Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialtjänstens kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling

 • Vi definierar vad som är kvalitet
 • Vi följer upp kvaliteten
 • Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med

Socialtjänsten i Nacka är en myndighetsorganisation som finansierar sociala insatser. Insatserna utförs av både kommunala och privata utförare.

KVALITETSARBETET HAR TVÅ DELAR:

 • God kvalitet i socialtjänstens handläggning.
 • Följa upp och kontrollera kvaliteten i utförarnas insatser.

God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innebär bland annat:

 • Rättssäkerhet
 • Ett gott bemötande
 • Delaktighet för berörda
 • Att socialtjänstens insatser ges i enlighet med mål och bestämmelser i de styrande lagarna

För att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar socialtjänsten sina metoder för uppföljning och utvärdering.

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kvalitet inom Socialtjänsten. "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", SOSFS 2011:9. Kvaliteten ska utvecklas och säkras kontinuerligt och långsiktigt.

Resultat

Här nedan hittar du resultat från brukarundersökningar och öppna jämförelser samt kvalitetsredovisningar.

Brukarundersökningen ska ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare.

Brukarundersökning 2019

Hösten 2019 har vi inom socialtjänsten i Nacka gjort en kortfattad undersökning för våra kunder/klienter. Syftet är att mäta graden av nöjdhet med det stöd som erbjuds och kunna jämföra resultatet med tidigare års mätning.

Inom barn- och familjeenheten har 38 barn och vårdnadshavare svarat på enkäten och 8 personer har svarat för familjerätten. På utredning och uppföljning vuxen har 33 vuxna personer med social problematik eller psykisk funktionsnedsättning svarat på enkäten.

Resultatet hittar ni här (PDF-dokument, 207 kB).

Brukarundersökningar 2018

Under 2018 deltog Nacka kommun i SKLs nationella brukarundersökning som rör socialtjänstens myndighetsutövning. Frågorna i undersökningen handlade om upplevd kvalitet, bemötande och tillgänglighet i kontakten med socialtjänsten. Inom Barn och Familj har 157 unga och vårdnadshavare svarat på enkäten och inom Omsorgsenheten har 36 vuxna med främst beroendeproblematik svarat på enkäten. Se resultatet här. (PDF-dokument, 825 kB)

Nacka deltog även i den nationella brukarundersökningen avseende insatser till personer med funktionsnedsättningar. De som har svarat på frågorna är personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS (gruppbostad och servicebostad), personer som har daglig verksamhet enligt LSS och personer som har boendestöd.

Här finns en film, särskilt avsedd för de som svarat på undersökningen, som presenterar resultatet med text, ljud och pictogrambilder.

Brukarundersökning LSS och boendestöd

Vill du läsa mer detaljerad information om varje insats kan du titta på följande presentationer:

Daglig verksamhet enligt LSS (PDF-dokument, 524 kB)

Bostad med särskild service enligt LSS: Gruppbostad (PDF-dokument, 307 kB)

Bostad med särskild service enligt LSS: Servicebostad (PDF-dokument, 318 kB)

Boendestöd (PDF-dokument, 425 kB)

Sidan uppdaterades: