Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anhörigcenter

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Insatserna kan vara både stöd i form av anhöriggrupper, enskilda samtal och rådgivning.

Anhörigcenters föreläsningar och träffar

Vem är anhörigcenter till för?

Anhörigcenter är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du kan vara maka till en person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom eller barn till en äldre person med stroke. Du kan även vara särbo, granne eller vän som hjälper och ger stöd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • personligt stöd och rådgivning
 • deltagande i anhöriggrupp
 • information
 • föreläsningar

Stöd till anhöriga ges som service och är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenterna och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Det är vi som jobbar med anhörigcenter

Vi är tre anhörigkonsulenter - en för personer under 65 år, en för personer över 65 år samt en demenssjuksköterska.

Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Kerstin Benckert

Anhörigkonsulent

 • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
 • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
 • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
 • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
 • Anhörigträffar och studiecirklar
 • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

Läs mer om Kerstin och hennes arbete här

Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående som är över 65 år

Pia Wikström

Anhörigkonsulent

 • Individuella, rådgivande stödsamtal. Samtalen kan äga rum per telefon, i stadshuset eller hemma i bostaden.
 • Samtalsgrupper för anhöriga som stödjer/vårdar en närstående.
 • Anhörigcafé för anhöriga som stödjer/vårdar en närstående eller som tidigare har gjort det.
 • Information om intresseföreningar och volontärorganisationer.
 • Uppsökande verksamhet i Nacka.
 • Information om Hälsofrämjande aktiviteter.

Demenssjuksköterska

Catarina Wahlberg

Demenssjuksköterska

 • Råd och stöd till anhöriga och deras närstående. Dessa kan fås via besök på stadshuset, hembesök eller via telefon.
 • Gör hembesök både enskilt och vid behov med biståndshandläggare.
 • Stöd- och samtalsgrupp som träffas en gång per månad
 • Anhörigutbildning varje termin tillsammans med Nacka minnesmottagningen.
 • Föreläsningar om demenssjukdomar
 • Hälsofrämjande aktiviteter

Demenssjuksköterskan samverkar med föreningar, ideella organisationer, församlingar och nätverk inom landsting och kommun. Demenssjuksköterskan har nära samverkan med Minnesmottagningen på Capio Geriatrik Nacka.

Läs mer om Catarina och hennes arbete här

Övrigt stöd för anhöriga

Det finns stöd för dig som är anhörig till en person med missbruksproblem och beroende. Då kan du vända dig till Beroendemottagningen i Sickla, telefon 08-718 77 00.

Sidan uppdaterades: