Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Socialtjänstens kvalitetsarbete

Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling

 • Vi definierar vad som är kvalitet
 • Vi följer upp kvaliteten
 • Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med

Socialtjänsten i Nacka är en myndighetsorganisation som finansierar sociala insatser. Insatserna utförs av både kommunala och privata utförare.

KVALITETSARBETET HAR TVÅ DELAR:

 • God kvalitet i socialtjänstens handläggning.
 • Följa upp och kontrollera kvaliteten i utförarnas insatser.

God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innebär bland annat:

 • Rättssäkerhet
 • Ett gott bemötande
 • Delaktighet för berörda
 • Att socialtjänstens insatser ges i enlighet med mål och bestämmelser i de styrande lagarna

För att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar socialtjänsten sina metoder för uppföljning och utvärdering.

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kvalitet inom Socialtjänsten. "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", SOSFS 2011:9. Kvaliteten ska utvecklas och säkras kontinuerligt och långsiktigt.

Resultat

Här nedan hittar du resultat från brukarundersökningar och öppna jämförelser samt kvalitetsredovisningar.

Brukarundersökningen ska ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare.

Brukarundersökning 2019

Hösten 2019 har vi inom socialtjänsten i Nacka gjort en kortfattad undersökning för våra kunder/klienter. Syftet är att mäta graden av nöjdhet med det stöd som erbjuds och kunna jämföra resultatet med tidigare års mätning.

Inom barn- och familjeenheten har 38 barn och vårdnadshavare svarat på enkäten och 8 personer har svarat för familjerätten. På utredning och uppföljning vuxen har 33 vuxna personer med social problematik eller psykisk funktionsnedsättning svarat på enkäten.

Resultatet hittar ni här (PDF-dokument, 207 kB).

Brukarundersökningar 2018

Under 2018 deltog Nacka kommun i SKLs nationella brukarundersökning som rör socialtjänstens myndighetsutövning. Frågorna i undersökningen handlade om upplevd kvalitet, bemötande och tillgänglighet i kontakten med socialtjänsten. Inom Barn och Familj har 157 unga och vårdnadshavare svarat på enkäten och inom Omsorgsenheten har 36 vuxna med främst beroendeproblematik svarat på enkäten. Se resultatet här. (PDF-dokument, 825 kB)

Nacka deltog även i den nationella brukarundersökningen avseende insatser till personer med funktionsnedsättningar. De som har svarat på frågorna är personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS (gruppbostad och servicebostad), personer som har daglig verksamhet enligt LSS och personer som har boendestöd.

Här finns en film, särskilt avsedd för de som svarat på undersökningen, som presenterar resultatet med text, ljud och pictogrambilder.

Brukarundersökning LSS och boendestöd

Vill du läsa mer detaljerad information om varje insats kan du titta på följande presentationer:

Daglig verksamhet enligt LSS (PDF-dokument, 524 kB)

Bostad med särskild service enligt LSS: Gruppbostad (PDF-dokument, 307 kB)

Bostad med särskild service enligt LSS: Servicebostad (PDF-dokument, 318 kB)

Boendestöd (PDF-dokument, 425 kB)

BRUKARUNDERSÖKNINGAR 2017

Under 2017 deltog Nacka kommun i en nationell brukarundersökning. Den vände sig till vårdnadshavare av barn, familjer och personer med funktionsnedsättning. Frågorna i undersökningen handlade om upplevd kvalitet, bemötande och tillgänglighet i kontakten med socialtjänsten. Ungefär 30 personer svarade på de två enkäterna.

Det gjordes även en undersökning om vad personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS och personer som deltar i daglig verksamhet tyckte om sina insatser.

Resultat brukarundersökning 2017 Barn- och familjeenheten

Resultat brukarundersökningen 2017 Omsorgsenheten

Servicebostad enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS

Gruppbostad enligt LSS

BRUKARUNDERSÖKNINGAR 2016

Våren 2016 gjordes en undersökning om vad personer som bor i bostad med särskild service och personer som går i daglig verksamhet tyckte om sin verksamhet. Socialstyrelsen presenterade hösten 2016 en nationell undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen där resultaten finns nedbrutna på kommunnivå.

Daglig verksamhet enligt LSS (PDF-dokument, 1000 kB)

Gruppbostad enligt LSS (PDF-dokument, 749 kB)

Servicebostad enligt LSS (PDF-dokument, 762 kB)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (Socialstyrelsen)

BRUKARUNDERSÖKNINGAR 2015

Nationella brukarundersökningar gjorda av Socialstyrelsen om vad de äldre tycker om sin hemtjänst och sitt särskilda boende. Klicka på länken nedan för att ta del av resultatet.
"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"

brukarundersökningar 2014

Socialpsykiatri (PDF-dokument, 568 kB)

Vuxengruppen och Unga vuxna (PDF-dokument, 212 kB)

ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens verksamheter. Det finns idag öppna jämförelser inom följande områden:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
 • Missbruks- och beroendevården
 • Sociala barn- och ungdomsvården
 • Socialtjänstens krisberedskap
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Våld i nära relationer
 • Äldreomsorg och hemsjukvård.

Läs mer här socialstyrelsen.se/oppnajamforelser

Årsrapport verksamhetsuppföljning 2015

Individ- och familjeomsorg (PDF-dokument, 306 kB)

Funktionsnedsättning (PDF-dokument, 398 kB)

Äldre (PDF-dokument, 455 kB)

SOCIALTJÄNSTENS KVALITETSREDOVISNING

Kvalitetsredovisning, verksamhetsåret 2014  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Sidan uppdaterades: