Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Fyra kreatörer tävlar om konstnärlig gestaltning i Orminge

Nacka kommun har efterlyst konstnärliga och kreativa förslag i samband med att backstagsfundamenten till snedkabelbron kommer att flyttas och omgestaltas i Orminge centrum. Befintliga fundament till bron rivs i samband med att bussgatan på Kanholmsvägen breddas. Fyra kreatörer är utvalda att tävla om den konstnärliga gestaltningen.

- Det här är ett spännande urval. Juryn valde tre etablerade kreatörer och ett ”wild card” – en nyutexaminerad kreatör som valdes baserat på skissat förslag. Vi ser fram emot att se hur deras konstnärliga visioner kommer att förena och berika vår stadsstruktur på ett sätt som inspirerar och utmanar boende och besökare i Orminge. Kreatörens uppdrag är att bidra till att snedkabelbron inte bara fungerar som en tekniskt fysisk förbindelse, utan även som en konstnärlig och besjälad länk mellan människor och deras omgivning, säger Fredrika Friberg, stadskreatör på Nacka kommun.

Under hösten 2023 har konstnärer och kreatörer haft möjlighet att anmäla sig via Kommers genom att registrera sig i Nacka KreatörsPool. Alla som är anmälda i Nacka KreatörsPool, även de som är registrerade sedan tidigare, har fått förfrågan om att medverka i upphandlingen av en konstnärlig gestaltning vid backstagsfundamenten till snedkabelbron. Fyra kreatörer är nu utvalda att tävla om den konstnärliga gestaltningen.

Tävlande etablerade kreatörer - antagna utifrån referenser

Björn Jäderås
Emelie Solklippa
Monika Gora
Anna Cherednikova, ”Wild Card” – antagen utifrån skissat förslag på gestaltning.

”Wild Card” är en del i Nackas arbete att öppna och tillgängliggöra arbetsmarknaden för oetablerade konstnärer och kreatörer som saknar referenser.

Ny ritning till backstagsfundament snedkabelbron Orminge

Hur väljer Nacka kommun konstnärer och kreatörer för projektet?

Bedömning av anbud för konstnärlig gestaltning av backstagsfundamentet till snedkabelbron i Orminge har utförts av en referensgrupp från Nacka kommun och Boo konstförening. Varje medlem har gjort individuella bedömningar, poängsatt och valt de bästa anbuden baserat på hur väl de uppfyllde projektets behov och förväntningar.

Poängen från de skriftliga delarna av referensuppdragen adderades till varje anbudsgivares totalpoäng.

De tre anbudsgivare med högst sammanlagd poäng tecknade avtal och går vidare till nästa steg, där de får uppdraget att skapa en prototyp för konstnärlig gestaltning av backstagsfundamenten till snedkabelbron. Utöver dessa tre har även ett så kallat wild card valts och tecknat avtal.

Hur utvärderas tävlingsförslagen?

För att utvärdera den konstnärliga gestaltningen i form av en prototyp, krävs godkännande av följande dokument:

 • Genomförandebeskrivning: Processbeskrivning för den konstnärliga gestaltningen.
 • Tidplan: Plan för samtliga moment i skapandeprocessen.
 • Budget: Specifikation av arvode, arbetstid och materialkostnader.
 • Skötselanvisning: Information om material, löpande skötsel och underhåll.

När det finns färdiga förslag till den konstnärliga gestaltningen kommer de att ställas ut och allmänheten har möjlighet att välja en av sina favoriter. Allmänhetens röster vägs in i bedömningen av referensgruppen.

Beräknad preliminär tidplan för projektet

 • Uppstartsmöte med fyra valda leverantörer i början av januari 2024.
 • Dialog och arbete med prototyper pågår från januari till maj 2024.
 • Färdiga prototyper levereras den 29 maj 2024.
 • Prototyperna ställs ut i Nacka stadshus i 14 dagar, med möjlighet för allmänheten att välja sin favorit.
 • Vinnaren av uppdraget meddelas i slutet av juni 2024.
 • Projektering av konstverket blir klart i slutet av september 2024.
 • Produktionen kan tidigast starta i början av februari 2025.
 • Konstverket är färdigmonterat i maj 2025.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Vill du veta mer om utvecklingen av Orminge centrum med omgivningar, läs mer här.

Intresserad av kreatörsuppdrag för Nacka kommun behöver du först kvalificera dig i Nackas kompetensbank - Nacka KreatörsPool.

Sidan uppdaterades: