Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Lännersta (Område W)

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Tord Runnäs

Tord Runnäs

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Mark- och miljödomstolen beslutade den 15 december 2017 att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut (2 oktober 2017, § 259).
  • Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Inmätningar gjordes sedan i oktober och november av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter.
  • Läs mer nedan under DETALJPLAN.
  • Nästa steg efter inventeringen är att planförslaget ändras. Ändringen omfattar bara de byggnader som befunnits större än den byggrätt som det tidigare planförslaget angivit. En bestämmelse om högsta byggnadsarea och nockhöjd kommer att ersätta tidigare bestämmelse om befintliga byggnader i det nya planförslaget.
  • När planförslaget omarbetats sker en ny utställning, efter beslut i MSN. Samtliga berörda fastighetsägare kommer att skriftligt underrättas om denna.
  • Därefter kan den reviderade planen tas upp i KF för nytt antagandebeslut.

detaljplanering

Samråd och granskning

Förslag till detaljplan och gatukostnader för sydöstra Lännersta (område W) var utsänt på samråd under maj-juni 2011 och för granskning i april - maj 2013.

Därefter reviderades detaljplanen för att ändra markanvändningen för fastigheten Lännersta 1:876 från skolverksamhet till bostadsändamål. Även gatukostnadsförslaget reviderades. De reviderade förslagen ställdes ut en andra gång för granskning 9 juni - 25 augusti 2015.

Fler fastigheter har fått möjlighet att avstycka sina fastigheter i det nya detaljplaneförslaget. Strandpromenaden väster om trappan vid Sieverts väg ingår inte i det reviderade förslaget.

Efter utställningen reviderades planförslaget på nytt på ett par punkter.

Antagande och överprövning

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016. Läs beslutet här (§ 316). Den överklagades till mark- och miljödomstolen, som i december 2017 beslutade att upphäva KF:s antagandebeslut, i enlighet med KS begäran om återförvisning för omarbetning i beslut 2 oktober 2017, § 259.

Beslut om gatukostnader togs av kommunstyrelsen den 28 november 2016. Läs beslutet här (§ 323).

2017: Inventering och inmätningar

Sammanställningen av gatukostnader per fastighet (se bilagan med samma namn) är en beräkning som visar ungefärliga kostnader för varje fastighet. Kostnaderna påverkas också av om de verkliga byggkostnaderna skulle bli lägre än de beräknade. Då minskar kostnaderna för fastigheterna.

Under 2017 inventerades samtliga fastigheter inom planområdet för att klargöra vilka som har befintliga byggnader som avviker från planförslagets bestämmelser. Det innebar att inmätningar av huvudbyggnader och komplementbyggnader gjordes av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun för flera fastigheter, med start i slutet av oktober.

Varför behövdes inmätningarna?

Detaljplanen för Sydöstra Lännersta 2, område W, innehåller en planbestämmelse med lydelsen
"Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning innan detaljplanen vann laga kraft och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses som planenliga".
Två detaljplaner med samma planbestämmelse har i mark- och miljödomstolen tidigare blivit upphävda med hänvisning till att den aktuella bestämmelsen inte uppfyllde plan- och bygglagens krav på tydlighet. Därför behöver kommunen arbeta om planförslaget.

Fastighetsplan

Ett förslag till fastighetsplan har också upprättats för delar av detaljplaneområdet. Syftet är att styra fastighetsindelningen bland annat för ett område i anslutning till den nya sträckningen av Sieverts väg och för att lösa infart och sophantering för vissa fastigheter. Fastighetsplanen hanterades med enkelt planförfarande och samråd med berörda fastighetsägare pågick i mars-april 2014.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.