Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sydöstra Lännersta (Område W)

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Kristina Nitsch

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta (Område W) har vunnit laga kraft

Den 16 november 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att fastställa kommunens beslut om att anta detaljplanen för sydöstra Lännersta (Område W). Det innebär att det tidigare beslutet i mark- och miljödomstolen om upphävande av detaljplan hävs och detaljplanen som kommunen antog den 4 mars 2019 nu fastställs.

Vad händer nu?

Kommunen fortsätter nu under vintern med kvarstående åtgärder nödvändiga för utbyggnaden av kommunalt VA och gator i området. Byggstart planeras ske under 2024.

Genomförandetiden för detaljplanen börjar gälla direkt och det innebär att fastighetsägare kan ansöka om fastighetsbildning och bygglov. För att få slutbesked och ta nybyggda hus i bruk krävs en godkänd lösning för vatten och avlopp.

Laga krafthandlingar kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Bakgrund

Syftet med den nya detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägarna i området och införa byggrätter för fastigheterna. Arbetet med detaljplanen har pågått i flera år.

  • Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, § 73, (sid 35) att anta detaljplanen.
  • Antagandehandlingarna samt utlåtande 1, 2 (efter utställning 2) och 3 (efter utställning 3) finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR under fliken antagande.

Obs! För att hämta plandokumenten från granskning/utställning 1 och 2 samt dokument inför antagandebeslutet 2016 måste du gå till sidan Sydöstra Lännersta, historik.

Detaljplanering

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Med detta förslag (granskning 2) blev det möjligt att avstycka fler fastigheter. En annan förändring var att strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg inte ingick i förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter inför antagandet i kommunfullmäktige.

Antagande och överprövning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.
Beslut (§ 316).

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som den 15 december 2017 beslutade att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut 2 oktober 2017, § 259.

Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inmätningar gjordes sedan av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter.

Nästa steg efter inventeringen är att planförslaget ändras. Ändringen omfattar bara de byggnader som var större än den byggrätt som det tidigare planförslaget angivit. En bestämmelse om högsta byggnadsarea och nockhöjd kommer att ersätta tidigare bestämmelse om befintliga byggnader i det nya planförslaget.

Det är detta reviderade planförslag som ställs ut under granskningen i september-oktober 2018. Alla berörda fastighetsägare får en skriftlig underrättelse om granskningen.

Varför behövdes inmätningarna?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget. Inmätningarna gjordes för att kontrollera byggnadernas storlek.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare. Arbetet pågick i mars-april 2014.

Gatukostnader

Sammanställningen av gatukostnader per fastighet (se bilagan med samma namn, bland Status och handlingar - Laga kraft) är en beräkning som visar ungefärliga kostnader för varje fastighet. Kostnaderna påverkas också av om de verkliga byggkostnaderna skulle bli lägre än de beräknade. Då minskar kostnaderna för fastigheterna.

Beslut om gatukostnader togs av kommunstyrelsen den 28 november 2016.
Läs beslutet här: Beslut § 323 KS.pdf

Beslutet har vunnit laga kraft.

Du hittar gatukostnadsutredningen med tillhörande handlingar under STATUS och HANDLINGAR till höger, under rubriken Laga kraft.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: