Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialtjänstens kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling

 • Vi definierar vad som är kvalitet
 • Vi följer upp kvaliteten
 • Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med

Socialtjänsten i Nacka är en myndighetsorganisation som finansierar sociala insatser. Insatserna utförs av både kommunala och privata utförare.

KVALITETSARBETET HAR TVÅ DELAR:

 • God kvalitet i socialtjänstens handläggning.
 • Följa upp och kontrollera kvaliteten i utförarnas insatser.

God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innebär bland annat:

 • Rättssäkerhet
 • Ett gott bemötande
 • Delaktighet för berörda
 • Att socialtjänstens insatser ges i enlighet med mål och bestämmelser i de styrande lagarna

För att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar socialtjänsten sina metoder för uppföljning och utvärdering.

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kvalitet inom Socialtjänsten. "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", SOSFS 2011:9. Kvaliteten ska utvecklas och säkras kontinuerligt och långsiktigt.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningen ska ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare.

Barn- och familjeenheten och omsorgsenheten i Nacka genomför årligen den nationella brukarundersökning som utvecklats och samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Brukarundersökning 2022 - resultat

Enheterna deltar i två undersökningar:

 1. IFO-undersökningen
 2. Undersökning för placerade barn

Efter svaren från undersökningarna kommit till oss, så arbetar respektive arbetsgrupp vidare med att analysera resultatet. Utifrån detta tar vi fram åtgärder både för att bibehålla de goda resultaten och för att förbättra verksamheten inom områden med något lägre resultat.

1. IFO-undersökningen

Syftet med IFO-undersökningen är att ta reda på hur kunderna upplever kontakten med socialtjänsten. Undersökningen är en besöksundersökning och erbjuds till alla kunder som besöker socialtjänsten under undersökningsperioden.

Resultat i årets IFO-undersökning:

 • Kunderna i Nacka upplever kontakten med socialtjänsten övervägande positivt: 86% nöjda med stödet de får av socialtjänsten.
 • Vårdnadshavare i Nacka kommun är generellt sett nöjdare med stödet från socialtjänsten än rikssnittet.
  Särskilt nöjda är vårdnadshavarna i Nacka med att de får möjlighet att påverka den hjälp som socialtjänsten ger samt att socialsekreterarna visar förståelse för familjens situation.
 • Ungdomarna är också överlag nöjda med socialtjänsten, men till skillnad från sina föräldrar är de mindre nöjda med sin möjlighet att påverka och de upplever inte i lika stor utsträckning att socialsekreterarna visar förståelse.
 • Bland de kunder som har kontakt med missbruksgruppen är 100% positiva till det sammantagna stöd de får, vilket skiljer sig från rikssnittet som är 91%. Samtliga anser även att de ges inflytande då socialsekreterarna efterfrågar deras synpunkter på sin situation.

2. Undersökning för placerade barn

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barnen upplever sitt boende och vad de tycker om det stöd som de får där. Samtliga ungdomar mellan 13 och 20 år placerade i stödboende, familjehem eller HVB har erbjudits att svara på undersökningen.

Resultat i årets undersökning:

 • Generellt är de familjehemsplacerade ungdomarna mycket nöjda med det stöd och den hjälp de får i sitt familjehem och även nöjdare än rikssnittet.
 • 100 % av de som svarat ger positiva svar på nio av de tolv frågor som ställs.
 • Frågorna där svaren inte är lika positiva (78-89% är positiva) avser stöd till god fritid, stöd att må bra samt att vara med och bestämma i familjehemmet.
 • Ungdomarna placerade i stödboende svarar i hälften av frågorna mer positivt än rikssnittet. De anser att de får stöd till en bra fritid, får bestämma om saker som är viktiga i boendet, är trygga och trivs.

Avseende ungdomar placerade i HVB så var det för få svaranden för att ett resultat skulle presenteras.

Sidan uppdaterades: