Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas projektmodell

Nackas projektmodell är framtagen för att göra vårt utvecklingsarbete så effektivt som möjligt för Nackaborna. Tack vare modellen så behöver vi inte uppfinna hjulet varje gång, utan ges ett ramverk, fastslagna ansvarsområden och en gemensam terminologi.

Varför har vi en projektmodell?

I en sammankopplad, komplex och accelererande värld är spelplanen förändrad: ​

 • Överblick och kontroll blir allt svårare att uppnå och vi behöver nya metoder för att driva utveckling.
 • När långsiktiga planer blir allt svårare att arbeta efter så blir det viktigare att ha en målbild, testa möjliga lösningar i liten skala, reflektera över resultatet och bygga vidare på det som fungerar.
 • I allt utvecklingsarbete behöver vi ha ett tydligt användar- och kundperspektiv: Det är viktigt att identifiera vad som skapar värde för de som vi är till för.

Ett projekt i Nacka kommun ...

 • är en tillfällig organisation
 • har en bestämd början och ett bestämt slut
 • drivs mot ett specifikt mål
 • har en avgränsad budget

Ett projekt är alltså ett målinriktat arbete som bedrivs under en angiven tid med tydlig start och slut. Projektet ska ha tydliga mål för vilka resultat som ska levereras och vilka långsiktiga effekter som projektet väntas uppfylla. Ett framångsrikt projekt har fastslagna roller som agerar utifrån sina respektive ansvarsområden:

Projektets fem olika roller

1. Projektägaren

Ansvarig för att projektet initieras och levererar resultat.

 • Är ordförande i styrgruppen
 • Utser och stödjer projektledare så att projektet når uppsatta mål
 • Fattar beslut vid beslutspunkter
 • Ansvarig för projektets totalbudget
 • Säkerställer att projektet har definierat effektmål
 • Upprättar projektdirektivet
 • Initierar granskningar och revisioner av projektet
 • Godkänner projektdokumentationen och leveransen från projektet

2. Styrgruppen

Består av personer med befogenheter och kunskap att fatta beslut som rör projektet.

 • ​Deltar i styrgruppsmöten
 • Tillför projektet de resurser som behövs
 • Säkerställer att projektledningen har och ges förutsättningar för att driva projektet
 • Håller sig informerad om projektet för att kunna fatta väl underbyggda beslut
 • Verkar för att det finns acceptans för projektet i organisationen

3. Projektledaren

Driver projektets genomförande i enlighet med projektplanen.

 • Planerar, leder och följer upp arbetet inom projektet
 • Rapporterar utvecklingen i projektet till beställare/styrgrupp och projektets intressenter
 • Förfogar över de resurser som tilldelats projektet
 • Genomför och följer upp riskanalys
 • Dokumenterar projektets resultat i en slutrapport
 • Tar fram förslag till förvaltning i verksamheten
 • Om förstudie görs innan projektet startas: genomför och dokumenterar förstudie samt rekommenderar om projektet ska startas eller inte​.

​4. Projektmedlem

Arbetar och levererar i projektet enligt överenskommelse.

 • Rapporterar utveckling och avvikelser i projektet till projektledaren.
 • Deltar i projektmöten
 • Tar del av projektinformationen
 • Förankrar projektet på hemmaplan
 • I förekommande fall rapporterar arbetad tid i projektet

5. Referensgruppen

Bidrar med kunskap, expertis, förankring och test i verksamheten.

 • Utses och definieras vid behov i samråd med projektägaren
 • Exempel på uppdrag: delta på referensgruppsmöten, svara på frågor från projektet, ge råd till projektet.

Olika typer av projekt

I Nacka driver vi vanligen två olika typer av projekt: Traditionella och agila. Utgå från projektets förutsättningar för att välja den metod som passar bäst.

Läs mer om dessa två olika projekttyper.

Grafik som beskriver skillnader mellan traditionellt och agilt projekt

Sidan uppdaterades: