda fastigheter. Efter godkänd slutbesiktning av utbyggnad av all allmän plats faktureras gatukostnaderna, vilket beräknas ske i slutet av 2027. Här kan du läsa mer om hur gatukostnadsutredningen går till och vad som ingår i gatukostnaderna.

Indexuppräkning

Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak, för själva anläggningskostnaden, när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering) mellan tidpunkt för gatukostnadsutredningens granskning till tecknat entreprenadkontrakt. Slutligt index kan inte beräknas förrän entreprenadupphandlingen är klar, vilket beräknas till kvartal 1 2025. Ett preliminärt index på gatukostnaderna som ska faktureras från och med maj 2015 (granskning av gatukostnadsutredningen) till och med februari 2024 är ca 51 %. Slutligt index kan avvika från det preliminära och kommer att beräknas i samband med faktureringen av gatukostnadsersättningen.

Tidplan

Under våren 2024 fortsätter kommunen med kvarstående åtgärder som är nödvändiga för utbyggnaden av kommunalt VA och gator i området. Byggstarten planeras ske under 2025.

Kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän platsmark

Inom sydöstra Lännersta finns en förening som i dag ansvarar för vägar och annan allmän plats. Föreningen är delvis också markägare. I samband med detaljplanernas genomförande kommer kommunen att ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark. I samband med genomförandet kommer all allmän platsmark i detaljplanerna att överföras till kommunen.

Det är lantmäteriet som verkställer detaljplanen och upphäver föreningens ansvar för vägarna. Kommunen planerar övertagandet så att driften upprätthålls på ett bra sätt.

För att möjliggöra utbyggnaden av VA samt upprustning av vägarna kommer vi att behöva göra mindre markinlösen och släntintrång på vissa fastigheter. De fastighetsägare som berörs av markinlösen eller släntintrång får ersättning.

Läs mer om markinlösen och släntintrång här

Planerar du att anlägga eller flytta en infart?

I projekteringen har vi räknat med att varje fastighet ska ha en infart, som i de allra flesta fall blir densamma som i dag. Nya fastigheter som uppkommer genom avstyckning ska också kunna anlägga en egen infart. Varje infart behöver vara placerad så att den varken innebär en risk för trafiksäkerheten eller hamnar där belysningsstolpar, ledningsnät och förbindelsepunkter är placerade.

Här finns mer information om vad som gäller när du vill anlägga en infart

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Den 16 november 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att fastställa kommunens beslut om att anta detaljplanen för sydöstra Lännersta (Område W). Det innebär att det tidigare beslutet i mark- och miljödomstolen om upphävande av detaljplan hävs och detaljplanen som kommunen antog den 4 mars 2019 nu fastställs.

Vad händer nu?

Kommunen fortsätter under våren med kvarstående åtgärder som är nödvändiga för utbyggnaden av kommunalt VA och gator i området. Byggstarten planeras ske under 2025.

Genomförandetiden för detaljplanen börjar gälla direkt och det innebär att fastighetsägare kan ansöka om fastighetsbildning och bygglov. För att få slutbesked och ta nybyggda hus i bruk krävs en godkänd lösning för vatten och avlopp.

Lagakrafthandlingar finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Bakgrund

Syftet med den nya detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägarna i området och införa byggrätter för fastigheterna. Arbetet med detaljplanen har pågått i flera år.

  • Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, § 73, (sid 35) att anta detaljplanen.
  • Antagandehandlingarna samt utlåtande 1, 2 (efter utställning 2) och 3 (efter utställning 3) finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under fliken antagande.

Obs! För att hämta plandokumenten från granskning/utställning 1 och 2 samt dokument inför antagandebeslutet 2016 måste du gå till sidan Sydöstra Lännersta, historik.

Detaljplanering

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Med detta förslag (granskning 2) blev det möjligt att avstycka fler fastigheter. En annan förändring var att strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg inte ingick i förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter inför antagandet i kommunfullmäktige.

Antagande och överprövning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.
Beslut (§ 316).

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som den 15 december 2017 beslutade att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut 2 oktober 2017, § 259.

Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inmätningar gjordes sedan av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter.

Nästa steg efter inventeringen är att planförslaget ändras. Ändringen omfattar bara de byggnader som var större än den byggrätt som det tidigare planförslaget angivit. En bestämmelse om högsta byggnadsarea och nockhöjd kommer att ersätta tidigare bestämmelse om befintliga byggnader i det nya planförslaget.

Det är detta reviderade planförslag som ställs ut under granskningen i september-oktober 2018. Alla berörda fastighetsägare får en skriftlig underrättelse om granskningen.

Varför behövdes inmätningarna?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget. Inmätningarna gjordes för att kontrollera byggnadernas storlek.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare. Arbetet pågick i mars-april 2014.

Gatukostnader

Sammanställningen av gatukostnader per fastighet (se bilagan med samma namn, bland Status och handlingar - Laga kraft) är en beräkning som visar ungefärliga kostnader för varje fastighet. Kostnaderna påverkas också av om de verkliga byggkostnaderna skulle bli lägre än de beräknade. Då minskar kostnaderna för fastigheterna.

Beslut om gatukostnader togs av kommunstyrelsen den 28 november 2016.
Läs beslutet här: Beslut § 323 KS.pdf

Beslutet har vunnit laga kraft.

Du hittar gatukostnadsutredningen med tillhörande handlingar under STATUS och HANDLINGAR till höger, under rubriken Laga kraft.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: