Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anhörigcenter

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Insatserna kan vara både stöd i form av anhöriggrupper, enskilda samtal och rådgivning.

Anhörigcenters föreläsningar och träffar

Vem är anhörigcenter till för?

Anhörigcenter är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan vara maka till en person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom eller barn till en äldre person med stroke. Du kan även vara särbo, granne eller vän som hjälper och ger stöd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • personligt stöd och rådgivning
 • deltagande i anhöriggrupp
 • information
 • föreläsningar

Stöd till anhöriga ges som service och är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenterna och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Boka ett promenadsamtal

Du som vill kan boka ett enskilt stödsamtal i form av en promenad. Vill du hellre sitta ner i lugn och ro kan vi också mötas utomhus och hitta en lämplig plats.

Ring och boka in en tid så ses vi där det passar dig. Kontaktuppgifter finns här nedan.

Promenadgrupp för närstående till person med demens

Är du närstående till en person med demens är du välkommen att vara med i en promenadgrupp. Under promenaden diskuterar vi förhållningssätt, utbyter erfarenheter och lär oss mer om hur det är att leva nära någon med demenssjukdom. Kontakta Catarina Wahlberg för mer information.

Väntjänst för seniorer hösten 2021

Är du senior och upplever ofrivillig ensamhet eller vårdar du en närstående? Nacka kommuns väntjänst kan hjälpa dig!

Väntjänsten vänder sig till dig som upplever ofrivillig ensamhet.Vi kan komma på besök för till exempel ett samtal, en fika eller en promenad. Vi kan också följa med dig till en öppen mötesplats eller andra aktiviteter i syfte att bryta isolering.

Vårdar du en närstående kan vi komma hem till den närstående så att du kan göra någonting annat som du önskar. Vi kan ta en fika tillsammans med din närstående, promenera, erbjuda stimulerande stöd och samtal. Väntjänsten är avgiftsfri. Kontakta Catarina eller Ove.

Det är vi som jobbar med anhörigcenter

Vi är tre anhörigkonsulenter - en för personer under 65 år, en för personer över 65 år samt en demenssjuksköterska.

Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Kerstin Benckert

Anhörigkonsulent

 • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
 • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
 • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
 • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
 • Anhörigträffar och studiecirklar
 • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

Läs mer om Kerstin och hennes arbete här

Anhörigkonsulent för personer över 65 år

Ove Lindroth

Anhörigkonsulent

 • Individuella, rådgivande stödsamtal. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Stöd- och samtalsgrupper för anhörigvårdare, som träffas var tredje vecka.
 • Anhörigcafé en gång i månaden.
 • Årliga vår- och höstaktiviteter för anhörigvårdare och deras närstående.
 • Informationsdag för anhörigvårdare och allmänhet
 • Informationsinsatser till medborgare och samverkanspartners
 • Uppsökande verksamhet i Nacka

Demenssjuksköterska

Catarina Wahlberg

Demenssjuksköterska

 • Råd och stöd till anhöriga och deras närstående. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Gör hembesök både enskilt och vid behov med biståndshandläggare.
 • Stöd- och samtalsgrupp som träffas en gång per månad
 • Anhörigutbildning varje termin tillsammans med Nacka minnesmottagningen.
 • Föreläsningar om demenssjukdomar
 • Hälsofrämjande aktiviteter

Demenssjuksköterskan samverkar med föreningar, ideella organisationer, församlingar och nätverk inom landsting och kommun. Demenssjuksköterskan har nära samverkan med Minnesmottagningen på Capio Geriatrik Nacka.

Läs mer om Catarina och hennes arbete här

Övrigt stöd för anhöriga

Det finns stöd för dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och beroende. Då kan du vända dig till Beroendemottagningen i Sickla, telefon 08-718 77 00.

Sidan uppdaterades: