Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Lännersta (Område W)

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Tord Runnäs

Tord Runnäs

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Förslaget till detaljplan var utställt för granskning från den 17 september till och med den 15 oktober 2018.
    Obs! Det här är ett tredje och reviderat planförslag. För att hämta plandokumenten från granskning/utställning 1 och 2 samt dokument inför antagandebeslutet 2016 måste du gå till sidan Sydöstra Lännersta, historik.
  • Efter granskningen tar kommunen fram ett reviderat planförslag för antagande i kommunfullmäktige.

Granskning avslutad

Under tiden 17 september till och med 15 oktober 2018 fanns planförslaget utställt i Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Detaljplanering

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Med detta förslag (granskning 2) blev det möjligt att avstycka fler fastigheter. En annan förändring var att strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg inte ingick i förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter inför antagandet i kommunfullmäktige.

Antagande och överprövning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.
Beslut (§ 316).

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som den 15 december 2017 beslutade att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut 2 oktober 2017, § 259.

Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inmätningar gjordes sedan av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter.

Nästa steg efter inventeringen är att planförslaget ändras. Ändringen omfattar bara de byggnader som var större än den byggrätt som det tidigare planförslaget angivit. En bestämmelse om högsta byggnadsarea och nockhöjd kommer att ersätta tidigare bestämmelse om befintliga byggnader i det nya planförslaget.

Det är detta reviderade planförslag som ställs ut under granskningen i september-oktober 2018. Alla berörda fastighetsägare får en skriftlig underrättelse om granskningen.

Varför behövdes inmätningarna?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget. Inmätningarna gjordes för att kontrollera byggnadernas storlek.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare. Arbetet pågick i mars-april 2014.

Gatukostnader

Sammanställningen av gatukostnader per fastighet (se bilagan med samma namn, bland Status och handlingar - Laga kraft) är en beräkning som visar ungefärliga kostnader för varje fastighet. Kostnaderna påverkas också av om de verkliga byggkostnaderna skulle bli lägre än de beräknade. Då minskar kostnaderna för fastigheterna.

Beslut om gatukostnader togs av kommunstyrelsen den 28 november 2016.
Läs beslutet här (§ 323).

Beslutet har vunnit laga kraft.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.